Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 564/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25 lutego 2020r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia Wojciech Grzebień

Protokolant Karolina Bujko - Rodzińska

po rozpoznaniu w dniach 05.09.2019r. 03.12.2019r., 11.02.2020r.

sprawy M. P.

syn Z. i D. zd. Z.

urodzonego (...) w J.

oskarżonego o to, że:

1.  w dniu 06 października 2018r w J. woj. (...) uderzając wielokrotnie pięściami, kopiąc oraz szarpiąc A. K. (1) spowodował u niego obrażenia w postaci złamania żebra X prawego bez przemieszczenia, rany tłuczonej okolicy ciemieniowo-potylicznej prawej, stłuczenia okolicy potylicznej, stłuczenia okolicy łopatkowej lewej, stłuczenia okolicy pogranicza piersiowo-lędźwiowego po stronie prawej, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała A. K. (1) na okres poniżej dni siedmiu

to jest o czyn z art. 157 § 2 k.k.

2.  w okresie od 06 października 2018r do 15 lutego 2019r w J. woj. (...) wielokrotnie groził A. K. (1) popełnieniem przestępstwa pobicia, pozbawienia życia, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę ich spełnienia,

to jest o czyn z art. 190 § 1 k.k.

I.  Oskarżonego M. P. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt 1 części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 157 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 157 § 2 k.k. wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  Oskarżonego M. P. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt 2 części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 190 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 190 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym;

III.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone w pkt I i II wobec oskarżonego M. P. kary ograniczenia wolności i wymierza mu karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym;

IV.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka od oskarżonego M. P. zapłatę na rzecz pokrzywdzonego A. K. (1) kwotę 6 000 (sześć tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną od oskarżonego krzywdę tj. spowodowanie obrażeń doznanych w wyniku przestępstwa opisanego w pkt 1 części wstępnej tego wyroku;

V.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia tego oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i opłaty należnych Skarbowi Państwa;

VI.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego M. P. na rzecz oskarżyciela posiłkowego A. K. (1) kwotę 1 800 zł, tytułem poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego kosztów, a w tym kosztów ustanowienia pełnomocnika w sprawie.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 564/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3 – 8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.1.1

M. P.

Czyn 1 z a/o

Przebywanie przez pokrzywdzonego A. K. (1) w mieszkaniu oskarżonego M. P. w dniu 06.10.2018r. w J. przy ul. (...) wraz z oskarżonym. Wyjście oskarżonego na krótko z w/w mieszkania. Po powrocie zarzuty ze strony oskarżonego pod adresem pokrzywdzonego, że ukradł mu z mieszkania 100 zł. (Przekonywujące uzasadnienie przez pokrzywdzonego w toku postępowania, że zdarzenie miało miejsce w dniu 06.10.2018r nie zaś 06.09.2018r.)

Pobicie w dniu 06.10.2018r. pokrzywdzonego przez oskarżonego zaraz po tym jak oskarżony posądził go o kradzież pieniędzy 100 zł. Doznanie przez pokrzywdzonego w wyniku tego pobicia obrażeń ciała opisanych w pkt. 1 a/o;

Poinformowanie przez pokrzywdzonego telefonicznie swojej konkubiny A. S. (1) o fakcie pobicia go przez oskarżonego. Przybycie przez A. S. (1) i jej siostrę A. S. (2) do mieszkania pokrzywdzonego i A. S. (1);

Naoczne stwierdznie przez A. i A. S. (2) obrażeń ciała u pokrzywdzonego;

- zeznania świdka A. K. k. 27-29, 34-35, 40-41, 70, 103-104;

- częściowe wyjaśnienia oskarżonego k. 102

- zeznania świadka A. K. k. 27-29, 34-35, 40-41, 70, 103-104;

- opinia lekarskja k. 7

- obdukcja sądowo-lekrskiej k. 58

- zeznania świadka A. K. k. 27-29, 34-35, 40-41, 70, 103-104;

- zeznania świadków A. S. (1) k. 23-24,52-53, 104, A. S. (2) k. 32-33, 117-118

- zeznania świadka A. K. jw.

- zeznania świadków A. i A. S. (2) k. j

- opinia lekarska k. 7

- obdukcja sądowo-lekrska k. 58

1.1.2

M. P.

Czyn 2 z a/o

Kierowanie przez oskarżonego w okresie od 06.10.2018r do 15.02.2019r. wielokrotnie gróźb do pokrzywdzonego, że go pobije, pozbawi życia, połamie mu ręce i nogi itp. – groźby odbierane przez pokrzywdzonego jako realne, obawa pokrzywdzonego, że będą spełnione.

