Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – SSO Paulina Kuźma

Protokolant - st. sekr. sąd. M. C.

po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2020 roku na rozprawie

sprawy A. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu

na skutek odwołania A. R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. z dnia 11 października 2018 roku nr 2018 - (...)87

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od A. R. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.