Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 10 stycznia 2020r.

Sygn. akt VI Ka 142/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: sędzia Ludmiła Tułaczko (spr.)

Sędziowie: Anna Zawadka

I. D. (del.)

Protokolant: aplikant sędziowski Weronika Kaczmarczyk

przy udziale prokuratora Mariusza Ejflera

po rozpoznaniu dnia 10 stycznia 2020 r.

sprawy M. O., syna J. i H., urodzonego (...) w M.

oskarżonego o przestępstwo z art. 284 par. 2 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego i prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w(...)

z dnia 2 października 2018 r. sygn. akt II K 418/16

1. zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że uniewinnia oskarżonego M. O. od popełnienia zarzucanego mu czynu;

2.zasądza od oskarżyciela subsydiarnego K. D. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 zł tytułem opłaty sądowej w sprawie;

3. obciąża oskarżyciela subsydiarnego K. D. kosztami procesu w sprawie.

sędzia Ludmiła Tułaczko sędzia Anna Zawadka sędzia Izabela Kościarz-Depta

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 142/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

2

1CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w (...) z dnia 2.10.2018 roku o sygn. akt II K 418/16

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☒ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1

Naruszenie przepisów postępowania tj. art. 7 k.p.k., które miało wpływ na treść orzeczenia poprzez nieprawidłową ocenę przeprowadzonych dowodów. Zarzut wspólny dla obu wniesionych apelacji

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Sąd Rejonowy dokonał oceny materiału dowodowego naruszając art. 7 k.p.k. W sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdy głównymi dowodami są zeznania pokrzywdzonego oraz wyjaśnienia oskarżonego, którzy w odmienny sposób przedstawiają opis zdarzenia.

