Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IV K 156/16

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

E. P. (1) B. P. (1)

Wszystkie zarzucone czyny przypisane i nie przypisane

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód Numer karty

1.Oskarżeni E. i B. małżonkowie P. zamieszkiwali od 2006r. w dwupoziomowym apartamencie z garażem o wartości około 700.000 złotych w dzielnicy W.-Ł., gdzie posiadali także lokale użytkowe w których oskarżona prowadziła salon fryzjerski i solarium, o wartości około 200.000 złotych. W dniu 22 czerwca 2007 roku E. i B. P. (2) zawarli umowę przedwstępną, a w dniu 14 kwietnia 2008 roku umowę ostateczną zakupu od spółki cywilnej (...) udziału w gruncie o obszarze 3.000 m kw. przy ul.(...) w Ł., na której firma ta miała wybudować dom o powierzchni 215 m.kw za kwotę 756.940 złotych.

Oskarżeni nosili się także z zamiarem zakupu nieruchomości w postaci mieszkania o powierzchni 114,70 m kw. przy ul.(...) wraz z garażem oraz działki gruntu o obszarze 79 arów położonej przy ul.(...) w Ł. o łącznej wartości 700.000 złotych; w tym celu podpisali umowę przedwstępną w dniu 3 sierpnia 2007 roku.

Od kwietnia 2008r. na ul. (...) w Ł. budowali dom jednorodzinny, o wartości domu z działką około 500.000 złotych. Posiadali w 2008r. 3 samochody - nowy S. (...), B. (...) z 2006r., A. (...) z 2006r, udziały w spółce cywilnej (...), rachunki bankowe m.in. w (...) SA i (...).

E. P. (1) w latach 2007-2009 osiągała bardzo niskie dochody podlegające opodatkowaniu.

B. P. (1) w 2007 roku osiągnął dochód z działalności gospodarczej w wysokości 132.899,69 złotych, w 2008 roku – 88.860,28 złotych, a w 2009 roku – osiągnął stratę w kwocie 99 złotych

Oskarżeni nakłaniali znajomego S. P. (1), by zainwestował razem z nimi na giełdzie lub w zakup gruntów, na których miało powstać domy, które następnie miały zostać z zyskiem sprzedane. Poinformowali go, iż oni się wszystkim zajmą, zaś on ma tylko zainwestować pieniądze i osiągać zyski., zyski były pewne. W rezultacie S. P. (1) przekazał oskarżonym w okresie od 12 stycznia 2007 roku do 1 stycznia 2008 roku łącznie kwotę 1.800.000 złotych. Za każdym razem przekazania pieniędzy strony sporządzały na piśmie umowę pożyczki na daną kwotę, w treści której widniał termin zwrotu pieniędzy oraz zastrzeżenie, że odsetki wynoszą 0 %.

Umowy te stanowić miały zabezpieczenie zwrotu przekazanych na inwestycję środków.

Dodatkowym zabezpieczeniem były dwa weksle in blanco podpisane przez oboje małżonków oraz deklaracja wekslowa z dnia 7 sierpnia 2007 roku, w treści której oskarżeni zaznaczyli, iż do chwili spłaty weksla zobowiązują się nie sprzedawać nieruchomości w postaci mieszkania przy ul.(...) z B. 16c m.25.

S. P. (1) uzyskał nakaz zapłaty wydany w sprawie I Nc 122/08, wszczął egzekucje, które okazały się bezskuteczne. S. P. zwrócił się o pomoc prawną do firmy (...) s.c. z siedzibą w Ł. przy ul.(...). Podpisał umowę o egzekucję długu w drodze windykacji z przedstawicielami firmy (...).

Na spotkaniu w Kancelarii (...) radcy prawnego P. B. (1) oskarżona ujawniła, że uczestniczy w pozyskiwaniu pieniędzy dla osób inwestujących agresywnie na giełdzie towarowej operując tzw.jednostkami (...). Oskarżona oświadczyła, że posiada pieniądze ale są one zainwestowane w jednostki (...). Okazała umowę z M. K. -pełnomocnikiem (...) Spółka Akcyjna, z której wynika istnienie zobowiązania w wysokości 6 mln zł wobec małżonków P., oraz kopie obligacji skarbowych zabezpieczających jej wierzytelność.

Mając do wglądu kopie dokumentów, dnia 29.01.2009r. Grupa prawno-consultingowa (...) s.c. P. B. (1), M. P. (1), M. W. zawarła z oskarżonymi umowę o obsługę prawną, w dniu 20.02.2009r. umówiono się na wynagrodzenie w wysokości 1 mln zł, którego zabezpieczeniem była obligacja skarbowa na kwotę 1 mln zł przekazana przez oskarżonych do siedziby firmy (...) s.c. i umieszczona w skrzynce banku (...) SA, gdzie oskarżeni posiadali swoją skrzynkę bankową z pozostałymi obligacjami.

Następnie dnia 13.10.2009r. oskarżeni podpisali zlecenie windykacji należności nr 102 w wysokości 6 mln zł. Po sprawdzeniu okazało, że firma (...) ma siedzibę w W., ale jako spółka akcyjna, przekształcona ze spółki z o.o., zaś taka osoba jak M. K. nie figuruje jako pracownik, akcjonariusz bądź w jakimkolwiek innym charakterze. Wówczas W. W. (1) powiadomił organy ścigania - (...) o tym ,że obligacja skarbowa dostarczona przez oskarżonych zabezpieczająca wynagrodzenie firmy windykacyjnej jest fałszywa (m.in. brak znaków wodnych). Informacje takie uzyskała również Policja podczas prowadzenia czynności w sprawie przestępstwa posłużenia się sfałszowanymi obligacjami Skarbu Państwa w sprawie 2 Ds. 2162/09.

Radca prawny P. B. (1) otrzymał pełnomocnictwo od oskarżonych i wysyłał ustalonym pokrzywdzonym w 2009r. wezwanie do uwierzytelnienia ich roszczeń celem potwierdzenia autentyczności tych roszczeń.

W kwietniu 2009r. oskarżona, obligacje Skarbu Państwa na kwotę 4.000.000 zł przedstawiła w drugim oddziale Bank (...) celem zabezpieczenia kredytu na zakup nieruchomości i jak ustalono w Ministerstwie Skarbu, są one falsyfikatami.

Jednocześnie szereg osób w dniu 29.01.2010r.złożyło zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Ł. o przestępstwie oszustwa z art.286 § 1 kk popełnionego na ich szkodę przez małżeństwo P. poprzez przyjęcie środków na zakup jednostek (...) (jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym (...) S.A.) celem pomnożenia zysków i niewywiązanie się ze zobowiązania oraz niezwrócenie pieniędzy. Byli to: J. S., K. M. (1), G. C., A. R. (1), S. R. (1), K. K. (1), A. C. (1), K. T. (1), A. L. (1), A. S. (1), M. S. (1), A. K. (1), T. L. (1), Ł. J.. Pomimo wpisania danych (osobowych oraz kwot przekazanych pieniędzy) na zawiadomieniu podpisów nie złożyli - Ł. J.. A. C. (1), T. L. (1), K. K. (1), A. L. (1), K. T. (1).

Postępowanie karne było prowadzone w Prokuraturze Rejonowej Ł. pod numerem 2 Ds. 2162/09 m.in. w zakresie czynów z art.286 § 1 kk w zw. z art.12 kk na szkodę w/w osób oraz jeszcze innych ustalonych w toku czynności śledztwa, nadto o czyn z art.310 § 1 i 2 kk , postępowanie to w fazie in rem zakończyło się decyzją z dnia 30 czerwca 2010 roku o umorzeniu śledztwa wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego z art.286 § 1 kk w stosunku do pokrzywdzonych. W odniesieniu do niektórych pokrzywdzonych umorzono postępowanie in rem wobec faktu, że postępowanie o ten sam czyn na szkodę tej samej osoby zostało już wcześniej prawomocnie zakończone. Umorzone postępowania następnie zostały podjęte, połączone, śledztwo zakończono i skierowano akt oskarżenia do sądu.

S. P. (1) złożył do Sądu Okręgowego w Łodzi subsydiarny akt oskarżenia, postępowanie karne toczyło się za sygnaturą akt IV K 73/11, zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym z dnia 20.01.2014r., prawomocny od dnia 12.08.2014r. za czyn z art.286§ 1 kk w zw. z art.294 § 1 kk w zw. z art.12 kk w okresie od 12 stycznia 2007r do 1 stycznia 2008r.

zeznanie S. P. w części- t. VI k.1113-1114, t VIII k 1454-1457, t III sąd. k 553-555

oraz subsydiarny akt oskarżenia – t VIII k 1399- (...)

zeznanie W. W. t.I k 2v.-10, 42-45, 49-53, t VIII k 1517- 1519v, t III sąd. k 433-435

zeznania M. P. – t. VI k 1094-1095, t VIII k 1549-1550, t III sąd. k 460- 462

zeznanie B. W. - t I k 21-22

zeznanie J. M. - t I k 23-24

zeznanie P. N. t I k 25-26

zeznanie świadków M. P. (3), A. P., J. B. - t.I k 96-97,131-133, 181-184 , t VI k 958-960

zeznanie świadków (...) t I k 148-150, k 150-152 ujawnione e na rozprawie t III sąd. k 571

zeznanie P. B. – t III sąd. k 460

zawiadomienie banku o przestępstwie– t I. k.95

pismo (...), pismo M...Finansów dot.obligacji– t.I k.76-78, k 586, 607

postanowienie o umorzeniu i podjęciu- t.V k.861-880, t VI k 984-993, 996-997, t III sąd. k 560-561

kserokopie dokumentów-umów w zakresie windykacji należności oskarżonych - t.I k 11-13, 177

akty notarialne - k 1-20 załącznika nr 1 do przesłuchania W. W. -

zawiadomienia pokrzywdzonych o przestępstwie t. II k 212-216, t III k 612-617, t VI k 1076- (...)

kopia pełnomocnictwa t II k 245

kserokopia obligacji i umowy- t I k 19-20

pismo DB – k 588-589 t III śl.

kopia nakazu i dokumentacji egzekucyjnej dot.wierzyciela S. P.- t III k 618-630, akta Km 1169/09

deklaracje VAT – t VIII k.1477- (...)

kopia wyroków – t VIII k 1628, k 1688, dane o karalności t.IV sąd. k 768-773

2. W latach 2004-2009 E. P. (1) i B. P. (1) przyjęli znaczne sumy pieniędzy od wielu różnych osób informując, iż zainwestują pieniądze na giełdzie, najczęściej na zakup jednostek (...), że inwestują w giełdę towarową w W., czasem na giełdzie za granicą, i osiągają znaczne zyski w szybkim tempie, czego dowodem miała być widoczna poprawa ich statusu majątkowego. Obiecywali zysk w wysokości 7%, 10 %, 20% miesięcznie od przekazanej sumy płatny co kwartał. Nakłaniali inne osoby do wpłacania jak największych kwot, obiecując znaczne i szybkie zyski. Kwoty wpłat były różne od 10.000 zł do 1.800.000zł.

W przypadku braku gotówki E. P. (1) obiecywała szybkie załatwienie kredytu bankowego; zdarzało się, iż zaprzyjaźniony pracownik banku przyjeżdżał do klienta do domu, udzielając pożyczki, a gotówka była przelewana od razu na konto oskarżonej. Oskarżona nakłaniała osoby inwestujące, by przyprowadzali innych kontrahentów. Czasem gotówkę otrzymywała za pośrednictwem osób, które już zainwestowały i nakłoniły do inwestycji swoich znajomych. I tak, część pokrzywdzonych została pozyskana przez P. Ż. (1), z którym oskarżona znała się jeszcze z czasów pracy w banku (...). To on informował, że E. P. (1) jest osobą, która inwestuje na giełdzie towarowej, co przynosi wysokie zyski. Część pokrzywdzonych została pozyskana także przez A. K. (2) i (...), a także E. W. (1). To one informowały, że E. P. (1) jest osobą, która inwestuje na giełdzie towarowej, co przynosi wysokie zyski. Z (...) oskarżona znała się, gdyż syn (...) kolegował się z oskarżonym jeszcze w czasach szkolnych. Do wpłat nakłaniał swoich znajomych także ojciec B. P. (1), I. P., zatrudniony na stadionie piłkarskim Ł.. Swoje pieniądze zainwestowali u oskarżonych także członkowie ich rodzin, w tym siostry E. P. (1) i krewni męża oraz ich przyjaciele. Osoby wpłacające w żaden sposób nie sprawdzały ich wiarygodności finansowej, bowiem zaufali im, opierając się na swoich obserwacjach, z których wynikało, iż oskarżeni są ludźmi zamożnymi, a także uzyskując zapewnienia od oskarżonych, także innych osób, że rzeczywiście zarobiły, uzyskały wysoki zysk.

Oskarżeni nakłaniali członków rodziny oraz przyjaciół i znajomych, także pracowników zakładu fryzjerskiego, do inwestowania za ich pośrednictwem i to tylko znacznych sum, np.małżonkom S., W.-S. zaznaczała, iż minimalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Oskarżeni, w środowisku, które już słyszało o zyskach i zarobkach z inwestycji, jedynie informowali (np. wśród znajomych z osiedla, na spotkaniach towarzyskich) o możliwościach szybkiego zarobku bez ryzyka poprzez inwestycję pieniędzy na giełdzie za ich pośrednictwem, potwierdzając tym samym usłyszane wiadomości. Przeważnie, oskarżona osobiście opowiadała o inwestycji na giełdzie, o inwestowaniu w jednostki (...), w giełdę towarową, zapewniała o pewnym zysku i braku ryzyku, B. P. (1) potakiwał, jeżeli nie brał udziału w rozmowie ale przysłuchiwał się, nie zaprzeczał, nie negował słów oskarżonej. Wśród jego znajomych i rodziny także B. P. (1) opowiadał o zysku jaki można osiągnąć inwestując za ich pośrednictwem, chwalił się nowym samochodem czy drogą biżuterią, mówiąc, iż można to mieć jak się inwestuje. Stale obiecywali oni kolejnym inwestującym rosnące zyski i podwyższali oprocentowanie kwartalne, np. w styczniu 2006r., po otrzymaniu odsetek, oskarżona telefonicznie zachęcała małżonków S. do dalszego wpłacania pieniędzy w większej ilości, gdyż interesy idą dobrze oraz, że wzrosło oprocentowanie do 15% Nakłaniali do nie pobierania procentów/odsetek celem generowania zysków. Wielu z inwestujących prosili, by przyprowadzali kolejnych znajomych z pieniędzmi, najlepiej z dużymi kwotami i obiecywali z tego tytułu udział w zyskach. Pieniądze zwykle przyjmowała E. P. (1) w gotówce bądź przelewem na konto bankowe.

W większości przypadków strony sporządzały umowy pożyczki (czasem umowy zakupu (...)) celem zabezpieczenia roszczenia, zwykle już po przekazaniu gotówki, ale zdarzało się przyjęcie pieniędzy bez żadnego potwierdzenia. Przeważnie dochodziło do spisywania kolejnych umów, w których kapitalizowano odsetki -

kolejne umowy obejmowały zwiększony kapitał o doliczone odsetki, od tej podwyższanej kwoty znów naliczano odsetki. Początkowo oskarżeni wypłacali kilkakrotnie prowizję/odsetki niektórym osobom; po jakimś czasie jednak zaprzestawali wypłat. Niektórzy klienci nie otrzymali żadnych pieniędzy. Niektórzy, po zapewnieniu o możliwości wypłaty wypracowanego zysku decydowali się od razu inwestować dalej ten zysk bez wypłacania gotówki. Kiedy E. P. (1) nie wywiązywała się z umów przesuwała terminy spotkań i zwrotu odsetek, kapitału, tworząc atmosferę bycia zajętą wielkimi interesami, wyjazdami do W. na spotkania z maklerami. Podawała, że inwestuje za pośrednictwem P. z W., że jest krach na giełdzie, chwilowe załamanie. Wówczas na spotkaniach spisywano umowy pożyczki –fikcyjne, gdzie wpisywano kwoty przekazanych już powiększone o odsetki, zdarzało się, że wówczas do tych umów wpisywano fikcyjną datę przekazania pieniędzy.