Kierowanie tych gróźb pod adresem pokrzywdzonego zarówno podczas osobistych kontaktów między pokrzywdzonym a oskarżonym oraz za pośrednictwem osób trzecich, a w tym A. S. (1) i P. R. oraz za pośednictwem SMS.

- zeznania świadka A. K. k. 27-29, 34-35, 40-41, 70, 103-104;

- zeznania świadków A. S. (1) k. 23-24,52-53, 104, P. R. k. 64-65, 117, SMS k. 3-6

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.2.1

M. P.

Czyn 1 z a/o

Twierdzenia oskarżonego, że pokrzywdzony ukradł mu 100 zł co miało spowodować kłótnię między nimi oraz to, że oskarżony nie pobił pokrzywdzonego;

Twierdzenia świadka R. C., że pokrzywdzony i A. S. (1) ukradli jej hulajnogę oraz że nie było konfliktu między oskarżonym a pokrzywdzonym.

- wyjaśnienia oskarżonego k. 102

- zeznania świadka R. C. k. 20-21, 103

1.2.2

M. P.

Czyn 2 z a/o

Twierdzenia oskarżonego, że pokrzywdzony ukradł mu 100 zł co miało spowodować kłótnię między nimi oraz to, że oskarżony nie kierował pod adresem pokrzywdzonego gróźb karalnych;

Twierdzenia świadka R. C., że pokrzywdzony i A. S. (1) ukradli jej hulajnogę oraz że nie było konfliktu między oskarżonym a pokrzywdzonym

- wyjaśnienia oskarżonego k. 102

- zeznania świadka R. C. k. 20-21, 1032

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać L.p. odnoszącą się
do faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

2.1.1

- zeznania świadka A. K.

Danie przez Sąd wiary zeznaniom świadka A. K.- są one spójne, logiczne i konsekwentne. Korespondują z zeznaniami świadków A i A. S. oraz P. R. a także dowodów w postaci opinii lekarskiej i obdukcji sądowo-lekarskiej

2.1.1

- zeznania świadka A. S. (1)

Danie przez Sąd wiary zeznaniom świadka A. S. (1)- są one spójne, logiczne i konsekwentne. Korespondują z zeznaniami świadków A. K. i A. S. (2) oraz P. R. a także dowodów w postaci opinii lekarskiej i obdukcji sądowo-lekarskiej

2.1.1

- zeznania świadka A. S. (2)

Danie przez Sąd wiary zeznaniom świadka A. S. (2)- są one spójne, logiczne i konsekwentne. Korespondują z zeznaniami świadków A. K., A. S. (1) oraz P. R. a także dowodów w postaci opinii lekarskiej i obdukcji sądowo-lekarskiej

2.1.1

- zeznnia świadka P. R.

Danie przez Sąd wiary zeznaniom świadka P. R.- są one spójne, logiczne i konsekwentne. Korespondują z zeznaniami świadków A. K., A i A. S. a także dowodów w postaci opinii lekarskiej i obdukcji sądowo-lekarskiej. Świadek P. R. jest obcy dla obu skonfloktowanych stron, jest osobą neutralną i całkowicie niezaintersowaną roztrzygniecięm w sprawie co dodatkowo dodaje mu waloru wiarygodności w sprawie

2.1.1

- opinia lekrska z dnia 09.10.2018r. i opinia sądowo-lekarska z dnia 27.02.2019r

Obie opinie lekarskie są przekonywujące, dokładne, sporządzone w sposób profesjonalny. Szczegółowo określają charakter obrażeń doznanych przez pokrzywdzonego i określają, że mogły powstać w sposób i okolicznościach opisanych przez pokrzywdzonego. W łańcuchu wszystkich dowodów potwierdzają wersje pokrzywdzonego.

2.1.1

-korespondencja SMS między stronami

Dowody te mają wiarygodny charakter, potwierdzają dodatkowo kierowanie przez oskarżonego gróźb karalnych w kierunku pokrzywdzonego.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz
niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

2.2

Wyjaśnienia oskarżonego

Dotyczy wyjaśnień oskarżonego zarówno co do zarzutu z pkt. 1 jak i 2 z a/o. Twierdzeniom oskarżonego, że nie pobił pokrzywdzonego i nie kierował pod jego adresem gróźb karalnych przeczą inne powołane wcześniej dowody, którym Sąd dał wiarę jako spójnym, logicznym i konsekwentnym (a powołanym wcześniej). Oczywiste zainteresowanie oskarżonego w podawaniu niezgodnej z prawdą wersji co do obu zarzucanych mu czynów

2.2

Zeznania świadka R. C.