Oskarżony wskazuje, że oddał pokrzywdzonemu powierzone środki pieniężne, natomiast pokrzywdzony temu zaprzecza. Strony nie dochowywały należytej staranności prowadząc wspólnie interesy. Nie zawarły między sobą pisemnej umowy, jak również przekazywały sobie duże sumy pieniędzy w gotówce bez pokwitowania. Tym samym w sprawie mamy do czynienia z dowodami „słowo przeciwko słowu”. Sąd I instancji przyjął, że zeznania pokrzywdzonego są w pełni wiarygodne, gdyż pokrzywdzony nie miał żadnego interesu w dążeniu do obciążenia oskarżonego odpowiedzialnością za przestępstwo. Logicznie rozumując należy uznać, że K. D. miał jednak interes w zeznawaniu na niekorzyść M. O. gdyż na skutek wyroku skazującego uzyskałby tytuł wykonawczy, do kwoty 50 000 złotych. Wątpliwości budzi treść umowy ustnej w zakresie ceny za wykonanie usługi wyposażenia kuchni w restauracji w N.. Oskarżony wyjaśnił, że umowa opiewała na kwotę 180 000 zł (k-275 akt 1 Ds. 968/15)zaś pokrzywdzony zeznał, iż umowa opiewała na kwotę 80 000 zł nie więcej niż 100 000zł.(k-12 akt 1 Ds. 968/15) Spółka (...), od której oskarżony pobierał sprzęt w celu zamontowania go w kuchni hotelu w N. wystawiła faktury na kwotę łącznie 80 000 zł, za które zapłaciły Spółki (...) i (...). Wobec braku pisemnej umowy określającej zakres usług nie można ustalić czy wystawione faktury (k- 5,6 akt 1 Ds. 968/15 ) dotyczyły całości umowy czy też tylko części. Oskarżony wyjaśnił, że dostarczył sprzęt za kwotę 70 000 zł a otrzymał od pokrzywdzonego K. D. 50 000 zł w gotówce. Wyjaśnił, że pokrzywdzony żądał od niego wystawienia zawyżonej faktury na 250 000 zł a gdy odmówił to pokrzywdzony płacił bezpośrednio Spółce (...) a wtedy już nie dostał gotówki. (k- 246 akta 1 Ds. 968/15 ) W międzyczasie dokończył pokrzywdzonemu kuchnię i dostarczył catering. Nie otrzymał pieniędzy za uzbrojenie kuchni i za pomoc przy cateringu. Pokrzywdzony jest mu winien 20 000 zł. Oddał K. D. 11 000 zł, także bez pokwitowania, gdyż pokrzywdzony zapłacił przelewem za dwie szafy, dwa regały i piec konwekcyjno- parowy hurtowi M.. W ten sposób powstała nadwyżka po uwzględnieniu wpłat gotówkowych i przelewów. W związku z tym oddał pokrzywdzonemu tę nadwyżkę bez pokwitowania (k- 246). Pokrzywdzony zeznał odmiennie twierdząc, że z oskarżonym podającym się za (...) Spółki (...) ustalili, że gdy wpłyną pieniądze z faktur zwróci mu wpłacone z prywatnych pieniędzy 50 000 zł. Tych pieniędzy oskarżony nie zwrócił. Zaprzeczył, aby oskarżony zwrócił mu 11.000 zł bądź zalegał z wypłatą 20 000 zł za dostarczony przez oskarżonego catering. (k-43 II K 418/16) Świadek P. L. zeznał, że oskarżony w tym czasie nie był (...) Spółki (...) i w niej nie pracował. Jednak pobierał sprzęty do wyposażenia kuchni w hotelu w N. i do kasy firmy (...) wpłacał pieniądze za ten sprzęt. Pieniądze, które wpływały z przelewów były następnie rozliczne na cofnięcie wpłat gotówkowych. To był rodzaj zadatku, na rozpoczęcie pracy. Wpłata gotówkowa to 50 000 zł. Wpłaty napływały w transzach. Dobierano także dodatkowe sprzęty. Pokrzywdzony przedstawił wykaz wyposażenia kuchni z lipca 2011r., które zostało dostarczone przez oskarżonego. Załączony wykaz zawiera również inne sprzęty niż te wymienione w fakturach (k- 5,6; k-130-131) nie zawiera jednak cen jednostkowych. O rynkowej wartości nowych sprzętów pozwala się zorientować specyfikacja z 2018r. Nowe sprzęty wyposażenia kuchni zostały wycenione na kwotę ponad 90 000 zł więc adekwatną do zapłaconej przez pokrzywdzonego. (k- 135-137 akt II K 418 /16) Świadek P. L. zeznał, że oskarżony wycofał z kasy Spółki (...) pewną kwotę pieniędzy w celu rozliczenia się z pokrzywdzonym K. D. i zamawiał dodatkowe sprzęty. (k-75 II K 418/16) Zeznania tego świadka potwierdzają więc wyjaśnienia oskarżonego, a wobec wątpliwości do treści umowy i zakresu jej wykonania, dobierania dodatkowych sprzętów nie można z całą pewnością uznać, że oskarżony jest winien pokrzywdzonemu pobraną kwotę 50 000 zł. Jednocześnie zachodzi sytuacja gdy pokrzywdzony nie dysponuje rozliczeniem kwoty 50 000 zł. Natomiast oskarżony nie dysponuje pokwitowaniem odbioru kwoty 11.000 zł przez pokrzywdzonego. Sporny pozostaje sposób wykonania umowy i cena usług. Wątpliwości tych nie da się obecnie wyjaśnić gdyż od zdarzenia minęło już 10 lat. Pokrzywdzony zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożył ponad dwa lata po zdarzeniu - w 2013r. Nie dochodził także roszczeń na drodze cywilnej. Tak więc, w tej sytuacji należało oprzeć się na treści art. 5 § 2 k.p.k. i niedające się usunąć wątpliwości zaliczyć na korzyść oskarżonego. Należy wskazać na niekonsekwencje w rozważaniach sądu i Instancji, który interpretuje te same okoliczności na korzyść pokrzywdzonego, a na niekorzyść oskarżonego. Między innymi z jednej strony wskazuje, że oskarżony ma złą opinię wśród swoich klientów, a z drugiej, że K. D. ufał mu i nie stosował w kontaktach biznesowych z nim środków ostrożności w postaci pokwitowań i pisemnych umów, gdyż budził on jego zaufanie. Dodatkowo K. D. sam wspominał, że usługi (...) znalazł dzięki poleceniu kolegi, który uprzednio korzystał z usług oskarżonego i był z nich zadowolony. Podobnie Sąd I instancji odmówił pełnej wiarygodności świadkom, którzy byli powiązani z M. O., gdyż pracowali wspólnie w (...) sp. z o.o. wskazując, że nie wiedzieli o sytuacjach, o których zeznawał pokrzywdzony, a o których powinni wiedzieć. Ponadto Sąd I instancji wskazał, że świadkowie są niewiarygodni gdyż są powiązani z oskarżonym i z faktu tego wynika ich interes w zeznawaniu na jego korzyść. Takiego rozumowania Sąd I instancji jednak nie zastosował co do zeznań świadków związanych z pokrzywdzonym, uznając je za w pełni wiarygodne. Sąd I instancji uznał, że fakt, że K. D., K. P. i J. L. byli wiele lat wspólnikami i razem prowadzili działalność gospodarczą, a obecnie łączą ich relacje towarzyskie, co nie miało wpływu na ich zeznania. Natomiast świadkowie E. K. i A. K. nie mają od paru lat kontaktu z oskarżonym i nie są z nim powiązane ani zawodowo, ani finansowo, ani towarzysko. Odnosząc się do zeznań świadków K. P. i J. L. dodatkowo należy podkreślić, że zeznając wskazywali oni, że o nierozliczeniu się przez oskarżonego wiedzieli jedynie od pokrzywdzonego i opierali się na jego słowach. Wskazywali ponadto, że te rozliczenia nie leżały w ich kręgu zainteresowania. To, że pokrzywdzony mówił o tym, że są mu należne zalegle kwoty od oskarżonego nie budziło wątpliwości. Nie jest sporne w niniejszej sprawie to, że pokrzywdzony żądał od oskarżonego zwrotu 50 000 złotych. Oskarżony wskazywał jedynie, że żądania te były pozbawione podstaw. Tym samym zeznania wymienionych świadków nie są sprzeczne z wyjaśnieniami oskarżonego.