Po czasie, wszystkich wierzycieli oskarżeni informowali, iż jest bessa na giełdzie i trzeba zaczekać na pieniądze, potem, że pieniądze przekazali jakimś osobom w W. i również sami zostali przez nie oszukani, następnie, iż są w posiadaniu obligacji skarbowych i po ich spieniężeniu zwrócą dług, okazując obligacje, a w końcu unikali kontaktu z w/w. Pokrzywdzeni początkowo spotykali się z oskarżonymi np. w ich salonie fryzjerskim, solarium, podczas których oskarżona obiecywała, że pieniądze będą zwrócone, mówiła, że ma problemy z odzyskaniem obligacji, że nastąpiły spadki na giełdzie. Mimo pisemnych zobowiązań do zwrotu pieniędzy ze strony oskarżonych, większość wierzycieli nie odzyskała swoich środków w całości bądź w znacznej części, mimo uzyskania tytułu prawnego w postaci nakazów i wyroków sądowych.

protokół zatrzymania dokumentów i oględzin t I k 55-57, t II k 275-280, 375-379

dokumenty zebrane w czerwonym segregatorze zatrzymane u oskarżonej-opisane jako załącznik do sprawy nr 2

dokumenty zebrane w załączniku nr 1 do przesłuchania W. W. (opisane w protokole oględzin t I sl.k55-57) oraz z k 421-432, t III śl., także teczki z dokumentami i oświadczeniami wierzycieli zgromadzone w załączniku nr 3 do akt śledztwa

załączone akta egzekucyjne Km 388/10, Km 389/10, Km 1761/09, Km 626/09, Km 228/10, Km 183/09, Km 493/09

zeznania osób pokrzywdzonych i świadków wymienionych poniżej w pkt. od 3 do 32.

3. (pkt.VII i VIII a/o) w okresie od października 2005 roku do 16 stycznia 2006 roku w Ł., A. S. (1) przekazała oskarżonym w dwóch transzach łącznie 550 000zł. Z oskarżoną małżonków poznał I. P.. Oskarżona wiedziała, że M. S. (2) jest piłkarzem W., że oboje dysponują pieniędzmi. Małżonkowie mieli rozdzielność majątkowa, A. S. (1) przekazywała pierwszą transzę swoich pieniędzy w wysokości 250 000 zł przelewami od 10.10.2006r., została spisana umowa, po trzech miesiącach dostała odsetki 75.000 zł. W tym samym czasie, w nieustalonym bliżej dniu października 2005 roku w Ł., M. S. (2) przekazał oskarżonej 200 000 złotych z przeznaczeniem na inwestycje. M. S. (2) nie otrzymał odsetek. W kolejnym roku, po powrocie z kontraktu piłkarskiego w Turcji, od stycznia 2007r. wpłacał dalej oskarżonym w ratach, łącznie około 600-700 tysięcy zł.

Dnia 16 stycznia 2006r. A. S. (1) wpłaciła oskarżonej jeszcze 320.000 zł, pieniądze pochodziły z likwidacji lokaty w banku (...). Nie została sporządzona nowa umowa.

Pokrzywdzeni nie występowali na drogę cywilną w celu odzyskania pieniędzy.

Zeznania A. S. t II k 325-328v, t VIII k 1551-1551v, t I sąd. k 194-197

Kopia przelewów, dowodów wpłat i wykupu obligacji oświadczenie P. E. że pobrała od A. S. w dniu 10.10.2005r. 250 000 zł, i że dopłacono 16.01.2006r. kwotę 320 000 zł - k 152 -163 t. I załącznika adresowego oraz t II sąd. k 218-239

Zeznanie M. S. t III sąd. k 529-530v

4. (pkt.XI, pkt.XXVI a/o) w bliżej nieustalonych dniach między 19 września a 15 październikiem 2006 roku w Ł., J. S. przekazała oskarżonym łącznie 50 000 złotych, w dwóch transzach na inwestycję z określonym zyskiem, pierwsza transza została przekazana wspólnie z F. P. (1), przy czym J. W.-S. przekazała 30 000 zł., F. P. (1) zaś kwotę 70 000 zł, spisano umowę przygotowaną przez F. P.. F. P. (1) została oddana cała kwota z częścią ustalonych odsetek. Za drugim razem pokrzywdzona wpłaciła 20 000 zł.

Między pokrzywdzoną a oskarżoną były spisywane umowy z datą z 2007r. dotyczące zysków, których pokrzywdzona nie odbierała, lecz inwestowała doliczając je do kapitału. Pokrzywdzona także pożyczyła oskarżonej, na jej prośbę i na jej potrzeby, 10 000 zł.

Następnie, 6 marca 2008r. J. W.-S. wzięła kredyt na kwotę 70 000 zł i wpłaciła oskarżonym, między dniem 6 marca 2008r. a 30 czerwca 2008r., kwotę 40 000 zł. Bank udzielający kredytu został polecony przez oskarżoną, pracował w nim kolega oskarżonej, który zajął się kredytem . Pokrzywdzona, celem uporządkowania rozliczeń, sporządziła umowę pożyczki obejmującą wszystkie wcześniejsze transakcje, umowa została podpisana 1 lipca 2008r.

Pokrzywdzona J. S. uzyskała tytuł wykonawczy w sprawie I Nc 133/08 na ponad 217 000 zł, została zaspokojona do kwoty 250 000 zł.

F. P. (1) od marca 2007r. przekazywał dalej oskarżonej pieniądze swej matki- E. P. (2), łącznie w wysokości 800 000 zł., które nie zostały zwrócone, E. P. (2) zaspokoiła się zawierając z oskarżonymi w dniu umowę przeniesienia na nią własności nieruchomości

Zeznania J. W.-S. - t II k 340-342, t. IV k 668-670, t VI k 1201, t VIII k 1519-1520, t IX k 1763-1764v,

z protokołu rozprawy z dnia 2 kwietnia 2019 r. sprawy o sygn. akt XXIV C 257/16- t IV sąd. k 682-683

t II sąd. k 376-382, t IV sąd. k 703-705, pismo -t V sąd. k 808

umowa o kredyt studencki z dnia 03.06.2008r.,dokumenty z banku - k 357-360 tom II załącznika adresowego oraz t III sąd. k 473-477

umowy pożyczki – t II k 346 – 348, 349 – 350, 351 – 352, 353 – 354 , t IV k 796 – 797 , k 798 –799, k 800 – 801, k 802 – 803, k 804 – 805, k 806 – 807, k 810 – 811 , k 813-813, t V k 827-829, 9 – 830

ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty – t V k 833 – 834

nakaz zapłaty w sprawie I Nc 133/08 z k 87 Załącznik –kserokopie z akt

zeznanie F. P.

t IV k 707-709, t VI k 1150- (...), t VIII k 1472v1473v, t II sąd. k 216-218

umowy – t V k 827-832

zeznanie E. P. (2) – t VI k 1134- (...), t VIII k 1471v-1472v, t II sąd. k 218-220

umowy – t VI k 1139, 1140- (...), t V k 831-832

zeznanie M. D. (1) – t IV k 712-714, t VIII k 1550v-1551, t II sąd. k 575-578

5. (pkt.XVI a/o) Pokrzywdzony M. B. (1) , znajomy oskarżonych z osiedla, łącznie w 2006r. i 2007r. przekazał oskarżonym 320 000 zł, przy czym w czerwcu 2006r. wpłacił w 2-3 transzach 200 000 zł, od stycznia 2007r. zaś 120 000zł na inwestycje z zyskiem w wysokości 30% kwartalnie. Pierwszą transze wpłacał za pośrednictwem kuzyna T. T. (1). Umowa pożyczki została spisana później, kiedy pojawiły się kłopoty z wypłatą pieniędzy celem uzyskania pokwitowania przekazania pieniędzy. Nie uzyskał zwrotu ani wkładu ani zysku, nie występował na drogę sadowa o zapłatę.

Kuzyn T. T. (2) także inwestował u oskarżonych w 2006 i 2007roku., sprzedał swoje mieszkanie siostrze oskarżonej U. Z. (1) zaś pieniądze z tej transakcji przekazał P. – gotówką, w 2006 roku. T. T. (1) otrzymał od oskarżonych zwrot pieniędzy na łączną kwotę 175.000,00 złotych w okresie wrzesień – grudzień 2007 roku.

Zeznania M. B. – t III k 548-551, t IV k 1209v, t VIII k 1573 1573v, t II sąd. k 243-245v

Zeznanie świadka T. T. – t. VI k 1208, (...)- (...),

t. II sąd. k 298-300,301

umowa pożyczki- t III k 554-556

kopie aktów not. – t II sąd. k 349-366

6. (pkt.XXVIII a/o) w dniu 19 lutego 2006 roku małżonkowie K. i M. S. (4) przekazali oskarżonym 40 000 złotych, na inwestycję z określonym zyskiem. Oskarżonych znali od 20 lat, spotykali się w gronie rodzinnym, E. P. (1) jest siostrą bratowej K. I. G.. M. S. (4) z zawodu żołnierz, otrzymał z Agencji Mienia Wojskowego ekwiwalent na zakup mieszkania w wysokości 40 000 zł. Od oskarżonych dowiedzieli się o możliwości ulokowania pieniędzy z zyskiem 10 procent w skali miesiąca, oskarżona mówiła, że im więcej się wpłaci, tym więcej będzie zysku oraz żeby często nie wypłacać zysków, aby gromadzić kapitał, gdyż wypłaty częste są dla nich problem, gdyż ktoś może się zniechęcić i wycofać. Przy przekazywaniu pieniędzy w msc zamieszkania oskarżonych spisano umowę pożyczki, oskarżony przeliczył pieniądze. Oskarżona, kiedy po kilku miesiącach chcieli odzyskać pieniądze, informowała, że będą im wypłacone zyski, jako ostatnim. W ciągu roku od podpisania umowy i wręczenia gotówki odzyskali 8 000 zł. Nie występowali na drogę cywilna o zapłatę pozostałej kwoty.

W 2007 roku oskarżona namawiała małżonków na wzięcie kredytu celem dalszego inwestowania w wysokości 100.000 zł, odbyło się spotkanie w mieszkanku oskarżonych z przedstawicielem banku, pokrzywdzeni odmówili wzięcia kredytu.

Zeznanie K. S. (1)-t IV k 675-678, t VIII k 1570- (...), t II sąd. k 301-303

Zeznanie M. S. (4)-tom III sąd. k 404-407

oświadczenie – t IV k 679

umowa pożyczki – t IV k 680

umowa o wypłatę ekwiwalentu z 3.02.2006r. na kwotę 46 440,16 zł- - załącznik adresowy t II k 269

7. (pkt.XXXI a/o) w okresie od 12 września 2005 roku do końca grudnia 2006 roku w S. i Ł., E. W. (1) przekazała oskarżonym łącznie nie mniej niż 50 000 złotych, przekazanych im w transzach na inwestycję z określonym zyskiem. Pierwsze spotkanie z oskarżoną i przekazanie jej pieniędzy miało miejsce u pokrzywdzonej w domu w S., w obecności siostry oskarżonej-U. Z. (1), która ją poznała z oskarżonymi, wówczas spisano umowę pożyczki na kwotę 20 000 zł, kolejne spotkania- także w Ł. w solarium oskarżonej, w tym w dniu 07 października 2005r. podczas którego przekazała 30.000 zł. Spisywano umowy, także obejmujące dotychczasowy wkład i wypracowany zysk, który nie był wypłacane, przy spisywaniu umów był obecny oskarżony. W swoim towarzystwie pokrzywdzona polecała oskarżoną, więc znajomi E. W. (1) też inwestowali, w tym A. A. (dawniej Z.) nawet wzięła kredyt, żeby zainwestować, bank poleciła oskarżona, także M. Ł. (1). Z tego tytułu pokrzywdzona nie otrzymała żadnych profitów od oskarżonych. Pokrzywdzona wpłacała pieniądze do końca 2006r. W późniejszym czasie, gdy pieniądze nie były już wypłacane, a kontakt z oskarżoną coraz bardziej utrudniony, kiedy pokrzywdzona dowiadywała się, że ktoś inny zainwestował, jechała do oskarżonej, żeby odzyskać chociaż część swoich pieniędzy. Pokrzywdzona otrzymywała od oskarżonej pieniądze, także na tzw drobne wydatki Nie występowała na drogę sadową o zapłatę.

Umowy z załącznika nr 1 z karty 113, 116, 146, 157, 160, 161.

Zeznanie E. W. t IV k 697,-699 t VIII k 1597v-1598v, t I sąd.k 157-163

8. (pkt.I a/o) w dniu 5 czerwca 2008 roku w Ł., I. K. (poprzednie nazwisko D.) przekazała oskarżonym 30 000 złotych, jednorazowo na inwestycję z określonym zyskiem. Pokrzywdzona pracowała w zakładzie fryzjerskim prowadzonym przez oskarżoną. E. P. (1) namówiła ją do wzięcia kredytu, poleciła bank, kwota kredytu została gotówką przekazana oskarżonej. I. K. miała zarobić 10 % na kwartał. Odzyskała kwotę 9 000 zł w lipcu 2008r. Była wielokrotnie świadkiem, jak różne osoby przyjeżdżały do salonu fryzjerskiego i przekazywały E. P. (1) pieniądze, sama też raz, na polecenie oskarżonej, zawiozła 50 000 zł nie znanej jej osobie. Nie występowała na drogę postępowania cywilnego o zapłatę, określiła swoją szkodę na kwotę 16 600 zł.

umowa z banku z dnia 05.06.2008r. – k 176-178 załącznika adresowego tom I (kopia t II sąd. k 252-253)

dokumenty z tomu VI k 1197-1198, 1121-1123 (ugoda).

zeznanie I. K.-

t III k 543-545, t VI k. 1117- (...), k 1196 , t VIII k 1470v-1471v, t II sąd. k 241-243

9. (pkt.II a/o) w dniu 28 kwietnia 2008r. M. M. (1) przekazał oskarżonym przelewem ze swoich oszczędności 100 000 złotych z przeznaczeniem na inwestycje z zyskiem, po tym jak jego przyjaciel J. N. (1) poinformował go o inwestowaniu z pewnym zyskiem u oskarżonych, podając szczegóły. M. M. następnie rozmawiał z E. P. (1), z którą umówił się na spotkanie, podczas którego przekazał jej pieniądze. Następnie w dniu 1 września 2008 roku w Ł., przekazał kolejne 100 000 zł na inwestycje z określonym zyskiem. Podpisał umowy pożyczki z oprocentowanie 20% w skali 3 miesięcy, z terminem zwrotu na dzień 31.12.2008r., zabezpieczeniem był weksel in blanco, deklaracja wekslowa podpisane przez oskarżoną. Nie odzyskał pieniędzy, wystąpił na drogę postępowania cywilnego uzyskując nakaz zapłaty SO w Olsztynie z 15.06.2009r. I Nc 64/09 na kwotę 281 600 zł, egzekucja bezskuteczna (Km 1583/09). Podobnie J. N. (1), członek rodziny matki B. P. (1), pod wpływem błędu, niekorzystnie rozporządził swoim mieniem przekazując oskarżonym jesienią 2008 roku pieniądze -100.000,00 złotych celem zainwestowania na giełdzie.

Zeznanie M. M.- t I k 187-190, t I sąd. k 164-166 w części,

Zeznanie J. N. – t III sąd. k 515-519 i kopia wydruku email t III sąd. k 505-508

Wyjaśnienia oskarżonej- t I sąd. k 167

kopie dokumentów t I k 191-207, t VII k 1248 – (...), k 1250 – 1251, k 1252, k 1254 – 1255,

10. (pkt.IV a/o) w okresie między majem a sierpniem 2008 roku w Ł., K. S. (2) przekazał oskarżonym w 3 transzach po 50 000 zł pieniądze w ilości nie większej niż 150 000 złotych, przy czym pierwsze 50 000zł gotówką najwcześniej w maju 2008r., za pośrednictwem P. Ż. (1) , który pokrzywdzonemu przekazał informacje o inwestycji z pewnym zyskiem, o E. P. (1), o minimalnej ustalonej kwocie wpłaty. Kolejne wpłaty (w czerwcu i sierpniu 2008r.) - po rozmowie z oskarżoną przelewem. Podpisał 3 umowy pożyczki po przekazaniu pieniędzy, pierwsza w czerwcu 2008r., jedną zbiorczą we wrześniu 2008r. z dopisanymi odsetkami, łącznie na kwotę 193.000,00 zł.

K. S. znał P. Ż. (1), który był doradcą finansowym w firmie (...), a później (...) na ulicy (...), gdyż inwestując oszczędności pozostawał pod jego opieką.