Brak wiarygodności zeznań tego świadka w ocenie Sądu. Dotyczy to zarówno jej zeznań o rzekomej nierzetelności finansowej pokrzywdzonego i jego konkubiny jak i braku konfliktu między pokorzywdzonym a oskarżonym. Wiarygodność tego świadka kwestionowana przez Sąd z uwagi na fakt jej skonfliktowania z pokrzywdzonym i jego konkubiną na tle kwestii finansowych. W ocenie Sądu świadek ta jest zainteresowana w określonym roztrzygnięciu sprawy

2.2

Świadek P. K.

Zeznania tego świadka nieistotne dla wyrokowania w tej sprawie

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przy każdym czynie wskazać oskarżonego.

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Pkt. 1 i 2 z wyroku

M. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

A)  ad. Czyn 1 z a/o

- dopuszczenie się przez oskarżonego przestępstwa z art. 157 parf. 2 kk, z uwagi na rodzaj i charakter obrażeń ciała doznanych przez pokrzywdzonego w wyniku pobicia go przez oskarżonego. Opinia lekarska i opinia sądowo-lekarska szcegółowo określają te obrażenia i wynika z nich naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni w rozumieniu art. 157 par 2 kk.

B) ad. Czyn 2 z a/o

- przyjęcie przez Sąd kwalifikacji z art. 190 par 1 kk, gdyż groźby były poważne, zaś pokrzywdzony miał prawo odbierać je realnie z uwagi na to, że w dniu 06.10.2018r. został już raz pobity przez oskarżonego. Ponadto groźby te realnie odbierał też ( pod adresem pokrzywdzonego) również świadek P. R..

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt
z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

M. P.

Pkt. 1 i 3 wyroku

Pkt. 1 a/o

a) Okolicności obciążające:

- wysoki stopień szkodliwości społecznej zarzucanego czynu z art. 157 par. 2 kk przejawiający się nagminnością tego rodzaju czynów tak na tutejszym terenie jaki w skali całego kraju;

- b) Okoliczności łagodzące:

- dotychczasowa niekaralność sądowa oskarżonego;

- posiadanie przez niego na utrzymaniu nieletniego dziecka

M. P.

Pkt. 2 i 3 wyroku

Pkt. 2 a/o

a)  0koliczności obciążające:

- wysoki stopień szkodliwości społecznej zarzucanego czynu z art. 190 par. 1 kk przejawiający się nagminnością tego rodzaju czynów tak na tutejszym terenie jaki w skali całego kraju;

- wysoka ilość i natężenie negatywnych zachowań oskarżonego w stosunku do pokrzywdzonego;

b)  Okoliczności łagodzące;

- dotychczasowa niekaralność sądowa oskarżonego;

- posiadanie przez niego na utrzymaniu nieletniego dziecka;

Biorąc pod uwagę wszystkie powołane wyżej okoliczności dotyczące obu zarzucanych czynów Sąd uznał w odniesieniu do czynu 1 z /o za współmierną karę 7 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznie w wymiarze po 30 godzin w stosunku miesięcznym, za czyn 2 z a/o karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznie w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym i kara łączna 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;

O świadczeniu pieniężnym (tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez pokrzywdzonego za czyn 1 z a/o) Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 46 par 1 kk. Sąd uznał przy tym, że współmiernym do stopnia zawinienia oskarżonego oraz doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń ciała będzie świadczenie pieniężne w kwocie 6.000 zł, dostosowane przy tym do możliwości majątkowyhch oskarżonego.

7.  KOszty procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

M. P.

Pkt. 5 wyroku

Zwolnienie oskarżonego od kosztów postępowania w sprawie należnych sądowi od oskarżonego z uwagi na jego sytuację finansową i fakt posiadania przez niego na utrzymaniu małoletniego dziecka (art. 624 par 1 kpk)

M. P.

Pkt. 6 wyroku

Zasądzenie kosztów procesu od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego na zasadach i w wysokości przewidzianych przez obowiązujące przepisy (art. 627 kpk)

5.  Podpis