Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 8/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Hanna Nowicka de Poraj

Sędziowie:

SSA Marek Boniecki (spr.)

SSO del. Wojciech Żukowski

Protokolant:

Iwona Mrazek

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2019 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa A. N.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej (...) w W.

o zapłatę i ustalenie

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

z dnia 28 września 2018 r. sygn. akt I C 7/16

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach:

- II w ten sposób, że oddala powództwo w zakresie żądania ustalenia odpowiedzialności na przyszłość,

- IV w ten sposób, że wskazaną tam kwotę 20.726,38 zł zastępuje kwotą 16.635,93 zł (szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze);

2.  odstępuje od obciążania powódki kosztami postępowania apelacyjnego.

SSA Marek Boniecki SSA Hanna Nowicka de Poraj SSO (del.) Wojciech Żukowski

Sygn. akt I ACa 8/19

Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie

z dnia 11 grudnia 2019 r.

Wyrokiem z dnia 28 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu: I. zasądził od (...) S.A. (...)w W. na rzecz A. N. kwotę 213.074,28 zł z odsetkami ustawowymi od 22 marca 2017 r. do dnia zapłaty; II. ustalił odpowiedzialność strony pozwanej w stosunku do powódki na przyszłość za skutki wypadku komunikacyjnego z dnia 19 listopada 2013 r.; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. nakazał ściągnąć od strony pozwanej na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Nowym Sączu kwotę 20.726,38 zł z tytułu kosztów postępowania; V. zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 3600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania; VI. zniósł wzajemnie między stronami pozostałe koszty postępowania.

Sąd Okręgowy ustalił stan faktyczny szczegółowo zaprezentowany w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, które to ustalenia Sąd odwoławczy przyjął za własne.

W ustalonym przez siebie stanie faktycznym, po dokonaniu analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego, Sąd Okręgowy zważył m.in., że powódka wykazała interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności strony pozwanej na przyszłość, albowiem wymaga kontynuacji leczenia schorzeń powypadkowych. Rozstrzygając w przedmiocie nieuiszczonych kosztów sądowych, Sąd pierwszej instancji miał na uwadze, że powódka korzystała ze zwolnienia w tym zakresie i wygrała proces w 82%.

Wyrok powyższy odnośnie do pkt. II i IV zaskarżył apelacją pozwany, wnosząc o jego zmianę poprzez oddalenie powództwa w zakresie żądania ustalenia odpowiedzialności na przyszłość oraz zmianę rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów sądowych poprzez ich rozdzielenie stosownie do wyniku sprawy.

Apelujący zarzucił naruszenie: 1) art. 189 k.p.c. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie i w konsekwencji uznanie, że w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki do ustalenia odpowiedzialności pozwanej za skutki wypadku mogące się ujawnić u powódki w przyszłości, w związku ze zdarzeniem z dnia 19 listopada 2013 r., podczas gdy okoliczności sprawy prowadzą do wniosku przeciwnego; 2) art. 100 k.p.c. w zw. z art. 98 §1 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie polegające na nieuzasadnionym przyjęciu, że powódka wygrała proces w 82%, podczas gdy w rzeczywistości było to jedynie 79% oraz nieuzasadnionym nałożeniu obowiązku na pozwanego zwrotu wszystkich poniesionych kosztów sądowych, podczas gdy pozwany uległ w 79% i w tej części winien zostać obciążony obowiązkiem poniesienia kosztów sprawy; 3) art. 13 ust. 1 u.k.s.c. w zw. z art. 100 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji ustalenie, że pozwany winien jest ponieść wszystkie tymczasowo poniesione w toku procesu przez Skarb Państwa koszty.

W odpowiedzi na apelację powódka wniosła o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Apelacja zasługuje na uwzględnienie.

Zasadnie strona pozwana zarzuciła brak podstaw do ustalenia jej odpowiedzialności za skutki wypadku w przyszłości. Sąd Apelacyjny w obecnym składzie podziela pogląd o nieistnieniu po stronie powódki interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. w tym zakresie. Zasada odpowiedzialności strony pozwanej za wszelkie szkody pozostające w związku z ww. zdarzeniem została przesądzona z chwilą uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w aktualnie rozpoznawanej sprawie, zgodnie z art. 365 §1 k.p.c. w zw. z art. 366 k.p.c. Zakładając wystąpienie w przyszłości nowej szkody u powódki, będzie ona każdorazowo zobowiązana do udowodnienia powstania szkody, jej wysokości oraz związku przyczynowego między nową szkodą a wypadkiem. Przedawnieniu przyszłych roszczeń powódki stoi z kolei na przeszkodzie art. 442 1 §3 k.c. Innymi słowy ustalenie lub nie odpowiedzialności na przyszłość w żaden sposób nie zmienia sytuacji prawnej powódki, co oznacza brak interesu prawnego w żądaniu takiego ustalenia.

Prawidłowo skarżący zarzucił także naruszenie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. – o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 785) w zw. z art. 100 k.p.c. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 269.534,68 zł (100.000 zł + 150.000 zł + 3334,58 zł + (12 x 1350 zł)). Na rzecz powódki zasądzono kwotę 213.074,28 zł, co stanowi 79% pierwotnego żądania. Od zasądzonej kwoty należało obliczyć 5% opłaty od pozwu, od której powódka została zwolniona, otrzymując 10.653,75 zł oraz dodać do tego 79% z poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa wydatków (7572,38 zł), uzyskując sumę 16.635,93 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 §1 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Za podstawę rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego przyjęto art. 102 k.p.c. w zw. z art. 391 §1 k.p.c.,zważywszy na istotne rozbieżności istniejące w orzecznictwie odnośnie do kwestii zasadności żądania ustalania odpowiedzialności na przyszłość w obecnym stanie prawnym.

SSA Marek Boniecki SSA Hanna Nowicka de Poraj SSO Wojciech Żukowski