Wypłacone zostało pokrzywdzonemu 20 000 zł tytułem zysku. Pokrzywdzony wystąpił na drogę sądową o zapłatę, uzyskał tytuł wykonawczy w sprawie I Nc 94/09.

Zeznanie K. S. –t II k 223-225, 227-228, t VI k 1191, t VIII k 1552-1552v, t II sąd. k 259-263

Dowody wpłat – t II k 232 i 233

Kserokopie umów – t II k 229, 230-231, 232 i 233

Kopia nakazu zapłaty z akt I Nc 43/09 – k 109 Załącznik-kserokopie

Zeznanie P. Ż. (1) – t IV k 657v-661, t VIII k 1533- (...), t III sąd. k 436-437

11.(pkt.V a/o) A. K. (2), I. W. (1) przekazały koleżance –K. M. (1), informacje o inwestycji z pewnym zyskiem i o E. P. (1). K. M. (1) w listopadzie 2008r. ubiegała się o kredyt w (...) 10 000 zł celem przekazania oskarżonej, ale pożyczki nie otrzymała i wówczas pojawił się pomysł, że zainwestuje u P. I. G. (1) -wspólniczka K. M. (1). Doszło do spotkania pokrzywdzonej z oskarżoną , została wtedy przekazana kwota 10.000 zł w gotówce, pieniądze miały być inwestowane na giełdzie za pośrednictwem firmy z W., pokrzywdzona dostała pokwitowanie podpisane przez oskarżoną.

I. G. (1) uzyskała nakaz zapłaty, egzekucja okazała się bezskuteczna, jedynie komornik wyegzekwował 50 zł. (I Nc 197/09).

zeznanie I. G. (1) t. II k 234-237, t VIII k 1616, t I sąd. k 188-191

kserokopia pokwitowania, umowa t. II k 238-246,

12. (pkt.IX i X a/o) A. R. (1) i S. R. (1) prowadzili wspólnie działalność gospodarczą PHU (...) sp.j.- działalność budowlana, stolarska (po 50 % udziałów). Znajomy S. P. (1) poinformował ich o tym, że inwestował za pośrednictwem E. P. (1) na giełdzie i uzyskał duży zysk, pokrzywdzeni poznali się z oskarżoną. Od lata 2007r. do maja 2008r. pokrzywdzeni przekazywali oskarżonej pieniądze, co miesiąc w kwotach po około od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły ze spółki. Przekazywane sumy były reinwestowane, zysk ustalany był na 10%, raz- 20% w skali miesiąca. Po fakcie przekazania pieniędzy, spisywane zostały umowy pożyczki, wpisywano w nich sumy kapitalizowanych odsetek, pokrzywdzeni traktowali je jako formę pokwitowania.

A. R. (1) i S. R. (1) przekazali wspólnie oskarżonej kwotę 700 000zł między czerwcem a wrześniem 2007r., pochodzącą za pracę na rzecz Politechniki (...), nadto z kredytu zaciągniętego przez spółkę w banku (...), w tym samym okresie A. R. (1) przekazał oskarżonej pieniądze pochodzące ze sprzedaży jego mieszkania, działki i oszczędności w wysokości 400 000 zł,

nadto wiosną 2008r. (między marcem a majem) zlikwidowali polisę w G. i przekazali oskarżonej kwoty po 200 000 zł od każdego.

W czerwcu 2008r. obaj mieli odzyskać część pieniędzy tj. 240 000 zł. Z uwagi na to, że oskarżona zaczęła unikać kontaktu, zażądali spisania umowy na kwotę 2 617 000 zł, która to kwota miała obejmować wkład wpłacony wcześniej oraz odsetki w ustalonej wcześniej wysokości. Zostały spisane 3 umowy, na każdego z nich oraz na spółkę, zabezpieczone wekslami. Pieniędzy nie odzyskali, oskarżona argumentowała, że z uwagi na wycofanie się S. P. to jemu musi oddać pieniądze. W sierpniu i wrześniu 2008r. S. R. i A. R. otrzymali od oskarżonej łącznie 300 000 zł przy czym S. R. kwitował odbiór tych pieniędzy w transzach. Od stycznia 2009r. z P. nie można było już się skontaktować. Pokrzywdzeni wynajęli firmy windykacyjne, ale to nie przyniosło rezultatu. R,R. wystąpił na drogę sądową i uzyskał nakaz zapłaty w sprawie I C 1378/11. S. R. nie dochodził należności na drodze sądowej.

zawiadomienie o przestępstwie t.II k 214-216

umowy pożyczki t IV k 725-788

Umowy skonsolidowane pożyczki t VI k 1226 – (...)

zeznanie S. R. -t. II k 357v-360v, t VI k 1184v, t II sąd. k 204- 208

oświadczenia S. R. t IV k 776.

zeznanie A. R.- t II k. 331-336v,t VI k 1225, t II sąd. k 209-214, t III sąd. k 432-433, w tym odczytane zeznania składane przed Sądem Okręgowym w Łodzi w sprawie, sygn. akt I C 1378/11 z kart 98 – 99

dokumenty dot.stanu majątkowego spółki (...), przelewów – t II sąd. k 276-284, 289

dokumenty złożone w toku procesu –Załącznik w postaci oprawionej w twarda okładkę koloru bordo

Kopia wyroku I C 1378/11 zasądzającego na rzec A. R. k 80 Załącznika –kserokopie z akt

13. (pkt. XII z a/o) w bliżej nieustalonym dniu w lutym 2008 roku w Ł., U. L. (1) przekazała oskarżonym, za pośrednictwem znajomej (...) jednorazowo 60 000 złotych, na inwestycję z określonym zyskiem, zwrócono jej kwotę łącznie 16 000 zł tytułem zysku. Z oskarżoną, którą znała z saloniku prasowego w Silver S., kontaktowała się dopiero przy próbach odzyskania pieniędzy. Nie dochodziła roszczeń na drodze postępowania cywilnego, jej szkoda wyniosła kwotę 44 000zł.

Zeznanie U. L. t III k 523-527, t VIII k 1594v-1595, t I sąd. k 153-157

Zeznanie I. W.–t IV sąd. k 719-723 (odpis)

14.(pkt. XIII z a/o) (...) pokrzywdzonej A. A. S., na początku 2008 roku, powiedział jej, że powierzył pieniądze E. P. (1) do zainwestowania, mając informację od jej teścia, że otrzyma duży zysk, oraz że E. P. (1) i jej teść oraz jego koledzy z W. „z tego żyją”, od jakiś 5 lat. Po informacji, iż otrzymał odsetki od zainwestowanych w ten sposób pieniędzy, A. K. (3) zdecydowała się także zainwestować i w ten sposób zarobić. Uzyskała informację od partnera o minimalnej kwocie wpłaty 100 000 zł. Poprosiła S., aby zadzwonił do oskarżonej i zapytał czy 70.000zł będzie wystarczające. Po rozmowie telefonicznej z oskarżoną, podczas której pokrzywdzona uzyskała wszystkie informacje, A. K. (3) postanowiła wziąć kredyt w banku.

W bliżej nieustalonym dniu między 22 kwietnia a 31 maja 2008 roku w Ł., A. K. (3) przelała oskarżonym jednorazowo 70 000 złotych z kredytu, na inwestycję z określonym zyskiem, jak zostało to ustalone.

Oskarżona niechętnie zgodziła się na przelew, wolała dostać gotówkę. W maju po przelewie została podpisana w mieszkaniu oskarżonej, w obecności oskarżonego, umowa pożyczki. Podpisano kolejną umowę z datą 1 października 2008 roku, w którym uznano dług w wysokości 70 000 zł. Kiedy nie wypłacono pokrzywdzonej gwarantowanego zysku, oskarżona zachęcała do namówienia kolejnej osoby do zainwestowania, gdyż wówczas część środków będzie przeznaczona dla pokrzywdzonej i jej partnera. Nadto proponowała załatwienie kolejnej pożyczki celem spłacenia poprzedniego kredytu, oraz mówiła, że trzeba czekać, aż będzie „lepiej na giełdzie”. Strony zawarły ugodę, w której oskarżona zobowiązała się spłacić kapitał. Pokrzywdzona nie odzyskała żadnej kwoty, nie dochodziła należności na drodze sądowej.

Zeznanie A.K.- t III k. 529v-531, t VI k. 1080- (...), 1216v, t VIII z k. 1572-1572v ,t II sąd. k 247v-249

umowy z k. 534- 537 t III

potwierdzenie przelewu – t III k 533

Zeznanie A. S.- t IV k 636-638, t VIII k 1572v-1573, t II sąd. k 246-247v

15. (pkt.XIV a/o) w dniu 3 lipca 2008 roku w Ł., T. L. (1) (piłkarz) przekazał oskarżonym jednorazowo 45 000 na inwestycję z określonym zyskiem, spisana została umowa pożyczki. Pokrzywdzony nie otrzymał zwrotu pieniędzy, posiada nakaz zapłaty, komornik w części wyegzekwował na jego rzecz należności.

T. L. był znajomym oskarżonych, na imprezach namawiali go do inwestowania. Pokrzywdzony wraz z kolegą piłkarzem Ł. J. w tym samym czasie podjął decyzję o zainwestowaniu u E. P.. Razem także zdecydowali później, kiedy termin umowy upłynął a nie odzyskali pieniędzy, aby wystąpić na drogę sądową, obydwaj uzyskali nakazy zapłaty.

Zeznanie T. L. – t III k 538-539, t VIII k 1616v-1617, t I sąd. k 198-200

Dowód wpłaty oraz przelewu – k 657 t IV załącznika adresowego

16. (pkt.XV a/o) w okresie między lipcem a sierpniem 2008 roku Ł. J. (piłkarz) przekazał oskarżonym 100 000 złotych, na inwestycję z określonym zyskiem, została spisana umowa pożyczki.

Ł. J. był znajomym oskarżonych, na imprezach namawiali go do inwestowania. Pokrzywdzony wraz z kolegą piłkarzem T. L. w tym samym czasie podjął decyzję o zainwestowaniu u E. P.. Razem także zdecydowali później, kiedy termin umowy upłynął a nie odzyskali pieniędzy, wystąpić na drogę sądową, obydwaj uzyskali nakazy zapłaty (I Co 402/09).

zeznanie T. L. – t III kt 538 t VIII k 1616 odwrót, t sąd.

17.(pkt.XVII a/o) w nieustalonych dniach między czerwcem a grudniem 2008 roku w Ł., K. M. (1) przekazała oskarżonym 70 000 złotych, w transzach, na inwestycję z określonym zyskiem.

Doszło do spotkania pokrzywdzonej z oskarżoną, za pośrednictwem koleżanek pokrzywdzonej A. K. (2) i (...). E. P. (1) wzbudziła w pokrzywdzonej duże zaufanie, sprawiła wrażenie, jakby prowadziła bardzo duże biznesy. Pokrzywdzona chciała zainwestować tylko 1000 zł, ale oskarżona, nie zgodziła się, powiedziała, że w grę mogą wchodzić tylko duże kwoty. Nie można było zainwestować mniejszej kwoty niż 10.000 zł. Pieniądze posiadała z podziału majątku małżeńskiego. Szkoda nie została naprawiona w żadnej części, pokrzywdzona uzyskała cywilny tytuł wykonawczy.

z tomu IX śledztwa: kserokopia umowy pożyczki z dnia 01 października 2008r. k 1795 – 1796, kserokopia deklaracji wystawcy weksla własnego niezupełnego (in blanco) k 1797, kserokopia umowy pożyczki k 1804 – 1805, 1824 – 1825 z dnia 01 grudnia 2008r., kserokopia oświadczenia z dnia 30 stycznia 2009r. k 1806, 1826

zeznanie K. M. t IV k 633-635, t VI k 1185, t I sąd. k 149-153

zeznanie A. K. – t IV k 648-,650, t VI k 1223, t VIII k 1596v-1597,t III sąd. k 456-459

zeznanie I. W.–t IV sąd. k 719-723 (odpis)

18. (pkt.XVIII a/o) w nieustalonym dniu w okresie od 2 stycznia do 1 lutego 2008 roku w Ł., A. S. (4) przekazał oskarżonym 100 000 złotych, na inwestycję z określonym zyskiem.

Pokrzywdzony był piłkarzem W., miał kontakt z I. P., który wprowadził go w szczegóły inwestycji, znał też B. P. (1). Pokrzywdzony wiedział, iż wielu jego klubowych kolegów inwestuje w ten sposób pieniądze u E. P. (1), że mają z tego pieniądze. Pieniądze przelał na konto oskarżonej po rozmowie z nią i uzgodnieniu szczegółów. Podpisano umowę zakupu jednostek (...). Po upływie 3 miesięcy, wypracowanego zysku nie odebrał lecz zainwestował dalej, gdy następnie pokrzywdzony chciał odebrać zysk oraz kapitał, E. P. sugerowała, że gdyby namówił kolejną osobę do zainwestowania, to miałby możliwość odzyskania swoich pieniędzy kosztem tej osoby. W sierpniu 2008r. odzyskał przekazanej kwoty 10 000 zł. E. P. proponowała spłatę długu w obligacjach Skarbu Państwa. Strony zawarły ugodę, w której oskarżona zobowiązała się spłacić kapitał. Od stycznia 2009r. z oskarżoną nie było kontaktu, przestała odbierać telefony. Pokrzywdzony nie występował na drogę sądową.

Umowa z k. 1218-1219 t VI oraz z Załącznika nr 1 umowa z k. 106-107

Zeznanie A. S. – t IV k.636v-638, t VI k 1217v, t VIII 1572v, t II sąd. k 246-247v

19. (pkt.XXVII a/o)W. P. (1) dowiedział się od znajomej A. K. (2) i (...) o możliwości bezpiecznego inwestowania na giełdzie u E. P. (1). Po ustaleniu szczegółów, przekazał oskarżonym, za pośrednictwem (...) pod koniec roku 2007r. kwotę 50 000 złotych, jednorazowo na inwestycję z zyskiem -20 procent na kwartał. Po sfinalizowaniu sprzedaży nieruchomości miał zainwestować więcej pieniędzy

Następnie, w nieustalonym dniu w okresie po 1 stycznia 2008 roku do kwietnia 2008 roku w Ł., W. P. (1) przekazał oskarżonym pod ich domem 45 000 złotych.

W maju 2008r. A. W. przekazała pokrzywdzonemu 9 000 zł zysku, następnie otrzymał od B. P. (1) 5 000 zł zysku. Obecna wówczas E. P. (1) zapytała, czy mógłby kogoś polecić do zainwestowania pieniędzy, i czy pokrzywdzony chciałby zainwestować więcej pieniędzy. W. P. (1) chciał dalej zainwestować, ale z uwagi na brak gotówki musiał wziąć kredyt, w czerwcu 2008r. oskarżona poleciła mu P., w którym miała znajomego pracownika, pokrzywdzony miał otrzymać 100.000,00 złotych pożyczki i dopłacić do kapitału, jednakże po sprawdzeniu dokumentów okazało się, że nie ma zdolności kredytowej. Za znalezienie kolejnego inwestora oskarżona proponowała wynagrodzenie od 10 do 20 procent zainwestowanego kapitału przez poleconą kolejną osobę, od kapitału 50.000,00 złotych, miało to być 10 procent, a od wyższego kapitału, miało to być 20 procent. Zwrot kapitału pokrzywdzonego uzależniała od tego, czy W. P. (1) znajdzie kolejnego inwestora.

Pokrzywdzony nie występował na drogę sądową.

Zeznanie W. P. –t IV k 672-674, t VI k 1206, t II sąd. k 307-309

Dokumenty dot.sprzedaży nieruchomości – t IV sąd. k 600-609 oraz od k 193 tom I załącznika adresowego

Zeznanie A. K. – t IV k 648-650, t VI k 1223, t VIII k 1596- (...),t III sąd. k 456-459

zeznanie I. W. -t IV sąd. k 719-723 (odpis)

20. (pkt.XXIX a/o) w dniu 26 marca 2008 roku w Ł., S. G. (1) (ojciec K. S. (1)) przekazał oskarżonym 100 000 złotych, jednorazowo na inwestycję z określonym zyskiem, co oskarżona pokwitowała na odwrocie umowy spisanej 30.03.2007r.