W realiach relacji biznesowych strony nie zachowywały takich środków ostrożności, jak kwitowanie odbioru pieniędzy i forma pisemna umowy. Tym samym kluczowymi dowodami w sprawie są zeznania pokrzywdzonego oraz wyjaśnienia oskarżonego. Obie strony mają istotny interes w przedstawianiu sytuacji na swoją korzyść. Należało więc zastosować art. 5 § 2 k.p.k. i nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego.

Ponadto Sąd I instancji w uzasadnieniu wskazał, że w spółce „ewidentnie dopuszczano się nieprawidłowości, na co wskazują chociażby opinie innych klientów”. W sprawie nie został przeprowadzony żaden dowód na okoliczności opinii o firmie innych klientów. W szczególności osoby takie nie zostały przesłuchane. Sąd I instancji uznał za dowód w sprawie wydruki z opiniami na temat firmy z forum internetowego (k. 190-203).Należy wskazać, że anonimowe opinie z forum internetowego nie mogą stanowić wiarygodnego dowodu. Po pierwsze opinie te są pisane przez osoby nieznane, a więc nie można ustalić, czy osoby te są wiarygodne. Na forach nie jest stosowane żadne zabezpieczenie przeciwko tworzeniu wielu komentarzy pod różnymi nickami i różnymi adresami mailowymi przez tę samą osobę. Fora internetowe nie mają wiarygodności, która pozwalałaby oprzeć na nich wyrok. Należy wskazać, że pomimo, że na forum w wielu komentarzach ich autorzy zapowiadali rozpoczęcie postępowania sądowego przeciwko Spółce (...) i konsultacje z prawnikiem, to przeciwko oskarżonemu nie toczyła się żadna inna sprawa dotycząca ewentualnych wyłudzeń i oszustw. W szczególności oskarżony nie był nigdy karany za oszustwo, ani inne przestępstwo przeciwko mieniu.

