Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 1734/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25 lutego 2020 roku

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Staszkiewicz

Protokolant: Marta Szwec

po rozpoznaniu na rozprawie 25 II 2020 roku sprawy

M. M.,

syna J. i D. z d. K.,

urodzonego (...) w J.

oskarżonego o to, że:

w dniu 13 sierpnia 2019 roku około godz. 13:25 w S. na ul. (...) prowadził pojazd marki I. (...) o nr rej. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w dniu 8 stycznia 2019 roku w sprawie II K 1706/18 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat,

tj. o czyn z art. 244 k.k.

I.  uniewinnia M. M. od popełnienia zarzucanego czynu;

II.  stwierdza, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1734/19

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. M.

w dniu 13 sierpnia 2019 roku około godz. 13:25 w S. na ul. (...) prowadził pojazd marki I. (...) o nr rej. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w dniu 8 stycznia 2019 roku w sprawie II K 1706/18 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

prowadzenie przez oskarżonego 13 sierpnia 2019 roku około 13:00 samochodu marki I. (...) o numerze rejestracyjnym (...) po ulicy (...) w S.

wyjaśnienia M. M.

51-52

notatka urzędowa

1

obowiązywanie od 2 lutego 2019 roku w stosunku do oskarżonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 8 I 2019 roku w sprawie II K 1706/18, na okres 3 lat

wyjaśnienia M. M.

51-52

odpis wyroku

5

dane o karalności

10-11

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

M. M.

w dniu 13 sierpnia 2019 roku około godz. 13:25 w S. na ul. (...) prowadził pojazd marki I. (...) o nr rej. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w dniu 8 stycznia 2019 roku w sprawie II K 1706/18 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

wiedza oskarżonego podczas prowadzenia pojazdu 13 sierpnia 2019 roku o obowiązywaniu go zakazu prowadzenia pojazdów

wyjaśnienia M. M.

51-52 i 45-48 z akt sprawy II K 1706/18 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

informacja

62

pismo

52 akt sprawy II K 1706/18 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

dowody doręczeń

61 i 72 akt sprawy II K 1706/18 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia M. M.

w odniesieniu do faktu kierowania samochodem podczas zdarzenia opisanego w zarzucie, twierdzenia oskarżonego są zgodne z opisem kontroli drogowej, zawartym w notatce urzędowej. Potwierdzenie podczas przesłuchania, że w czasie zajścia obowiązywał zakaz prowadzenia pojazdów jest spójny z informacjami uzyskanymi z odpisu wyroku i danych o karalności.

Wyjaśnienia, że oskarżony nie wiedział o orzeczeniu tego zakazu, potwierdzone zostały przez dowody z dokumentów - informacji Starosty (...), dowodów doręczeń ze sprawy II K 1706/18 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz oświadczenia M. M. z tamtej sprawy, jak również pośrednio przez jego twierdzenia pochodzące w tego wcześniejszego postępowania. Wspomniane dokumenty - informacja i dowody doręczenia - wskazują, że oskarżonemu nigdy nie doręczono odpisu wyroku, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. Nie był obecny przy wydawaniu tego wyroku. Podczas wykonywania orzeczenia również nie poinformowano go o jego treści, zwłaszcza o zakazie.

Nie można założyć, że oskarżony mógł się spodziewać takiego orzeczenia, nawet w sytuacji, gdy przedstawiono mu zarzut popełnienia czynu z art. 178a § 1 k.k., a on przyznał się do jego dokonania. Jednocześnie bowiem, co wynika z jego wyjaśnień oraz później złożonego pisma, wnioskował o warunkowe umorzenie postępowania. Zakładając wiedzę oskarżonego o treści art. 42 § 2 k.k. oraz 67 § 3 k.k., należy ustalić, że mógł on liczyć na to, że wniosek zostanie uwzględniony i wówczas może nie zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Z samego prowadzenia postępowania, zakończonego wyrokiem w sprawie II K 1706/18 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz z tego, że M. M. przyznał się tam do popełnienia zarzucanego czynu nie wynika zatem, że musiał mieć pewność, że zostanie wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Za uznaniem wyjaśnień oskarżonego za wiarygodne może przemawiać także jego zachowanie podczas kontroli drogowej. Samodzielnie nie byłoby ono wystarczającym dowodem, jednak wzmacnia przekonanie zbudowane na podstawie pozostałych informacji. Oskarżony przedstawił prowadzącym tę czynność posiadane prawo jazdy. Byłoby to zachowanie nieracjonalne, gdyby wiedział o tym, że dokument jest nieaktualny, że stracił ważność po orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów. Można zrozumieć, dlaczego oskarżony tak postąpił, gdy założyć, że nie wiedział o obowiązywaniu zakazu, że był przekonany o tym, że legitymuje się posiadaniem uprawnień do kierowania samochodem.

Trzeba zatem przyjąć wiarygodność oskarżonego co do tego, że do czasu kontroli drogowej z 13 sierpnia 2019 roku nie wiedział o tym, że orzeczono wobec niego wcześniej zakaz prowadzenia pojazdów, że taki zakaz go dotyczy. Brak jest dowodów przeciwnych jego twierdzeniom, nie są one nielogiczne, czy sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego. Zyskały częściowe potwierdzenie w dowodach z dokumentów.

notatka urzędowa

dokumenty przedstawione jako dowody w sprawie zostały sporządzone przez uprawnione podmioty, w przewidzianej prawem formie. Ich rzetelności nie kwestionowano podczas procesu.

odpis wyroku

dane o karalności

informacja

pismo

dowody doręczeń

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

3.5. Uniewinnienie

punkt I

M. M.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Skoro ustalono, że oskarżony w czasie, kiedy prowadził samochód po ulicy (...) w S. nie wiedział, że obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów, to nie mógł naruszyć tego zakazu umyślnie. Nieostrożność oskarżonego polegająca na tym, że nie interesował się dalszym przebiegiem sprawy o czyn z art. 178a § 1 k.k., nie zbadał, jakie wydano tam orzeczenie, nie może powodować przypisania mu umyślnego naruszenia wymierzonego wówczas zakazu. Czyn z art. 244 k.k. można popełnić wyłącznie umyślnie. Sprawca musi zatem wiedzieć, że obowiązuje go określony nakaz lub zakaz i chcieć go naruszyć lub przynajmniej godzić się na jego naruszenie. W niniejszej sprawie oskarżony nie wiedział, że orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów. Nie mógł zatem odpowiadać za czyn z art. 244 k.k., jaki mu zarzucono. Jego zachowanie - kierowanie samochodem - nie wypełniało przy tym znamion innego czynu zabronionego. Musiało to skutkować, zgodnie z art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., jego uniewinnieniem.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

punkt II

Zgodnie z art. 632 pkt 2 k.p.k., wobec wydania wyroku uniewinniającego należało stwierdzić, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

4.  Podpis