Wcześniej, w marcu 2007r. pokrzywdzony przekazał oskarżonym 45 000 zł na inwestycje. S. G. znał oskarżonych od dawna, oskarżony kolegował się z jego synem, oskarżona zaś jest siostrą synowej pokrzywdzonego. To B. P. (1) namawiał go do inwestowania, oskarżonemu S. G. przekazał pierwszą transze pieniędzy.

Pokrzywdzony nie występował na drogę sądową.

Również jego rodzina – E. G. (1) z żoną I. G. (2) (siostrą oskarżonej )zainwestowali pieniądze u oskarżonych, w wysokości nie przewyższającej 200 000 zł, na ten cel zaciągnęli 2 kredyty we wrześniu i październiku 2007r. w banku poleconym przez oskarżoną, przy czym kilka rat z tych kredytów w wysokości 1 500 zł spłaciła za nich oskarżona.

Zeznanie S. G.- t IV k 681- 684, t. II sąd. k 303-305

Umowa - Załącznik numer 1 k 119 oraz t IV śl. k 685

Zeznanie świadka E. G. (1) – t VI k 1207v, t III sąd. k 429-431

dokumenty bankowe złożone przez E. G. (1) – t III sąd. k 545-546 oraz k 465-484 t III załącznika adresowego

21. (pkt.III a/o) R. I. (1)

Za pośrednictwem P. Ż. (1) , który był przedstawicielem firmy (...), później (...), w połowie 2007r. w Ł., dowiedziawszy się od P. Ż. o szczegółach inwestowania u oskarżonej, przekazał oskarżonym pieniądze (nie więcej niż 20 000 zł).

Zeznanie R..I. –t II k 218-221, t VIII k 1551v- 1552, t I sąd. k 191-193

Zeznanie P. Ż. (1) – t IV k 657-661, t VIII k 1533 - (...), t III sąd. k 436-437

22. ( pkt.VI a/o) w dniu 24 grudnia 2007r. w Ł., A. K. (1) –kuzynka oskarżonego przekazała oskarżonym 25.000 zł na inwestycję z określonym zyskiem, podczas uroczystości wigilijnej u babci pokrzywdzonej i B. P. (1). Pokrzywdzona przekazała pieniądze w celach inwestycyjnych na fundusze inwestycyjne gotówką do rak E. P. (1), która obiecała jej łatwy i wysoki zarobek-10% w skali miesiąca. Spisano w czasie późniejszym fikcyjną umowę pożyczki. A. K. (1) posiadała pieniądze, gdyż wycofała polisę ubezpieczeniową.

Nie odzyskała pieniędzy, uzyskała tytuł egzekucyjny w sprawie III Nc 946/10 i zbyła wierzytelność.

Ojciec A. J. S. oraz brat M. S. (1) także inwestowali u oskarżonych wcześniej niż A. K. (1). M. S. (5) w 2007r. wziął 2 kredyty bankowe i łącznie przekazał oskarżonym 110.000 zł. To oskarżeni przez pół roku przekonywali go, że inwestycja przyniesie mu łatwy i duży zarobek.

Wezwania do zapłaty t II k 388-390

Zeznanie A. K. – t II k 312-315v, kserokopia protokołu rozprawy głównej z dnia 20 stycznia 2014 roku, sygn.. akt IV K 73/11 z t I sąd. k178-179, k 193-194

Dokumenty, w tym uznanie długu - t II k 318-324

Dokumenty z akt III Nc 946/10 (nakaz zapłaty, cesja wierzytelności) z k 88-92 Załącznika–kserokopie z akt

Zeznanie M. S. (1) – t III sąd. k 511-513

Dokumenty złożone na rozprawie przez M. S. - kserokopia umowy z dnia 22 czerwca 2007 roku – dotyczącą kredytu gotówkowego w MBanku oraz kserokopia umowy z dnia 02 lipca 2007 roku pomiędzy świadkiem, a oskarżoną E. P. (1)- t III sąd. k 482-494, t II załącznika adresowego k 375-389

23.(pkt.XXII a/o) K. E. (córka A. K. (2)) otrzymała 9 marca 2007r odszkodowanie za wypadek przy pracy. Z kwoty odszkodowania 40 000 zł przekazała, za pośrednictwem (...) w okresie jesiennym 2007r. oskarżonym na inwestycje z określonym zyskiem.

Wypłacono jej łącznie 34 000 zł tytułem zysku. Kiedy zysk przestał być wypłacany i K. E. chciała odebrać swój kapitał, oskarżona nakłaniała ją do wprowadzenia kolejnego inwestora, za gratyfikacją w postaci dodatkowych odsetek, uzależniając od tego wypłatę dalszego zysku. Odbyło się spotkanie u K. E. w mieszkaniu z oskarżoną i T. G., który miał zainwestować. T. G. nie zdecydował się na inwestycje, gdyż po sprawdzeniu stanu majątkowego oskarżonej domyślił się, że chodzi o piramidę finansową.

Pokrzywdzona nie występowała na drogę sądową.

(...) także przekazała oskarżonym swoje pieniądze w wysokości łącznej 100.000 złotych w okresie od 5 października 2007 roku do 10 czerwca 2008 roku.

A. K. (2) także przekazała oskarżonym swoje pieniądze w wysokości 70.000 złotych przekazanych w dniu 6 maja 2008 roku.

Obie miały nadzieję na szybki zarobek, oskarżona informowała o inwestowaniu na giełdzie, w jednostki (...) i wysokich pewnych odsetkach.

Obie, po czasie kiedy nie otrzymały zwrotu swoich pieniędzy, za namową oskarżonej namawiały inne osoby do inwestowania przekazując tym osobom szczegóły dotyczące działania inwestycji usłyszane od oskarżonych. Obiecana im za to gratyfikacja pieniężna.

Zeznanie K.E.- t IV k 645- 646, t VI k 1224, tom I t sąd. k 179 – kserokopia protokołu rozprawy głównej z dnia 20 stycznia 2014 roku, sygn.. akt IV K 73/11, tom II sąd. k.264-268

„oświadczenie” z Załącznika numer 1 z karty 121

Kopia ugody z pracodawcą – t III sąd. k 465-468, k 345-348 t II załącznika adresowego

Zeznanie I. W. –t IV sąd. k 719-723 (odpis) oraz oryginał umowy z 06.05.2008r. t IV sąd. k 717

Zeznanie A. K. – t IV k 648-650, t VI k 1223vt, t VIII k 1596v-1597, t III sąd. k 456-459

Dokumenty dot.sytuacji finansowej A. K. – t III sąd. k 478-481, k 367-370 załącznika adresowego t II

24. (pkt.XXX a/o) M. Ł. (1) dowiedział się od E. W. (1) o możliwości inwestycji u oskarżonych. Po spotkaniu w S. z oskarżoną zdecydował się zainwestować. Przekazywał oskarżonym pieniądze na inwestycje z określonym zyskiem w okresie od października do grudnia 2007r. łącznie w kwocie nie więcej niż 90 000 zł, otrzymał sumę łącznie 35 000 zł wypłaconą jako zysk, odsetki od kapitału, wypłacone także w styczniu 2008r.

Pokrzywdzony nie występował na drogę sądową.

Zeznanie M. Ł.- t IV k 687 -688, t VIII k 1597-1597v, t II sąd. k 310-311

Umowy –k 145-148 Załącznika nr 1,oraz t.IV śl. k 689-692

25. (pkt.XXXII a/o) A. A. (poprzednio Z.) dowiedziała się o możliwości zainwestowania u oskarżonych od swej przyjaciółki U. Z. (1)-siostry oskarżonej. Następnie, na spotkaniu u przyjaciółki E. W. (1) poznała oskarżonych, poznała szczegóły inwestycji i pewny zysk w wysokości 10% na miesiąc.

W 2007r. A. A. wzięła kredyt w (...) Banku oraz kredyt konsolidacyjny i wpłacała oskarżonym w 2007r. w transzach łącznie nie więcej niż 120 000 zł. Kilka razy miała oddane pieniądze jako zysk. Pokrzywdzona nie odzyskała pieniędzy, nie występowała na drogę sądową.

Zeznanie A.A.- t IV k 700 -702, t VIII k.1598v-1599, t II sąd. k 321-323

umowy z załącznika nr 1 k.115 k.118, k. 152 , k.171

26. (pkt.XXIII a/o) J. G. (1) w okresie od kwietnia do listopada 2007r. w Ł. przekazał oskarżonym łącznie kwotę 180.000 zł, przekazanych im na inwestycję z określonym zyskiem- 10% miesięcznie. Oskarżona została mu polecona przez I. P. oraz przez środowisko sportowe związane z klubem (...), które znał od 20 lat . Pokrzywdzony odzyskał 38 000 zł oddanych mu jako zysk wypłacany w częściach, ostatnie 20 000 zł otrzymał na początku 2008r. Pokrzywdzony nie występował na drogę sądową.

Zeznanie J. G. – t IV k 652-653, t VIII k 1573 v- (...), t II sąd. k 257-259

27. (pkt.XXXIII a/o) B. R. (1) dowiedziała się o możliwości zainwestowania u oskarżonych od swej znajomej E. W. (1) i U. Z. (1). Podczas towarzyskich spotkań również z oskarżoną, dwu-, trzykrotnie odmawiała przekazania pieniędzy. Potem jak przyjaciółka i siostra oskarżonej zainwestowały pieniądze, to pokrzywdzona podjęła decyzję.

W połowie 2007r., po spotkaniu z oskarżoną, niekorzystnie rozporządziła mieniem wpłacając nie więcej niż 60.000 zł oskarżonym na inwestycję z określonym zyskiem.

Pokrzywdzona nie występowała na drogę sądową, wyceniła na rozprawie swoją szkodę na 25 000zł.

umowa z k.154 załącznika nr 1.

Zeznania B. R. – t IV k.703-704, t VIII k.1598v-1599, t II sąd. k 317-321

28. (pkt.XXXIV a/o) J. Z. (1) w okresie XI-XII 2007r. niekorzystnie rozporządził mieniem wpłacając za pośrednictwem kuzyna T. Z. oskarżonym w łącznej kwocie 140.000,00 złotych, przekazanych im na inwestycję z określonym zyskiem. Pokrzywdzony jest członkiem rodziny męża siostry oskarżonej –U. Z. (1), na imprezach rodzinnych od T. Z. i U. Z. (1) dowiedział się o możliwości zainwestowania pieniędzy u oskarżonych. Ponieważ zamieszkuje w L., zaciągnął pożyczkę bankową i przekazał gotówkę – funty (równowartość 140.000 zł) poprzez T. Z., pod koniec 2007r. Otrzymał umowę pożyczki z datą 01.01.2008r.

Nie występował do Sądu o zapłatę.

Zeznania J. Z. – t III sąd. k 398-400

Umowa –t II k 371

Dokumenty przesłane przez pokrzywdzonego k 688, 696-697 załącznika adresowego t IV

29. ( pkt. XIX i XX a/o.)

W połowie 2008r. oskarżeni zwrócili się do swego znajomego P. S. (1) o pomoc w związku z obawami o bezpieczeństwo ich salonu przed wierzycielami. P. S., za pieniądze, udzielił oskarżonym pomocy ochroniarskiej, przy czym po rozmowie z oskarżonymi oraz wierzycielami, zorientował się, że chodzi o piramidę finansową, że wierzyciele domagają się zwrotu swoich pieniędzy. Następnie P. S., który wraz z A. L. (2) prowadzili wspólną działalność polegającą na udzielaniu pożyczek innym osobom głównie za granicą – pożyczali do grudnia 2008r. oskarżonym pieniądze, np. pod zastaw samochodu, czy na określony procent, pieniądze te oskarżona przeznaczała na wypłatę zysku/odsetek/prowizji inwestorom, o czym informowała A. L. i P. S., w miarę możliwości spłacała im pożyczki.

Na prośbę oskarżonej ww pożyczyli jej 550 000 zł, przy czym spodziewając się, iż oskarżona nie odda im tych pieniędzy zażądali ustanowienia hipoteki na nieruchomości w A. jako formy zabezpieczenia, oskarżona się na to zgodziła. Nie doszło do wpisu hipoteki, gdyż nieruchomość została przejęta za długi przez E. P. (2). Aktem notarialnym z dnia 8 grudnia 2008 roku E. P. (1) i B. P. (1) przekazali własność swojej nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego o powierzchni 215 m kw. wraz z udziałem w działce gruntu przy ul.(...) na rzecz E. P. (2) w zamian za zwolnienie z długu wynikającego z udzielonych wcześniej pożyczek. Wówczas P. S. wraz z A. L. (2) wszystkie dotychczasowe pisemne umowy pożyczki zarejestrowali w Urzędzie Skarbowym i przekazali notariuszowi celem zabezpieczenia zapłaty wpisem hipoteki. Zarówno A. L. (2) , jak i P. S. (1) uzyskali nakazy zapłaty, częściowo zostali zaspokojeni w drodze egzekucji, odzyskanymi pieniędzmi dzielili się po połowie. Np. odebrali wannę o wartości 7000 euro z mieszkania oskarżonych, za 3500 zł. P. S. wyliczył szkodę na dzień składania zeznań przed Sądem 200 000zł dla obu. Majątek oskarżonych w postaci mieszkania z garażem przy ul.(...) z B. 16c oraz salonu kosmetycznego został przejęty za długi i zlicytowany w drodze egzekucji komorniczej.

Zeznania P. S.- t III k.518-- 519, k 565, w części z t IV k 654- 656v, t VIII z k.1498, t II sąd. k 323-327

Zeznanie A. L. –w części t IV k 639- 641, t II sąd. k 294-297

Nakaz zapłaty – t IV k 789

Kopia postanowienia – t IV k 760, 766, 771, 775

Umowy – t IV k 793-795, 814-818

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości lokalu użytkowego-zakładu fryzjerskiego oraz postanowienie sądu o zatwierdzeniu planu –akta sprawy załączonej II I Co 570/10 k 82-85

30.(pkt. XXIV a/o ) P. Ż. (1) , prowadził działalność gospodarczą – usługi ubezpieczeniowe, współpracował z oskarżoną, jako doradca finansowy znał się na mechanizmach finansowych, wprowadził, co najmniej 4 osoby w proceder rzekomego inwestowania pieniędzy na giełdzie towarowej, za co miał otrzymać wynagrodzenie, w tym K. S., i R. I., a także G.C. i B..

W okresie od czerwca 2008r. do stycznia 2009r. udzielił oskarżonym pożyczki w kilku transzach w łącznej wysokości 20 000 zł, które miały być ostatecznie przeznaczone na zaspokojenie wcześniejszych inwestorów. Pożyczka była spłacana w ratach w łącznej wysokości 15 000 zł.

Zeznania P. Ż.- t IV k 657-661, t VIII k 1533 - (...), t III sąd. k 436-437

31. (pkt. XXV a/o), A. M. (1) - pokrzywdzony przekazywał oskarżonym pieniądze celem zainwestowania na giełdzie w łącznej kwocie 160 000 zł, otrzymując zysk, miało to miejsce w 2007r. –okresie objętym res iudicata.

Ostatnie pieniądze, A. M. (1) przekazał oskarżonym 30.07.2008r. Jednakże tym razem, to oskarżona zwróciła się do niego z prośbą o pożyczkę, nie ukrywając, że te pieniądze są jej potrzebne na spłatę innych osób, które wcześniej przekazywały jej pieniądze na rzekome inwestycje,-wierzycieli. A. M. zgodził się udzielić jej pożyczki przekazując oskarżonej kwotę 100 000 zł. Spisana umowa pożyczki nie różniła się od tych zawieranych poprzednio.

A. M. (1) prowadził PHU (...).

Zeznanie A. M. w części – t IV k 662-664, t II sąd. k 305-307

Umowa – t IV k 665-666

Oświadczenie z 30.03.2009r. – k 125 załącznika nr 1

Informacje z US – k 700 t IV załącznika adresowego

32. Nie wszyscy pokrzywdzeni złożyli doniesienia organom ścigania i nie wszyscy domagali się zaspokojenia roszczeń na drodze cywilnej.

Wierzycielami tymi są:

P. G. (1) – dług w wysokości 80.000 złotych przekazanych w 2006 -2007roku, (wprowadzony za pośrednictwem U. Z., wpłacane przelewem).

Także K. T. (1) , który zmarł w styczniu 2010 roku, prowadzący hodowlę koni, pożyczył oskarżonym w 2008r. 300.000,00 złotych na 5 procent do 30 września 2008r., umowę podpisano 01 kwietnia 2008r. Z oświadczenia, które K. T. zostawił żonie wynikało, że nie odzyskał tych pieniędzy, że został oszukany, w tej sprawie kontaktował się z G. C..