Wniosek

Zmiana zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z uwagi na konieczność uznania zachodzących w sprawie wątpliwości na korzyść oskarżonego, nie można uznać, że udowodniono mu popełnienie zarzucanego czynu. Błędy popełnione przez sąd przy ocenie zgromadzonego materiału dowodowego miały wpływ na treść orzeczenia. Z tej przyczyny należało uznać, że z uwagi na art. 5 § 2 k.p.k. oskarżony nie zrealizował znamion przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. Z tego względu należało go uniewinnić.

2

1.  Obraza przepisów prawa procesowego mająca wpływ na treść orzeczenia tj. przepisów art. 4 art. 5 § 2 art. 7 k.p.k. art. 410 k.p.k. art. 424 k.p.k. wyrażająca się w:

a.  nie odniesieniu się do wyjaśnień oskarżonego przez sąd meriti, w których podał on, że nie dokonał on przywłaszczenia środków finansowych a jedynie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przyjmował należności za faktycznie wykonane usługi i dostarczony sprzęt, co znajduje potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie;

b.  nie odniesieniu się do wyjaśnień oskarżonego w których wskazywał on, że nie unikał kontaktu z pokrzywdzonym, nie zmieniał także numeru telefonów, co potwierdzili zeznający w sprawie świadkowie a co świadczy o braku zamiaru doprowadzenia K. D. do szkody poprzez przywłaszczenie jego mienia;

c.  faktycznym pominięciu zeznań oskarżyciela subsydiarnego który wskazał, że nie wystąpił na drogę postępowania cywilnego w celu wyegzekwowania należności od oskarżonego bez podania przyczyny takiego jego działania, co potwierdza brak zamiaru po stronie oskarżonego przywłaszczenia środków finansowych oskarżyciela posiłkowego;

d.  wybiórczej ocenie materiału dowodowego poprzez przyjęcie, że w stosunkach gospodarczych powszechną forma zawierania umów jest gentlemen`s agreement, stad uznanie za wiarygodne zeznań oskarżyciela posiłkowego, co do przekazania bez zachowania potwierdzenia na rzecz M. O. kwoty 50 tyś zł i odebranie na tej samej zasadzie tego przymiotu wyjaśnieniom oskarżonego w tej części, w jakiej wskazuje, że to K. D. jest mu winien 20 tyś zł;

e.  bezkrytyczne przyjęcie za wiarygodne zeznań K. D., co do przekazania środków na rzecz oskarżonego mimo, że w stosunkach gospodarczych oczekiwany jest wyższy stopień staranności, w tym przy przekazywaniu znacznych środków, uzyskanie potwierdzeń od kontrahenta czy też nie, zwlekanie opierające się na o przedawnie z wzywaniem do zapłaty mimo, że wyjaśnienia te są nielogiczne i nie mają oparcia w zasadach gospodarczych;

f.  sporządzeniu uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia w sposób sprzeczny z dyspozycją art. 424 k.p.k. poprzez nie wskazanie jakie fakty sąd I instancji uznał za udowodnione na jakich dowodach się oprał oraz nie wskazaniu dlaczego odmówił i jakim dowodom, waloru wiarygodności i co powoduje, iż orzeczenie uchyla się kontroli instancyjnej;

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzuty są zasadne.

