Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pz 8/20

POSTANOWIENIE

Dnia 11 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie : Przewodniczący Sędzia Grażyna Łazowska (ref)

Sędziowie Teresa Kalinka

(del.) M. K.

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2020 r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy A. I., B. D.

przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w R.

o odprawę pośmiertną, o wynagrodzenie za pracę

na skutek zażalenia powódek

na punkt 2 wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 13 sierpnia 2019r. sygn. akt IV P 147/19

postanawia

odrzucić zażalenie.

(-) Sędzia Teresa Kalinka (-) Sędzia Grażyna Łazowska (ref) (-) Sędzia (del.) Magdalena Kimel

Wyrokiem z 13 sierpnia 2019r. Sąd Rejonowy w Zabrzu w punkcie 2 zasądził solidarnie od powódek na rzecz pozwanej koszty zastępstwa procesowego. W przewidzianym prawem terminie powódki nie wniosły o uzasadnienie wyroku ani postanowienia, wskutek czego orzeczenie stało się prawomocne z dniem 4 września 2019r.

Wniosek powódek z 28 stycznia 2020r. o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem został prawomocnie odrzucony postanowieniem z 29 stycznia 2020r. jako spóźniony. Pismem z tego dnia powódki wniosły zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z 13 sierpnia 2019r., zarzucając zasądzenie zbyt wysokich kosztów zastępstwa procesowego. Powódki wniosły o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez umorzenie kosztów zastępstwa procesowego lub uchylenie postanowienia w całości.

Zażalenie powódek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 394 § 2 kpc termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że warunkiem wniesienia zażalenia jest uprzedni i skuteczny wniosek o doręczenie uzasadnienia skarżonego postanowienia. Mając na uwadze, że wniosek powódek o uzasadnienie wyroku z 13 sierpnia 2019r. został odrzucony, wniesione zażalenie należy uznać za niedopuszczalne..

Po myśli art. 373 kpc. w zw. z art. 397 § 3 kpc Sąd drugiej instancji odrzuca zażalenie spóźnione, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne. W tym stanie rzeczy, w oparciu o przywołane przepisy prawa Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

(-) Sędzia Teresa Kalinka (-) Sędzia Grażyna Łazowska (ref) (-) Sędzia (del.) Magdalena Kimel

z/ (...)

(...)

(...)

(...)