G. C. - dług w wysokości 150 000 zł, wpłacone jednorazowo przelewem w dniu 29 maj 2008r, (wprowadzony przez P. Ż.).

K. K. (1)- dług w wysokości 750 000 zł, wpłata w lipcu i sierpniu 2008r. przelewem z majątku spółki z o.o. (...), wprowadzony przez F. P. (1), uzyskał nakaz zapłaty

R. N. (1) – dług w wysokości 50 000 zł, pieniądze przekazane latem 2008r., wprowadzony przez A. K. (2) i (...).

A. C. (1) i jego żona- dług w wysokości 50 000 zł, przekazane za pośrednictwem G. C. w 2008r., odzyskał do 3 000 zł tytułem zysku.

Zeznania P. G. –t IV k 693-695, t VIII k1568-1569v, t III sąd. k 401-403

Kopia potwierdzenia przelewów – t III sąd. k 411-414 , k 271-274 t II załącznika adresowego

Zeznanie A. T. (1)- t III sąd. k 513-515

Kserokopie dokumentów okazanych przez A. T. – t III sąd. k 497-504, k 390-397 załącznika adresowego t II

Zeznanie G.C. – t.III sąd. k 526-528 , wydruk przelewu k 524

Zeznanie R. N. –t VII k. 1348- (...) , t III sąd. k 528- 529v

Zeznanie K. K. (1) – t III sąd. k 555-558 oraz dokumenty nadesłane przez niego –załącznik adresowy t IV k 554-572k, odpis KRS –k 434-441 t III załącznika adresowego, k 555-572

Zeznanie A. C. (1) – t III sąd. k 578-579

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

E. P. (1), B. P. (1)

W zakresie zarzuconych w a/o czynów- za wyjątkiem zarzutów z pkt. II, V, VI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII oraz XXII- nie zostały udowodnione wskazane w akcie oskarżenia:

- kwoty przekazywanych oskarżonym pieniędzy

- czas tego przekazywania

-wysokość poniesionych szkód

I w tym zakresie dokonano w wyroku zmiany opisu czynów przypisanych oskarżonym, zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, co zostało opisane w poprzedniej części formularza „Fakty uznane za udowodnione”, przy czym powody tych zmian wskazano, opisano w części formularza „Ocena dowodów”.

1.2.2.

E. P. (1), B. P. (1)

W zakresie zarzuconych w a/o czynów, od popełnienia których oskarżeni zostali uniewinnieni tj. z pkt. XIX, XX, XXI, XXIV, XXV,

nie zostało udowodnione, iż oskarżeni poprzez wprowadzenie wymienionych pokrzywdzonych w błąd co do przeznaczenia i zamiaru zwrotu przekazanych im pieniędzy, doprowadzili wymienionych pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci wskazanej kwoty pieniędzy przekazanych im na inwestycję z określonym zyskiem. Dotyczy to

- P. S. (1) i A. L. (2) – XIX, XX

- P. Ż. (1) –XXIV

- A. M. (1) -XXV

- U. Z. (1) – XXI.

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.

ad.2, od 3 do 32

zeznania pokrzywdzonych

oraz świadków T. T.

E. G.

M. S.

M. D.

J. N.

- z pkt.3. (dot. pkt.VII i VIII a/o) A. S. (1)/M. S. (2) - zeznania korelują ze sobą oraz ze złożonymi dokumentami, oskarżeni nie negowali kwot przekazanych im przez A. S. (1), w zakresie M. S. (2) ani jego była żona, ani on sam nie umieli podać precyzyjnie jaką sumę pieniędzy przekazał łącznie oskarżonej, M. S. pamiętał, iż jakieś kwoty odbierał, ostatecznie żądał naprawienia szkody w wysokości 500 000 zł, jednakże zasądzono na jego rzecz i przyjęto w wyroku kwotę 200 000 zł, jako kwotę przekazaną na inwestycje, uwzględniając przy tym zeznania ww pokrzywdzonych, z których wynika, iż taka suma została przekazana przez pokrzywdzonego w 2006r., kolejne pieniądze pokrzywdzony inwestował już w 2007r.

- z pkt. 4 (dot. pkt.XI, pkt.XXVI a/o) J. S./F. P. (1)- w zakresie zawarcia znajomości z oskarżonymi świadkowie wiarygodni, J. W.-S. początkowo wykonywała prace usługowe dla oskarżonych, zainteresowała swojego znajomego –F. P. (1) propozycją oskarżonej, F. P. (1) prowadził w W. ze wspólnikiem działalność, która zajmowała się m.in.. inwestowaniem na giełdzie, uwierzył oskarżonej, że inwestuje w instrumenty finansowe, liczył na łatwy zysk. Ww dysponowali pieniędzmi, zeznania ww w zakresie wspólnego przekazywania pieniędzy zeznania korelują ze sobą, pokrzywdzony zapamiętał datę pierwszej transakcji, co potwierdza spisana umowa, następnie oboje inwestowali już osobno, F. P. ostatecznie został zaspokojony, przy czym jego zeznania potwierdzają okoliczność, iż do kolejnych umów były wpisywane skapitalizowane kwoty, pokrzywdzony nie wykluczając, iż wpłacał w 2 transzach, określił wysokość przekazanych oskarżonej sowich pieniędzy na maksymalnie 70.000 zł.

Pokrzywdzona zaś udokumentowała wzięcie kredytu, który w 2008r. przeznaczyła na dalsze rzekome inwestowanie. J. W.-S. na rozprawie, po okazaniu jej szeregu umów pożyczki, nie była w stanie powiedzieć, które kwoty tam wpisane stanowiły kapitał główny przekazany E. P. (1) w gotówce, które miały stanowić jej zysk.

Z uwagi na to, iż pokrzywdzona nie pamiętała, ile pieniędzy w sumie przekazała P., przyjęto te wartości wynikające z zeznań F. P. oraz dokumentów z banku w zakresie 2006 i 2008 roku, a także z zeznań pokrzywdzonej ze śledztwa, składanych wcześniej niż na rozprawie, kiedy pokrzywdzona, z uwagi na upływ czasu, wielu szczegółów nie pamiętała. Na rozprawie, ostatecznie pokrzywdzona podała szacunkową wartość swej szkody bez zysku (40.000 złotych z kwoty kredytu, 30.000 złotych- pierwszy wkład do pierwszej umowy, drugi wkład- 20.000 złotych, plus 10.000 zł – pożyczone na prośbę oskarżonej). Pominięto tę ostatnią kwotę -10 000 zł, z uwagi na to, iż wyraźnie J. W.-S. zeznała, iż była to zwykła pożyczka . Zeznania J. W.-S. w zakresie jej twierdzenia, że tylko pożyczała pieniądze oskarżonym, a nie inwestowała (z pominięciem ostatniej kwoty) , gdyż inwestycje prowadziła oskarżona nie są wiarygodne, bowiem analiza treści zeznań pokrzywdzonej, również tych składanych przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawi o sygn. akt XXIV C 257/16, wskazuje, że pokrzywdzona tak naprawdę przekazywała oskarżonej swoje pieniądze celem dokonania inwestycji z określonym zyskiem, przy czym inwestycje miała prowadzić oskarżona za pośrednictwem osób z W., zawierając przy tym z oskarżonymi fikcyjne umowy pożyczki, których treść została pierwotnie przygotowana przez F. P. (1) (powielana następnie w innych umowach dot.innych osób).

Zeznania F. P. potwierdziły zeznania M. D. (1) – wspólnika, które w niezbędnym zakresie zostały uwzględnione.

- z pkt. 5. (dot. pkt.XVI a/o) M. B. (1), zeznania pokrzywdzonego potwierdzone umową, świadek potwierdził zeznania ze śledztwa oraz z rozprawy z oskarżenia S. P., gdzie podawał więcej szczegółów, odnośnie różnicy w zakresie tego, czy część pieniędzy w kwocie 40 000 zł przekazał oskarżonej czy oskarżonemu, nie umiał wskazać przyczyn tej różnicy, znał oboje oskarżonych z osiedla, obserwował na jakim poziomie majątkowym żyją, mieli wspólnych znajomych, wiedział, że inwestują u oskarżonych piłkarze W. osiągając zyski, od obojga oskarżonych wiedział o rzekomej inwestycji i możliwości osiągania zysków. Jego zeznania potwierdzone zostały zeznaniami świadka T. T. (2), którego relacja jest jasna, spójna, nie ma żadnych podstaw do podważania zeznań świadka.

- z pkt.6. (dot. pkt.XXVIII a/o) K. i M. S. (4), zeznania nie są spójne ze sobą w części dotyczącej celu przekazywania pieniędzy, pokrzywdzona twierdziła na rozprawie, iż była to jedynie pożyczka (tak wynika z podpisanej umowy), którą oskarżona miała przeznaczyć na swoje cele, podczas gdy jej mąż spontanicznie i szczerze, podając szereg szczegółów i własnych spostrzeżeń, przed sądem zeznał, że chodziło o inwestowanie z procentowym zyskiem, K. S. (1) przesłuchana w śledztwie także podawała okoliczności zawarcia umowy pożyczki, jednakże z dalszej treści jej zeznań wynika, iż wersja zdarzenia podana przez jej męża jest tą odpowiadającą rzeczywistości, pokrzywdzona wskazał nazwiska osób z rodziny, znajomych, którzy także przekazywali oskarżonym pieniądze na inwestycje z określonym zyskiem, stąd też w tym zakresie uwzględniono zeznania M. S. (4) ( w śledztwie nie był przesłuchany), oraz zeznania pokrzywdzonej ze śledztwa, które na rozprawie potwierdziła,

w pozostałym zakresie zeznania zbieżne ze sobą, logiczne, potwierdzone dokumentem z A.; odnośnie kolejnej pozornej pożyczki udzielonej oskarżonym, oboje nie pamiętali tych okoliczności, prawdopodobnym więc była kapitalizacja pierwszej umowy, stąd też nie wliczono kwoty 28 000 zł do wartości niekorzystnego rozporządzenia mieniem i szkody.

- z pkt 7. (dot.pkt.XXXI a/o) E. W. (1) -zeznania korelują z zeznaniami A. Z., M. Ł. (1) oraz dokumentami w postaci umów, jedynie w zakresie szkody pokrzywdzonej oraz ilości przekazanych przez nią oskarżonym pieniędzy są niespójne, pokrzywdzona ostatecznie na rozprawie nie potwierdziła, iż w ustalonym okresie (wskazanym przez nią w śledztwie) przekazała oskarżonym 200 000 zł zaś odebrała zysku -150 000 zł, nie była pewna tych kwot, utrzymywała, iż według obliczeń wpłaciła oskarżonym 100 000 zł, przyjęto za wiarygodne zeznania pierwotne z uwagi na ich szczegółowość i pewność z treści zeznań ze śledztwa oraz tych składanych w sprawie z oskarżenia S. P. wynika, iż we wskazanym okresie pokrzywdzona przekazała na inwestycje z określonym zyskiem nie mniej niż 50 000 zł, przy czym nie ma możliwości ustalenia ilości pieniędzy odzyskanych, stąd też ustalenie wysokości szkody obarczone jest błędem, dlatego też nie zasądzono na jej rzecz odszkodowania. Z korelacji zeznań świadków wynika, iż wśród swoich znajomych polecała ona inwestycję u oskarżonych, w ten sposób za jej namowa kilka osób także przekazało oskarżonym pieniądze.

- z pkt.8 (dot.pkt.I a/o)I. K., świadek potwierdziła odczytane jej zeznania, jasno i logicznie podała szczegóły zdarzenia, nie umiała wskazać dat z uwagi na upływ czasu, w tym zakresie jej zeznania korelują z dokumentem z banku, wyłudzona kwota pieniędzy nie była przez oskarżonych kwestionowana, pokrzywdzona pamiętała kwoty odzyskanych pieniędzy, sama jednoznacznie wskazała kwotę szkody na 16 600 zł, co zostało uwzględnione.

-z pkt.9 (dot. pkt.II a/o)M. M. (1) - zeznania wiarygodne w zakresie przekazania pieniędzy oskarżonym, E. P. nie kwestionowała faktu przelania 100 000 zł i sporządzenia umowy pożyczki, w zakresie dochodzenia swych należności, co potwierdza nakaz sądowy, jednakże w zakresie celu przekazania pieniędzy zeznania pokrzywdzonego nie odpowiadają rzeczywistości i raczej dopasowują się do istniejących umów pożyczek, na podstawie których M. M. dochodził przed sądem cywilnym swych należności, rzeczywisty cel przeznaczenia pieniędzy wynika z zeznań J. N. (1) , który sam inwestował u oskarżonych, namawiał do tego inne osoby, w tym swego przyjaciela M. M.. Zeznania tego świadka pełne szczegółów i własnych spostrzeżeń zostały uwzględnione w tym omawianym zakresie, nje sposób przyjąć, iż świadek J. N. (1)-rodzina ze strony oskarżonego kłamałby pomawiając bezpodstawnie oskarżonych.

- z pkt. 10. (dot.pkt.IV a/o), K. S. (2), zeznania spójne, logiczne, potwierdzone dowodami wpłat, odpisem nakazu, a także treścią umów pożyczki, na rozprawie pokrzywdzony nie pamiętał wszystkich szczegółów w zakresie odzyskania części wpłaconych pieniędzy, potwierdził zeznania ze śledztwa, gdzie wskazał precyzyjnie wartość rozporządzonego niekorzystnie mienia oraz wartość szkody.

-z pkt. 11. (dot.pkt.V a/o)I. G. (1)- zeznania korelują z zeznaniami K. M. i I. W. oraz dokumentami złożonymi przez pokrzywdzoną, jedynie zeznania z rozprawy, gdzie pokrzywdzona utrzymywała, że nie inwestowała tylko zawarła umowę pożyczki, przy czym nie pamiętała celu tej pożyczki, zaś jedynie słyszała już po przekazaniu pieniędzy, że te pieniądze miały być zainwestowane w jakieś obligacje, nie mają mocy dowodowej, gdyż w śledztwie pokrzywdzona jednoznacznie wskazała, że wiedziała o celu przeznaczania pieniędzy na inwestycję (giełda F.) , pokrzywdzona potwierdziła odczytane jej zeznania ze śledztwa.

-z pkt.12 (dot. pkt.IX i X a/o) A. R. (1) i S. R. (1) , zeznania obydwu pokrzywdzonych, poza okolicznościami bezspornymi dot.poznania oskarżonej i znajomości z S. P., spisywaniem umów pożyczek, kłopotów z odzyskaniem pieniędzy i braku kontaktu z oskarżonymi, nie są spójne w zakresie wysokości przekazywanych oskarżonym kwot, czasu dokonywania tych transakcji, S. R. zasłaniając się niepamięcią utrzymywał, iż chodziło o inwestowanie i tym zajmował się jego wspólnik A. R., zaś przekazywane pieniądze były wspólne, pochodziły ze spółki, nie umiał wskazać wysokości jego szkody, A. R. utrzymywał, iż były to jedynie umowy pożyczki, a w co inwestowała je oskarżona to go nie interesowało, na rozprawie podtrzymał odczytane mu wcześniejsze zeznania, korygując je właśnie w tym zakresie, dodał, iż inwestował też swoje pieniądze pochodzące ze sprzedaży jego nieruchomości, okazał stosowne dokumenty dot.sprzedaży, wzięcia kredytu przez spółkę,

analiza zeznań ww pokrzywdzonych daje podstawy do przyjęcia, iż przekazywali pieniądze oskarżonym na inwestycje z ustalonym wysokim zyskiem, czynili to latem 2007r., w wysokości maksymalnie 900 000 zł (700 000 zł wynagrodzenia za prace na rzecz PŁ, 200 000zł kredytu z (...)), nadto A. R. przekazał w tym czasie 400 000 zł pieniędzy pochodzących ze sprzedaży jego nieruchomości,

dodatkowo, co wynika z konsekwentnych w tym zakresie zeznań obydwu, przekazali oskarżonym po 200 000 zł zlikwidowanych funduszy w G., przy czym pierwotnie w śledztwie A. R. określił czas tej transakcji na grudzień 2008r., przed sądem zaś - na wiosnę 2008r., S. R. dat nie pamiętał. Przyjęto przekazanie tych pieniędzy na wiosenne miesiące 2008r., gdyż z zeznań pokrzywdzonych wynikało, iż kłopoty z odzyskaniem pieniędzy zaczęły się pod koniec 2008r., nielogicznym byłoby więc przekazywanie dalszych sum w tym czasie, nadto daty przelewów załączonych do akt oznaczone są datami z kwietnia 2008r.