W niniejszej sprawie za udowodnione należy uznać następujące okoliczności: zawarcie umowy ustnej pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym dotyczącej wyposażenia kuchni; przekazanie oskarżonemu w kilku transzach kwoty 50 000 zł przez pokrzywdzonego K. D. na wykonanie prac oraz zapłata za dostarczenie sprzętu wymienionego w fakturach (k- 5,6 akta 1 Ds. 968/15 ) Spółce (...) przez spółki (...) 30 000 zł i I. 50 000 zł. Pozostałe okoliczności budzą już wątpliwości. Przede wszystkim cena usług – 180 000 zł, jak wyjaśnił oskarżony i 80 000 zł, jak zeznał pokrzywdzony, zakres usług - jak wynika z zestawienia sporządzonego przez pokrzywdzonego w lipcu 2011 roku (k-138-139) oprócz tych sprzętów, które wymienione są w fakturach kuchnia w hotelu w N. została wyposażona też w inne sprzęty. Fakt ten oznacza, że oskarżony w pewnym zakresie zrealizował treść umowy, co prowadzi do wniosku, że przeznaczył na wyposażenie kuchni kwoty uzyskane od pokrzywdzonego w ramach 50 000 zł. Z zeznań świadka P. L. wynika, że pieniądze, które oskarżony uzyskał od K. D. wpłacał do firmy (...) na zakup wyposażenia kuchni a następnie pobrał z kasy tej firmy kwoty pieniędzy w celu rozliczenia się z pokrzywdzonym. Jak wynika z wyjaśnień oskarżonego zapłacił pokrzywdzonemu kwotę 11 000 zł, która powstała z rozliczenia gotówki oraz rozliczenia zapłaconych faktur. Jednocześnie brak jest pokwitowań oraz rozliczenia kwoty 50 000 zł. Nie można więc ustalić, jaka kwota z 50 000 zł, którą otrzymał oskarżony od pokrzywdzonego została przeznaczona na wyposażenie kuchni w ramach umowy ustnej.

Brak dostępu do dokumentacji księgowej Spółki (...) powoduje, że nie można wykluczyć, iż część z kwoty 50 000 zł została w ramach rozliczeń zwrócona pokrzywdzonemu. Aby udowodnić przywłaszczenie kwoty 50 000 zł należałoby ustalić, że te pieniądze nie zostały wykorzystane przez oskarżonego zgodnie z ustaleniami umowy czyli na wyposażenie kuchni. Z powodu braku dowodów i upływu prawie 10 lat od zdarzenia będą nadal istniały wątpliwości, których nie można usunąć. Zeznający w tej sprawie świadkowie, nie znali treści ustnej umowy i nie potrafili wskazać zakresu jej wykonania przez oskarżonego.

W tej sytuacji nie można wykluczyć, że spór pomiędzy pokrzywdzonym a oskarżonym ma charakter cywilny – nienależytego wykonania umowy nie zaś przestępstwa przywłaszczenia pieniędzy. Tym bardziej, że strony umowy przez dłuższy czas pozostawały ze sobą w kontakcie a pomimo to nie doszły do porozumienia.

Wniosek

1.Zmiana zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego

2.Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazane sprawy do ponownego rozpoznania nie jest zasadny.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Błąd w ustaleniach faktycznych dotyczył znamienia przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. W związku z jego nieudowodnieniem należało oskarżonego uniewinnić.

1OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

1ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.11.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwi ęź le o powodach utrzymania w mocy

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.11.

Przedmiot i zakres zmiany

Wyrok został zmieniony poprzez uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

Zwi ęź le o powodach zmiany

Sąd I instancji przyjął za podstawę orzeczenia błąd w ustaleniach faktycznych, który wynikł z naruszenia przepisów postępowania w postaci art. 5 § 2 k.p.k. Ocena dowodów naruszająca art.7 k.p.k. doprowadziła do przyjęcia, że oskarżony zrealizował znamiona czynu zabronionego, podczas gdy nie zostało to udowodnione.

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1

Na podstawie art. 632 ust. 1 k.p.k. w razie uniewinnienia oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego koszty ponosi oskarżyciel prywatny. Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych sąd zasądził od oskarżyciela posiłkowego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 60 złotych.

1PODPIS

sędzia Anna Zawadka sędzia Ludmiła Tułaczko sędzia Izabela Kościarz – Depta

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1. sygn. VI Ka 142/19

Podmiot wnoszący apelację

Prokurator Prokuratury Rejonowej w (...) J. T.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego w (...)z dnia 2.10.2018 roku o sygn.. akt II K 418/16

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

2. VI Ka 142/19

Podmiot wnoszący apelację

Oskarżony M. O.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego w (...)z dnia 2.10.2018 roku o sygn.. akt II K 418/16

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana