Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXV Ns 45/20

POSTANOWIENIE

Dnia 14 maja 2020 roku godzina 13:25

Sąd Okręgowy w Warszawie – Wydział XXV Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia del. Anna Zalewska

Protokolant Patryk Kaniecki

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2020 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z odwołania M. J.

z udziałem Prezydenta (...) W.

w sprawie odwołania od zakazu zgromadzenia z dnia 12 maja 2020 r.

postanowił:

1.  oddalić odwołanie,

2.  odmówić odrzucenia odwołania,

3.  ustalić, że strony postępowania ponoszą jego koszty we własnym zakresie.