Wartość szkody ww pokrzywdzonych również jest trudna do ustalenia w sposób precyzyjny, 300 00 zł zostało im oddane, jak zgodnie twierdzili nie podając w jakich częściach się z tej sumy zaspokoili, S. R. pokwitował odbiór tych pieniędzy od sierpnia do września 2008r. W tym stanie rzeczy, z uwagi na nieudowodnienie wartości szkody, odstąpiono od zasądzenia na rzecz S. R. i A. R. odszkodowania.

Zeznania pokrzywdzonych składane przed sądem w sprawie S. P. nie zostały uwzględnione, z powodu sprzeczności tych zeznań z tymi ze śledztwa, zeznania A. R. składane w niniejszej sprawie również w części są odmienne od tych ze śledztwa, w których pokrzywdzony mówił o inwestowaniu pieniędzy za pośrednictwem E. P. na giełdzie towarowej (o czym się dowiedział od S. P., który podał nawet nazwiska piłkarzy i ich żon, którzy w te sposób zarobili „ogromne pieniądze”-k 332 i nast. t.II śl., następnie o szczegółach opowiedziała mu podczas spotkania E. P.), zaś argumentacja zmiany zeznań w tym zakresie nie przekonuje razi naiwnością.

Złożone przez pokrzywdzonych w toku rozprawy dokumenty nie były kwestionowane, w niezbędnym zakresie zostały uwzględnione.

- z pkt.13 (dot. pkt. XII z a/o) U. L. (1) - zeznania korelują z zeznaniami I. W. oraz oświadczeniem oskarżonej przyznającym pobranie pieniędzy, którego oskarżona nie kwestionowała.

-z pkt 14. (dot.pkt. XIII z a/o)A. K. (3)- zeznania jasne, logiczne, spójne, potwierdzone zeznaniami A. S., umowami, kwota wyłudzonych pieniędzy nie kwestionowana przez oskarżonych.

- z pkt.15 (dot. pkt.XIV a/o) T. L. (1), zeznania jasne, logiczne, spójne, potwierdzone dokumentami, przy czym w zakresie ilości przekazanych pieniędzy nie udowodniono wysokości ponad kwotę 45 000zł.

-z pkt.16 (dot. pkt.XV a/o) Ł. J. - pokrzywdzony nie został przesłuchany w toku postępowania karnego, z uwagi na brak adresu, z akt egzekucyjnych oraz wiarygodnych zeznań kolegi-piłkarza T. L. (1) wynika okres i wysokość wyłudzonych przez oskarżonych pieniędzy oraz podejmowane próby ich odzyskania.

-z pkt.17 (dot. pkt.XVII a/o) K. M. (1)-

zeznania korelują z zeznaniami I. G. i I. W. oraz dokumentami złożonymi przez pokrzywdzoną, pokrzywdzona ostatecznie nie potwierdziła, aby daty widniejące na umowach stanowiły rzeczywiste daty przekazywania oskarżonej pieniędzy, tych dat nie pamiętała, pamiętała, że podpisywała 3 umowy (pierwszą na 50 000 zł, drugą- na te same 50 000 zł plus wypracowany zysk, trzecią -na dodatkowe 20 000 zł), jednoznacznie stwierdziła, iż przekazywała pieniądze latem 2008r., w listopadzie 2008r. nie uzyskała kredytu, który chciała przekazać oskarżonej, przyjęto więc okres przekazywania pieniędzy między czerwcem a październikiem 2008r.

-z pkt.18 (dot. pkt.XVIII a/o)A. S. (4)- zeznanie logiczne, potwierdzone zeznaniami A. K. (3), umowami, kwota wyłudzonych pieniędzy nie kwestionowana przez oskarżonych, pokrzywdzony nie pamiętał ilości odzyskanych pieniędzy, przyjęto zgodnie z jego zeznaniami ze śledztwa, iż odzyskał 10 000 zł przekazane mu w sierpniu-wrześniu po 5 000 zł od oskarżonej.

- z pkt.19 (dot. (pkt.XXVII a/o)W. P. (1)- zeznanie logiczne, potwierdzone dokumentami dot. sprzedaży jego nieruchomości, pokrzywdzony umiejscowił w czasie przekazywanie pieniędzy, potwierdził w tym zakresie zeznania ze śledztwa, kategorycznie zeznał na okoliczność tego, ile pieniędzy odzyskał przekazane mu tytułem zysku, odsetek.

- z pkt. 20. (dot. pkt.XXIX a/o) S. G. (1)- zeznania dość chaotyczne, świadek w części potwierdził zeznania ze śledztwa, kategorycznie zeznając po okazaniu umów z akt, iż inwestował u oskarżonych w 2007r., kiedy przekazał im łącznie 45 000 zł, oraz raz w marcu 2008r., kiedy przekazał im 100 000 zł, co oskarżona pokwitowała na odwrocie umowy z 2007r. Nadto, zeznania pokrzywdzonego pozostają zbieżne z zeznaniami K. S. (1) oraz E. G. (1). Zeznania E. G. (1) (nie wskazany w a/o) zostały uwzględnione w niezbędnym zakresie ,potwierdzają one mechanizm działania oskarżonych wskazujący na ich z góry powzięty zamiar oszukańczy. Nie znaleziono żadnych powodów do odmowy tym zeznaniom mocy dowodowej.

- z pkt.21(dot.pkt.III a/o) R. I. (1)- zeznanie logiczne, potwierdzone dokumentami pokrzywdzony umiejscowił w czasie przekazywanie pieniędzy, potwierdził w tym zakresie zeznania ze śledztwa, na rozprawie uściślił ile pieniędzy przekazał i ile odzyskał. Niekorzystne rozporządzenie mieniem miało miejsce tylko w 2007r. Pokrzywdzony nie potwierdził umowy pożyczki z dnia 08 sierpnia 2008 roku, zawartą pomiędzy R. I. (1), a E. P. (1), na której widnieje podpis tylko E. P. (1).- z załącznika numer 1 z k 111, pamiętał, iż była tylko jedna umowa pożyczki, przy czym wyjaśnił, iż nie chodziło o pożyczkę a o inwestowanie i zarobek.

- z pkt.22 (dot. pkt.VI a/o) A. K. (1) -zeznanie logiczne, potwierdzone dokumentami, pokrzywdzona umiejscowiła w czasie przekazywanie pieniędzy, potwierdziła zeznania ze śledztwa, gdzie zaznaczyła, że oskarżony-jej kuzyn, nie był obecny ani przy rozmowach oskarżonej z nią na temat opłacalności inwestowania ani przy przekazywaniu pieniędzy, podtrzymując to na rozprawie. Nie jest to wiarygodne, gdyż z racji pokrewieństwa świadek nie chciała w żaden sposób zaszkodzić oskarżonemu, nadto skoro były to spotkania rodzinne (wigilia) musiał brać w nich udział kuzyn.

Niekorzystne rozporządzenie mieniem miało miejsce tylko w 2007r

Zeznania świadka potwierdzone zeznaniami świadka M. S. (1) (nie wskazany w a/o), co do którego nie ma podstaw do odmowy mocy dowodowej.

-z pkt. 23. (dot.pkt.XXII a/o) K. E.- zeznanie logiczne, spójne, potwierdzone dokumentami, pokrzywdzona umiejscowiła w czasie przekazywanie pieniędzy, tj jedynie w 2007r. potwierdziła zeznania ze śledztwa, jej zeznania w części potwierdzone są i uzupełnione zeznaniami matki A. K. (2), także I. W..

-z pkt.24 (dot.pkt.XXX a/o) M. Ł. (1) - zeznania logiczne, spójne, potwierdzone dokumentami w postaci umów, pokrzywdzony umiejscowiła w czasie przekazywanie pieniędzy, tj jedynie w 2007r. potwierdził zeznania ze śledztwa.

- z pkt 25 (dot. (pkt.XXXII a/o) A. A. (poprzednio Z.)- zeznania logiczne, dość spójne, potwierdzone dokumentami w postaci umów, pokrzywdzony potwierdziła okoliczności sporządzania umów, nie umiała się odnieść jednak do dat i kwot w nich wpisywanych, nie wykluczyła ,że do kwoty głównej były doliczane odsetki , przyjęto, iż przekazywała pieniądze oskarżonym 2007r. , o czym zeznawała na rozprawie.

- z pkt 26 (dot. pkt.XXIII a/o) J. G. (1)- zeznania logiczne, spójne, pokrzywdzony umiejscowił w czasie przekazywanie pieniędzy, tj jedynie w 2007r., na rozprawie określił najbardziej prawdopodobną kwotę jaka przekazał łącznie oskarżonym na 112 000 zł, potwierdził, to co większość pokrzywdzonych, że dochodziło do kapitalizacji odsetek, zawierano kolejne umowy ze zwiększonym kapitałem o doliczone odsetki, od tej podwyższanej kwoty znów naliczano odsetki, nie miał żadnych roszczeń wobec oskarżonych.

- z pkt.27 ( dot. pkt.XXXIII a/o) B. R. (1)- zeznania logiczne, dość spójne, pokrzywdzona potwierdziła okoliczności sporządzania umów, nie umiała się odnieść jednak do dat i kwot w nich wpisywanych, zanegowała podpisanie umowy -01.01.2008r.,na rozprawie uściśliła, iż przekazywała oskarżonym pieniądze w 2007r.

- z pkt.28 (dot. pkt.XXXIV a/o) J. Z. (1), pokrzywdzony nie był przesłuchany w śledztwie, przed Sądem spójnie, logicznie i szczerze przedstawił okoliczności zarzutu, udokumentował wartość szkody dokumentami z banku, uściślił, iż tylko raz przekazywał pieniądze pod koniec 2007r., zeznania nie kwestionowane.

- z pkt 29(dot.pkt. XIX i XX a/o.) P. S., A. L. (2)- zeznania świadków złożone na rozprawie są logiczne, jasne, częściowo się uzupełniają, zeznania P. S. pełne są szczegółów i własnych spostrzeżeń, co przydaje im bardziej waloru wiarygodności, z zestawienia zeznań wynika, iż P. S. zeznawał prawdziwie przyznając się do czerpania korzyści z pożyczek udzielanych oskarżonym, spontanicznie wyjawił, iż wierzyciele oskarżonych to właśnie ich typowali na osoby, które zorganizowały cały proceder wyłudzeń, podczas gdy A. L. czuł się bardziej pokrzywdzonym, zasłaniał się także niepamięcią, z analizy ich zeznań wynika, że ww nie inwestowali pieniędzy u oskarżonych, tak jak pozostali pokrzywdzeni wprowadzani w błąd, udzielając pożyczek na procent (w celu zarobku, stąd zabezpieczenia) wiedzieli, iż oskarżeni utrzymują się z piramidy finansowej, że pożyczone przez nich pieniądze przeznaczane są dla wierzycieli oskarżonych, liczyli się, że pieniądze mogą nie zostać im zwrócone. A. L. przyznał, iż to P. S. dokonywał stosownych zapisów, wyliczeń i zajmował się pożyczkami, stąd też uwzględniono przede wszystkim zeznania P. S. z rozprawy jako odpowiadające rzeczywistości, również w zakresie okresu udzielanych pożyczek i wartości pożyczek, które w spisywanych umowach nie zawsze odpowiadały prawdzie.

- z pkt.30 (dot. pkt. XXIV a/o) P. Ż. (1)- uwzględnione w stanie faktycznym zeznania z rozprawy, w których przyznał się do wprowadzania kolejnych osób (za opłatą), które miały przekazywać oskarżonym pieniądze do inwestowania, świadek potwierdził zeznania składane w śledztwie, w których utrzymywał, że E. P. (1) pożycza od klienta pieniądze na procent i czas, jednakże w kolejnych zeznaniach, także tych składanych przed sądem potwierdził, iż klientom było proponowane inwestycje na giełdzie, że klienci pieniędzy przekazywanych nie odzyskiwali, co jako tożsame z zeznaniami pokrzywdzonych, uznano za wiarygodne. Świadek kategoryczne przyznał, iż nie został wprowadzony w błąd, co do celu i przeznaczenia jego pożyczki udzielonej oskarżonej oraz jej zwrotu, powtarzał, iż udzielił pożyczki, gdyż w ten sposób chciał pomóc osobom, które nakłonił do zainwestowania u oskarżonych, czuł się za to odpowiedzialny, stąd też przyznano w tej części zeznaniom świadka moc dowodową.

- z pkt. 31 (dot. pkt. XXV a/o) A. M. (1) - zeznania logiczne, spójne, pokrzywdzony umiejscowił w czasie przekazywanie pieniędzy, na cele inwestycyjne jedynie w 2007r., rozgraniczył wyraźnie pożyczkę, jakiej udzielił oskarżonej w 2008r. na jej prośbę, z przeznaczeniem na spłatę wierzycieli; na rozprawie podtrzymał swoje zeznania, domagając się jednak większej kwoty tj 260 000 zł wkładu, łącząc wcześniejsze wpłaty na inwestycję z pożyczką udzieloną oskarżonej na spłatę wierzycieli, przy czym kwota 160 000 zł została uznana podpisem oskarżonej, dokumenty dot. sytuacji majątkowej jego firmy nie budziły wątpliwości., w części zeznania potwierdzone zeznaniami I. W..

- z pkt.32 dot.. osób doprowadzonych przez oskarżonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pod wpływem błędu, które nie zostały objęte a/o w niniejszej sprawie tj P. G., K. K., G.C., R. N., a także świadka A. T. (1)- żony zmarłego K. T. (1), A. C. - zeznania tych świadków pokazują mechanizm działania oskarżonych, zakres ich działalności, korelują w tym zakresie z zeznaniami pokrzywdzonych ujawnionych w a/o, w zakresie wysokości rozporządzonego mienia uzupełnione także dokumentami przedstawionymi przez świadków.

1.1.1.

ad.2-32

Zeznania I. W.

A. K.

Zeznanie I. W., A. K. uwzględniono przy ustalaniu mechanizmu działania oskarżonych, są one logiczne, dość szczegółowe i zbieżne ze sobą, z zestawienia ww zeznań wynika, iż oskarżeni prowadzili tzw.piramide finansową, i choć świadkowie I. W., A. K. zostały wprowadzone w błąd i oszukane, ostrożnie przyznają się do namawiania kolejnych osób do inwestowania, jednak porównanie ich zeznań z zeznaniami osób, które zostały namówione do wpłacenia oskarżonym pieniędzy na rzekome inwestycje w instrumenty giełdowe, tego rodzaju zachowanie I. W. i A. K. potwierdzają, Ww miały obiecaną prowizje, gratyfikacje od oskarżonej za przyprowadzenie kolejnego inwestora, było to ustalane indywidualnie z każdą z tych osób, nadto często bywało tak, że wówczas był możliwy zwrot ich pieniędzy, gdyż pieniądze od nowych inwestorów szły na pokrycie w pierwszej kolejności –zaraz oczywiście po potrąceniu zysku dla oskarżonych- zysków inwestorów wcześniejszych, w tym właśnie I. W. i A. K..

1.1.1

ad.2

Dokumenty zabezpieczone w miejscu zamieszkania oskarżonych opisane w protokołach zatrzymania i oględzin

Dokumenty zabezpieczone w miejscu zamieszkania oskarżonych - głównie luźne adnotacje i zapiski oskarżonej, są tak chaotyczne, iż na ich podstawie nie sposób ustalić stanu zadłużenia wobec poszczególnych osób, dokumenty te potwierdzają jedynie tożsamość osób wpłacających oraz to, że taki fakt miał miejsce, dlatego uwzględniono je w tym zakresie, w zakresie ujawnionych pokrzywdzonych, obrazują też skalę przestępczego przedsięwzięcia, pominięto dokumenty dot.osób z USA, gdyż zarzuty tych osób nie objęły

1.1.1.

ad.1, ad.2

Dokumenty przekazane przez (...) s.c., D. Vindex, W. W.

