Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXVII Ca 2276/19

POSTANOWIENIE

Dnia 23 kwietnia 2020 rok

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Ewa Cylc

Sędziowie: SO Ewa Kiper

SR (del) Joanna Karczewska

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2020 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. C. i R. C.

z udziałem Syndyka Masy Upadłości (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w W. w upadłości likwidacyjnej

o odłączenie części nieruchomości i założenie dla niej nowej księgi wieczystej

na skutek apelacji wnioskodawców

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa

z dnia 11 lipca 2019 r. (...) nr (...)

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  zasądzić od A. C. i R. C. na rzecz Syndyka Masy Upadłości (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w W. w upadłości likwidacyjnej kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w instancji odwoławczej.

Sędzia Joanna Karczewska Sędzia Ewa Cylc Sędzia Ewa Kiper

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

(...)