(teczki, umowy, akty notarialne, zapiski), oraz umowy przekazane w śledztwie przez pokrzywdzonych, także załączone akta komornicze Km

Akty notarialne, pełnomocnictwa, dokumenty egzekucyjne- nie budzą zastrzeżeń, wykorzystane w niezbędnym zakresie,

umowy pożyczek w większości tożsame z tym załączonymi do akt śledztwa, poza tymi, które –zgodnie z zeznaniami pokrzywdzonych- sporządzane były przy przekazywaniu pieniędzy (przeważnie po raz pierwszy bądź umowy zbiorcze dot. wszystkich transakcji), stanowią dowód wyłącznie potwierdzający, iż między wskazanymi tam osobami dochodziło do przekazywania pieniędzy, jednakże na ich podstawie nie ustalano ani dat transakcji ani też kwot, z przyczyn wskazanych przy omawianiu zeznań pokrzywdzonych , podobnie zapiski W. W. dot. sumy wierzytelności, choć tworzone na podstawie dokumentów, miały jedynie charakter pomocniczy wskazujący na skale procederu

1.1.1.

ad. 1

Zeznanie S. P.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania S. P. (1), składane w śledztwie, dwukrotnie przed sądem, poparte treścią załączonych przez niego do akt pism, za wyjątkiem części, kiedy twierdził, że jedynie przekazywał oskarżonym pieniądze w ramach podjętej wspólnie inwestycji na wybudowanie osiedli domów, że jako osoba dostarczająca środki finansowe przekazywał im pieniądze na podstawie zawartych umów pożyczki, zaś oni mieli się zająć inwestycją, po sprzedaży każdego z wybudowanych domów mieli się podzielić zyskiem. Z zeznań pokrzywdzonych i świadków wynika, że przede wszystkim oskarżeni pobierali pieniądze od kolejnych inwestorów utrzymując, że inwestują pieniądze w instrumenty finansowe, w zakup jednostek (...). Nieomal wszyscy świadkowie, oszukani przez w/w zeznali, że P. obiecywali im zyski z działalności na giełdzie. Takie zapisy znajdują się również w treści zawieranych umów i oświadczeń sporządzonych ręką E. P. (1). W tej sytuacji, S. P. (1) utrzymujący z oskarżonymi kontakty towarzyskie i polecający też inne osoby, nie mógł nie wiedzieć, czym oni się zajmują. Wynika to także z zeznań S. R. (1) i A. R. (1) złożonych w toku śledztwa – osób, które skontaktowały się z oskarżonymi za pośrednictwem pokrzywdzonego. Ponadto z treści doniesienia złożonego w prokuraturze przez S. P. (1) wynika wprost, że P. zajmowali się inwestowaniem w instrumenty finansowe i na to właśnie przekazał on im swoje pieniądze. Fakt ten należy uznać więc za okoliczność bezsporną. Nie można wprawdzie wykluczyć, że z pokrzywdzonym oskarżeni rzeczywiście rozmawiali o zakupie terenu na ul.(...) i budowie domu, bo przecież są to okoliczności prawdziwe. Ustalono, że małżonkowie zakupili działkę pod budowę domu jednorodzinnego. Np. A. S. (1), zeznała, że oskarżeni mówili jej, że inwestują w budowę osiedla domów jednorodzinnych.

Z zestawienia zeznań S. P. z podpisanymi przez oskarżonych umowami pożyczek wynika, że przyjęli od S. P. w okresie 12.01.2007r.-01.01. (...). pieniądze w kwocie 1.800.000zł , S. P. przekazał w/w pieniądze celem inwestycji na giełdzie, z zamiarem ich odzyskania i uzyskania zysku.

1.1.1.

ad.1.

Zeznania świadków:

W. W. P. B.

M. P.

P. N. M. A. P.

J. B.

B. W.

J. M.

(...)

F. J.

Świadkowie W. W., M. (...) i P. B. (współpracujący ze sobą) zeznają zbieżnie, ich zeznania potwierdza dokumentacja przekazana przez kancelarie radcy pr P. B., świadkowie próbowali ustalić wysokość roszczeń zgłaszających się do nich pokrzywdzonych, zebrali dokumentacje posiadaną przez te osoby oraz dokumenty przekazane im przez oskarżonych, co niestety nie zawsze pozostawało ze sobą w zbieżności, świadek W. W. na rozprawie sygnalizował, że dysponują nagraniami w zakresie roszczeń pokrzywdzonych, czego nie potwierdził M. (...) i P. B., nie zdołano dotrzeć do tego typu nagrań, świadek W. W. uchylał się od wykonania zobowiązań sądu, wysokość roszczeń odpowiadających kwocie kapitału przekazanego oskarżonym ustalono więc na podstawie zeznań pokrzywdzonych przy uwzględnieniu obiektywnych dokumentów potwierdzających wejście w posiadanie pieniędzy bądź przekazanie ich oskarżonym, poza przypadkami kiedy roszczenie nie było przez oskarżonych kwestionowane z uwagi na istniejące pokwitowanie , czy też pisemne uznanie długu

Zeznanie pracowników (...) Wytwórni (...) oraz pracowników banku (...), P. N., M. P. (3) i A. P., współpracownika banku (...) i znajomego oskarżonych -F. J. -na temat sfałszowanych obligacji i próby ich wykorzystania- nie kwestionowane

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1.

1.2.1.

Wyjaśnienia oskarżonych w części

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom obojga oskarżonych, poza faktami niespornymi dotyczącymi istnienia długu wobec ustalonych osób (oskarżeni podpisując ugody czy oświadczenia uznawali kwotę długów), sporządzania i podpisywania pozornych umów pożyczek, a także częścią wyjaśnień, która odnosiła się do okoliczności czynów, od popełnienia których oskarżeni zostali uniewinnieni (zwłaszcza wyjaśnienia E. P. w zakresie P. Ż.).

Nielogiczne i niespójne są wyjaśnienia E. P. (1) w zakresie podjęcia przez nią działalności inwestycyjnej i poznania T. Ż., który zaproponował jej taką działalność, jedyny ustalony P. Ż. (3) zamieszkały w Ł. nie jest osobą w żaden sposób powiązaną z oskarżonymi. Ani oskarżona, ani tym bardziej jej mąż nie przedstawili dokumentu, który miałby świadczyć o współpracy podjętej z taką osobą, nie udokumentowali żadnej inwestycji w jednostki (...), o czym zapewniali na przestrzeni kilku lat wszystkich pokrzywdzonych. Z umowy zlecenia windykacji firmie (...) przez oskarżonych na kwotę 6.000.000 złotych długu wobec P. ( a nie T.) Ż. i M. K. nie wynika, na jakiej podstawie taki dług miałby powstać. Umowa ta podpisana została dopiero w dniu 13 października 2009 roku, a więc znaczny czas po rzekomym krachu na giełdzie. Z załączonego do umowy oświadczenia w/w wynika wprawdzie, że w dniu 9 listopada 2007 roku przekazali przedstawicielowi spółki (...), M. K. kwotę 6.000.000 złotych na bliżej nieokreślone inwestycje, lecz z takiej treści oświadczenia również nie wynika, o co chodzi, podobnie jak ze złożonej przez oskarżonych kopii umowy z dnia 9 listopada 2007 roku. Na umowie nie ma żadnych wyraźnych podpisów i pieczęci, które pozwoliłyby zidentyfikować kontrahenta. Nie określa ona celu inwestycji i sposobu przeprowadzenia inwestycji ani też formy przekazania pieniędzy. Trudno wręcz uwierzyć, by oskarżona, wcześniej zatrudniona w banku, podpisała taki dokument na niebagatelną wierzytelność 6.000.000 złotych. Umowa traktuje o obligacjach skarbowych mających zabezpieczyć wierzytelność, a przecież obligacje te, jak sama oskarżona wyjaśniła, otrzymała dopiero w marcu 2009 roku. Ponadto miała je otrzymać od Ż., podczas gdy umowa jest zawarta z M. K.. Zarówno P. czy T. Ż. oraz M. K. okazali się postaciami nie istniejącymi. Nie udało się potwierdzić tożsamości tych osób ani, tym bardziej, ich związków ze spółką (...) z W.. Jedyny ustalony P. Ż. (3) zamieszkały w Ł. nie jest osobą w żaden sposób powiązaną z oskarżonymi (zeznania P. Ż. –k.582-585 t. III śl. wiarygodne). Ww dokumenty nie są więc wiarygodne, a wydaje się wręcz, że ich wytworzenie (i posłużenie) miało na celu jedynie uwiarygodnienie oskarżonych i ich działalności przed pokrzywdzonymi i ich pełnomocnikami. E. P. (1) w toku postępowania nie wskazała ich danych identyfikacyjnych, czy chociażby numery telefonów czy miejsca spotkań, nadto nie podała powodu takiego zachowania. Nie podała jakichkolwiek miarodajnych informacji na temat tych osób także w toku czynności windykacyjnych prowadzonych przez W. W. (1) z jej polecenia. Podkreślić tu należy, że jak wynika z zeznań świadków, oskarżeni mówili wszystkim inwestującym, iż sami inwestują na giełdzie, przy czym dopiero na etapie zaprzestania zapłaty mówili pokrzywdzonym, że inwestują za pośrednictwem osoby o imieniu P., czy innej z W., nie chcąc podać żadnych bliższych danych identyfikujących tych mężczyzn, a okazując jedynie kopie fałszywych obligacji skarbowych. W jednym tylko przypadku wskutek determinacji T. T. (1), E. P. (1) dała kontakt do F. P. (1), który ostatecznie okazał się osobą pokrzywdzoną działaniem oskarżonych. Wyjaśnienia oskarżonych nie przyznających się do winy stanowią tylko i wyłącznie przyjętą przez nich linię obrony, przy czym twierdzenia, że pokrzywdzeni wiedzieli, domyślali się, w jaki sposób będą zarabiać, czy, że nie niektórzy z nich nie mieli z oskarżoną żadnego kontaktu, nie zwalniają ich z odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i szkody.

1.1.1.

1.2.1.

1.2.2.

Zeznania pokrzywdzonych w części,

zeznania świadka S. P. w części

w części formularza „2.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów”, wskazano, w jakich zakresach zeznania pokrzywdzonych/świadków nie są wiarygodne, i nie zostały uwzględnione przy ustalaniu faktów

1.1.1

Zeznania I. P.

świadek zmarł, nie został przesłuchany przed sądem, jego zeznania pozostają w sprzeczności z zeznaniami świadków, którzy wskazywali również na jego rolę w mechanizmie wyłudzania pieniędzy, stąd też nie przyznano im mocy dowodowej

1.1.1

Zeznania pozostałych świadków wskazanych w akcie oskarżenia – M. P., K. P.

A. T.

E. M.

K. N.

D. R.

-zeznania nie zostały wykorzystane, zeznania M. P., K. P., A. T. dot. falsyfikatów obligacji nie były przydatne, zeznania zaś E. M. i K. N. do meritum sprawy niczego istotnego nie wnosiły.

-wskazane w akcie oskarżenia zeznania świadka D. R. (2) (k 541 t III śl.) nie mają żadnego związku ze sprawą, przy czym w postępowaniu ze skargi S. P. była przesłuchiwana w charakterze świadka inna D. R. (2), zeznająca na okoliczność przekazywania pieniędzy małżonkom do inwestycji na giełdzie (t VIII śl. k 1617), jednakże żadna ze stron tego świadka w niniejszym procesie nie zawnioskowała, z urzędu nie było potrzeby przeprowadzenia tego dowodu.

1.1.1

.

Pozostałe dowody z dokumentów

pozostałe dowody z dokumentów zgromadzone w toku postępowania, w tym te wymienione a akcie oskarżenia, zostały pominięte jako zbędne.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1a, 1b

E. P. (1), B. P. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego daje podstawy do uznania, iż oskarżeni swoim zachowaniem wyczerpali dyspozycję art.286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art.4§ 1 k.k. odnośnie dwóch czynów ciągłych. Prawomocny wyrok skazując wydany w sprawie IV K 73/14, na mocy którego przypisano oskarżonym popełnienie czynu ciągłego na szkodę S. P. w okresie 12.01.2007r.-01.01.2008r., stworzył stan rzeczy osądzonej z art.17§ 1 pkt 7 k.p.k., bowiem sprawa dotyczy tego samego czynu z art.286. § 1 k.k. w zw. z art.12 k.k., obejmującego szereg zdarzeń na szkodę wielu pokrzywdzonych. Dlatego też, zdarzenia objęte a/o w niniejszej sprawie, co do których ustalono, iż miały miejsce w okresie 12.01.2007r.-01.01.2008r., musiały zostać w wyroku pominięte, a w konsekwencji przypisano oskarżonym 2 czyny ciągłe (obejmujące zdarzenia przed ww okresem –pkt 1a wyroku oraz po nim - pkt.1b ). Przy czym, opisy tych czynów zostały zmienione poprzez wyeliminowanie zdarzeń w zakresie wyłudzeń pieniędzy w roku 2007r., jak również uściślono daty wyłudzeń i wysokość przekazywanych kwot zgodnie z zeznaniami świadków. Z uwagi natomiast na konstrukcje przyjętą w akcie oskarżenia (zarzucone kolejne czyny jednostkowe), postępowanie karne w zakresie czynów jednostkowych, które w całości zostały popełnione ww okresie 12.01.2007r.-01.01.2008r. zostało umorzone.

W wyroku nie uzupełniono opisu czynów ciągłych o zdarzenia z udziałem kolejnych pokrzywdzonych ustalonych na etapie postępowania sądowego, gdyż z uwagi na konstrukcję aktu oskarżenia byłoby to wyjściem poza granice a/o.

W wyroku, w zakresie ilości wyłudzonych pieniędzy , w odniesieniu do poszczególnych zdarzeń, wskazano (w miarę możliwości dowodowych) łącznie wartość pieniędzy rzeczywiście przekazanych oskarżonym i wartość kwot pieniędzy przez oskarżonych zwróconych. Co prawda, co do części pieniędzy im przekazanych oskarżeni z góry zakładali zwrot celem zachęcenia pokrzywdzonych do dalszego "inwestowania", był to jednak niewątpliwie element wprowadzenia w błąd pokrzywdzonych. Przy czym w zakresie obowiązku naprawienia szkody, zasądzono na rzecz pokrzywdzonych różnicę kwot wyłudzonych (rzeczywiście przekazanych oskarżonym bez wirtualnych odsetek/procentów/zysków) i kwot odzyskanych.

Zaznaczyć należy, iż niekorzystne rozporządzenie mieniem nie powinno być utożsamiane z wyrządzeniem szkody. Niekorzystne rozporządzenie mieniem może także sprowadzać się do sytuacji, w której interesy majątkowe pokrzywdzonego ulegają pogorszeniu, mimo że nie doszło do powstania po stronie rozporządzającego szkody majątkowej. (por. wyrok SA w Łodzi z dnia 29 stycznia 2001 r., II AKa 74/01, Prok. i Pr.-wkł. 2002, nr 10, poz. 16; postanowienie SN z dnia 15 czerwca 2007 r., I KZP 13/07). Z tego powodu, pokrzywdzeni, którzy ostatecznie zostali zaspokojeni w całości np. F. P. (1) nie ponieśli szkody.

W zakresie wysokości szkody (wysokości przekazywanych pieniędzy i odzyskiwanych następnie przez pokrzywdzonych) uwzględniono wiarygodne zeznania pokrzywdzonych, nie rzadko potwierdzone dokumentami. Zebrane dowody nie pozwoliły jednakże na ustalenie wielkości rzeczywistego zadłużenia małżeństwa P. wobec wszystkich pokrzywdzonych, nie sposób było odtworzyć ewentualnych spłat na rzecz każdego wierzyciela, czy to z tytułu odsetek/zysku czy też głównego roszczenia, o jakich mówią oskarżeni, notatki oskarżonej w tym zakresie są nieczytelne, nie udało się to także W. W. (1) w ramach prowadzonej windykacji, wzywał on wierzycieli do udokumentowania swojego roszczenia. Wskazuje to także pośrednio na zamiar oskarżonej niewywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Przyjęcie czynu ciągłego do działań oskarżonych wynikało z powtarzającego się zachowania oskarżonych wobec wielu osób rozciągniętego w czasie, oskarżeni chcieli popełnić wiele zachowań wobec niesprecyzowanej ilości przypadkowych ludzi, w chwili podejmowania pierwszego zachowania mieli zamiar popełnienia wszystkich zindywidualizowanych, co najmniej w ogólnym zarysie, zachowań składających się na czyn ciągły. Oskarżeni (przede wszystkim E. P. (1)) wykorzystywali takie same metody zachęcania do inwestowania pieniędzy, mechanizm działania oskarżonych pozostawał taki sam, nie zmieniał się, odnośnie każdego z pokrzywdzonych oskarżeni z góry mieli zamiar wyłudzenia takich kwot pieniędzy, do jakich uda się pokrzywdzonych przekonać (osobiście bądź przez pośrednika). Wprowadzali osoby wpłacające w błąd co do przeznaczenia pieniędzy i ich zwrotu (inwestycja pieniędzy na giełdzie, najczęściej na zakup jednostek (...), inwestycja w giełdę towarową w W., czasem na giełdzie za granicą, i osiąganie znacznych zysków w szybkim tempie, bez żadnego ryzyka, czego dowodem miała być widoczna poprawa ich statusu majątkowego).

Zdarzało się, że z kwot wpłacanych przez kolejne osoby oskarżeni zwracali tzw.odsetki (czasem też kapitał) osobom wpłacającym wcześniej, wypłacali je z opóźnieniem czy w mniejszych kwotach czy też jedynie na początku inwestycji, a w późniejszym okresie zaprzestali jakichkolwiek wypłat. Wypłacaniu odsetek w początkowej fazie, jak już zaznaczono, miało na celu budowania zaufania, nęcenie dużym zyskiem, takie wypłaty uwiarygadniały oskarżonych jako rzetelnego kontrahentów, tym samym zapewniały kolejnych wpłacających. Takie informacje o wypłacie dużych zysków rozchodziły się pomiędzy pokrzywdzonymi, zachęcając do zainwestowania jeszcze większych środków i przyciągając kolejnych chętnych do inwestowania pieniędzy. Pokrzywdzeni inwestowali środki finansowe z dużo większym ryzykiem ich utraty niż mieli świadomość, i w ten sposób także zostali doprowadzeni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Zaznaczyć należy, iż wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego lub osoby rozporządzającej mieniem może być dokonane także za pośrednictwem innych osób (por. Sąd Apelacyjny w Katowicach w orzeczeniu II AKa 31/17 z 6 kwietnia 2017 r).

Zaznaczyć także należy, iż bezkrytyczność i łatwowierność pokrzywdzonych w żadnym razie nie wyłącza odpowiedzialności za oszustwo. Owszem, gdyby nie naiwność pokrzywdzonych i ich chęć zysku, łatwego wzbogacenia się, niemożliwe byłyby przestępcze działania oskarżonych. Nie zwalnia to jednak oskarżonych z odpowiedzialności i nie czyni pokrzywdzonych współsprawcami.

Większość pokrzywdzonych, w ostatecznym rozrachunku, nie otrzymała całości zainwestowanych środków. Nadto, oskarżeni przyjmowali pieniądze od kolejnych pokrzywdzonych bądź tych samych, mając świadomość posiadania sfałszowanych obligacji skarbowych, także wiedząc o powstałych już tytułach egzekucyjnych. Oskarżeni z pewnością więc wiedzieli, że nie zdołają się wywiązać z podjętych zobowiązań, nie mieli nawet takiego zamiaru. Wbrew twierdzeniom, pieniędzy uzyskanych z wpłat oskarżeni nie inwestowali w żadne przedsięwzięcie, które pozwoliłoby im na wywiązanie się z zawartych umów.

W grudniu 2008r. oskarżeni notarialnie przekazali własność domu jednorodzinnego wraz z działką na rzecz wierzycielki E. P. (2) w ramach rekompensaty długu wynikającego z wcześniejszych inwestycji, wiedząc o istnieniu kilkudziesięciu innych wierzycieli, sama oskarżona pożyczała pieniądze od A. M., P. Ż., P. S., A. L. chcąc zaspokoić w minimalnym zakresie najbardziej nachalnych wierzycieli, tych, którzy byli wyjątkowo zdeterminowani w działaniu.

W momencie, gdy przestali się rozliczać, to mimo to nakłaniali wierzycieli, np. W. P. (1), I. W. (1) czy A. K. (3), by przyprowadzali kolejnych chętnych do inwestowania i obiecywali, iż z tych pozyskanych środków zwrócą im pierwotny dług.

Pieniądze od pokrzywdzonych osób oskarżeni w większości przeznaczali na swoje potrzeby i wydatki. Oskarżeni mieli bardzo dobrą sytuację materialną, osiągali co prawda dochody z prowadzonych działalności, ale pierwszorzędnym źródłem ich majątku były wpłaty od pokrzywdzonych, czynili też kosztowne inwestycje, zakupili kolejne nieruchomości, ruchomości w postaci samochodów. Jak zeznawali wszyscy świadkowie, małżeństwo P. epatowało wręcz aurą luksusu i dobrobytu. Z pewnością ich standard życia należy uznać za bardzo wysoki. Ustalone zachowania oskarżonych podejmowane przez kilka lat, ewidentnie dowodzi, że oskarżeni działali przez cały czas z zamiarem oszukania osób wpłacających pieniądze.

Ustalone zachowanie oskarżonych daje podstawy do twierdzenia, że prowadzili tzw. piramidę finansową, czyli poprzez oferowanie zysków niewystępujących w normalnym obrocie lokacyjnym czy też giełdowym, mieli zamiar skłonić osoby z maksymalnie możliwie dużej grupy do powierzenia im pieniędzy po to, żeby finansować kolejnych inwestorów. Wszystko to w celu osiągnięcia zysków, które osiągali. Zachowanie oskarżonych doprowadziło pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i szkód.

Oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu. Rola B. P. (1) była na tyle znacząca, iż należy przypisać mu współsprawstwo w zakresie inkryminowanych czynów. Poza sporem pozostaje, że to E. P. (1) była „mózgiem” przestępczego procederu, ze względu na swoje predyspozycje psychiczne prowadziła rozmowy z zainteresowanymi. Oskarżony jako jej mąż, pozostający we wspólnocie majątkowej i prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, nadto pracujący w tym samym miejscu, miał świadomość o działaniach żony, był obecny przy rozmowach z poszczególnymi pokrzywdzonymi, odbierał pieniądze, wypłacał zyski. O jego istotnej roli mówią niektórzy świadkowie, w tym przyjaciele oskarżonego, nakłonieni przez niego do zainwestowania - T. T. (1), M. B. (1) czy P. S. (1). Ponadto B. P. (1) sam podpisał umowę pożyczki ze S. G. (1) (k.685) oraz podpisywał wszystkie inne umowy wraz z żoną, podobnie jak oświadczenia o przyjęciu pieniędzy czy zobowiązania do ich zwrotu, przewoził pieniądze, odbierał. Brał też on udział w rozmowach z wierzycielami na temat zwrotu zainwestowanych pieniędzy, np. z W. P. (1), U. Z. (1), E. G. (1), T. L. (1) czy A. Z., Czyniąc inwestycje wspólnie z żoną w postaci zakupu mieszkania, domu z działką czy samochodów nie mógł nie mieć świadomości w zakresie źródła pochodzenia pieniędzy. Jego działania więc wyczerpały znamiona przestępstwa w formie sprawstwa.

Wartość wyrządzonych szkód przesądza nadto o kwalifikacji z art.294 § 1 k.k. Zastosowano, stosownie do treści art.4 § 1 k.k., przepisy kodeksu karnego obowiązujące w dacie czynów, uznając iż są one względniejsze.

Oskarżeni, będąc osobami w pełni poczytalnymi, dorosłymi, działali w okolicznościach nie wyłączających bezprawności ich zachowania. Wina zatem jest bezsporna.

3.2.  Podstawa prawna umorzenia postępowania

pkt.6

E. P. (1), B. P. (1)

Zwięźle wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

Na podstawie art. 17§ 1 pkt 7 k.p.k. postępowanie karne w zakresie czynów opisanych w punktach III, VI, XXII, XXIII, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, a więc czynów, co do których ustalono ich popełnienie w okresie 12.01.2007r.-01.01.2008r., z uwagi na stan rzeczy osądzonej, umorzono kosztami sądowymi w tym zakresie obciążając Skarb Państwa.

Przy czym ustalono, że czyn z pkt XXX popełniony został w okresie październik-grudzień 2007r., zaś ten z pkt.XXXIV – w grudniu 2007r.

3.3.  Uniewinnienie

pkt.7

E. P. (1), B. P. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Dostępny materiał dowodowy nie daje podstaw do przyjęcia, że oskarżeni wypełnili znamiona zarzucanych czynów z art.286§ 1 k.k. odnośnie czynów opisanych w punktach XIX, XX, XXI, XXIV, XXV. Z wiarygodnych jednoznacznych zeznań P. S. (czyn XX), A. L. (czyn XIX) P. Ż. (czyn XXIV) i A. M. (czyn XXV) wynika, iż E. P. (1) prosiła ich o pożyczenie pieniędzy w ilości takiej, jakiej mogą pożyczyć, informując, iż te pieniądze będą przeznaczone na spłatę wierzycieli. Ww pokrzywdzeni, w momencie udzielania jej pożyczki, zdawali sobie sprawę z mechanizmu działalności jaką prowadziła, P. Ż. sam nakłaniał inne osoby do zainwestowania, wiedzieli, iż mogą być problemy z odzyskaniem tych pieniędzy, P. S. i A. L. konsultowali to ze sobą, próbując zabezpieczyć spłatę w możliwie jak najpewniejszy sposób, P. Ż. czuł się winny wobec osób, które wprowadził do procederu, A. M. liczył na wyższą prowizję od wcześniej przekazanych pieniędzy. W tym zakresie prowadzili rozmowy tylko z oskarżoną, i w tych okolicznościach decydowali się pożyczek udzielić. Nie doszło więc do wypełnienia znamienia wprowadzenia pożyczkodawców w błąd, co do przeznaczenia pożyczki i możliwości zwrotu.

W realiach sprawy w zakresie ww czynów domniemanie niewinności E. P. (1) i B. P. (1) nie zostało obalone, gdyż nie można bez obawy pomyłki wykluczyć wersji zdarzeń podanych przez oskarżoną.

Odnośnie czynu z pkt XXI-U. Z. (1)- nie ma wystarczających dowodów bezpośrednich (pokrzywdzona odmówiła składania zeznań jako osoba najbliższa, oskarżeni się od czynu nie przyznają,), pośrednich (świadkowie J. Z. (1), B. R. (1), A. A., E. W. (1), K. S. (1) zeznawali niespójnie, bez podania szczegółów, których nie znali, np. iż U. Z. (1) wprowadzała kolejnych inwestorów, że sama inwestowała i zarabiała, że ostrzegała przed niewypłacalnością swej siostry, że sama poniosła stratę) dających podstawę do przypisania oskarżonym zarzucanego czynu, brak jest też dowodów na to kiedy i w jakiej wysokości U. Z. (1) niekorzystnie rozporządziła mieniem, czy została wprowadzona w błąd, czy i w jakiej wysokości poniosła szkodę.

Z ww powodów, uniewinniono oskarżonych E. P. (1) i B. P. (1) od popełnienia zarzucanych czynów.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

E. P. (1)

1a, 1b, 2

1a dotyczy pkt. VII, VIII, XI, XVI, XXVI, XXVIII, XXXI

1b dotyczy pkt. I, II, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXVII, XXIX

ad.1a- kara 2 lat pozbawienia wolności

ad. 1b - kara 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

kara łączna - 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

Przy wymiarze kary Sąd zwrócił uwagę na bardzo wysoki stopień społecznej szkodliwości czynów, na co miały wpływ: rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiar wyrządzonych szkód i okoliczności popełnienia czynów (długi okres czasu działania, wielość osób pokrzywdzonych, wykorzystanie członków rodziny, pracownika, wyrachowane, bezwzględne zachowanie), dominującą rolę w działaniach przestępczych, umyślność zachowania (działanie z zamiarem przemyślanym), działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Nie znaleziono okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonej.

Kara łączna wymierzona została przy zastosowaniu zasady absorpcji łączenia kar z uwagi na ścisły związek przedmiotowo-podmiotowy między przestępstwami. Wymierzone kary jednostkowe oraz łączna pozbawienia wolności -są adekwatne do wysokiego stopnia winy oskarżonej i społecznej szkodliwości przypisanych czynów. Nie są to kary nadmiernie surowe. W ocenie Sądu kary spełnią swe cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec oskarżonej w sposób dostateczny.

Sposób i okoliczności popełnienia przestępstw powodują ocenę Sądu, iż oskarżona jest jednostką wysoce zdemoralizowaną i wymagającą przeprowadzenia głębokiego procesu resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej celem wykształcenia u niej społeczno pożądanej postawy, ukierunkowanej w szczególności na poszanowanie porządku prawnego. Stąd mając na względzie okoliczności przestępstw, jak również postawę oskarżonej - do czasu zamknięcia rozprawy oskarżona nie naprawiła szkody, nie czyniła ku temu żadnych starań, oskarżona wymaga intensywnego i zindywidualizowanego procesu resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej.

B. P. (1)

1a, 1b, 3

1a dotyczy pkt. VII, VIII, XI, XVI, XXVI, XXVIII, XXXI

1b. dotyczy

pkt. I, II, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXVII, XXIX

ad.1a- kara 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności

ad.1b - kara 2 lata pozbawienia wolności

kara łączna - 2 lata pozbawienia wolności

Przy wymiarze kary Sąd zwrócił uwagę na bardzo wysoki stopień społecznej szkodliwości czynów, na co miały wpływ: rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiar wyrządzonych szkód i okoliczności popełnienia czynów (długi okres czasu działania, wielość osób pokrzywdzonych, wykorzystanie członków rodziny, znajomych,) umyślność zachowania (działanie z zamiarem przemyślanym), działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Nie znaleziono okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego.

Kara łączna wymierzona została przy zastosowaniu zasady absorpcji łączenia kar z uwagi na ścisły związek przedmiotowo-podmiotowy między przestępstwami.

Wymierzone kary jednostkowe oraz łączna pozbawienia wolności -są adekwatne do wysokiego stopnia winy oskarżonego i społecznej szkodliwości przypisanych czynów. Nie są to kary nadmiernie surowe. W ocenie Sądu kary spełnią swe cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec oskarżonego w sposób dostateczny.

Sposób i okoliczności popełnienia przestępstw powodują ocenę Sądu, iż oskarżony jest jednostką zdemoralizowaną i wymagającą przeprowadzenia głębokiego procesu resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej celem wykształcenia u niego społeczno pożądanej postawy, ukierunkowanej w szczególności na poszanowanie porządku prawnego. Stąd mając na względzie okoliczności przestępstw, jak również postawę oskarżonego- do czasu zamknięcia rozprawy oskarżony nie naprawił szkody, nie czynił ku temu żadnych starań, oskarżony wymaga intensywnego i zindywidualizowanego procesu resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej.

B. P. (1), E. P. (1)

pkt.4

pkt. 1a oraz 1b

Podstawa z art. 46 § 1 k.k. w zw. z art.4§ 1 k.k., w pkt 5 wyroku zobowiązano oskarżonych E. P. (1) i B. P. (1) do naprawienia szkód wyrządzonych czynami opisanymi w punktach 1a oraz 1b, przy czym szkoda każdego pokrzywdzonego to różnica między kwotami przekazanymi oskarżonym w ramach kapitału, a kwotami wypłaconymi tytułem zysku bądź zwróconymi przez oskarżonych, obciążono oskarżonych tym obowiązkiem solidarnie (z uwagi na działanie wspólne i w porozumieniu), na rzecz tych pokrzywdzonych, którzy nie legitymują się wcześniej wydanymi tytułami wykonawczymi, także w sposób bezsprzeczny wykazali wartość poniesionej szkody.

W okolicznościach przedmiotowej sprawy zasądzenie środka kompensacyjnego na rzecz wymienionych pokrzywdzonych w wysokościach przyjętych w wyroku jest uzasadnione.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

pkt.5, 6

koszty w części uniewinniającej oskarżonych oraz w części postępowania umorzonego, obciążają Skarb Państwa stosownie do treści art.632pkt.2 k.p.k.

pkt.7

zasądzono na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonych E. P. (1) i B. P. (1) koszty postępowania w zakresie skazania w części po 1 000 złotych od każdego, na podstawie art.627 k.p.k. Sąd zwolnił oskarżonych od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w pozostałym zakresie przejmując je na rachunek Skarbu Państwa, uznając, że ich uiszczenie byłoby dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację majątkową przy uwzględnieniu konieczności naprawienia szkody.

6.  1Podpis