Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 18 lutego 2020 r.

Sygn. akt VI Ka 528/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: SSO Zenon Stankiewicz

protokolant sądowy Natalia Wierzbicka

przy udziale prokuratora Józega Gacka

po rozpoznaniu dnia 18 lutego 2020 r. w Warszawie

sprawy T. K. syna R. i E. ur. (...) w 1971 roku w Z.

oskarżonego o czyny z art. 178a § 1 k.k. i art. 178b k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego dla (...) W.

z dnia 7 lutego 2019 r. sygn. akt VIII K 375/18

zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy; kosztami sądowymi postępowania odwoławczego obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 528/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy (...) W. z dnia 7 lutego 2019r.

Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

Granice zaskarżenia

Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

Wnioski

uchylenie

zmiana

Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

Ustalenie faktów

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

T. K.

stan majątkowy

informacja o dochodach

252

2.1.1.2.

T. K.

karalność za przewinienia w ruchu drogowym

informacja o wpisach w ewidencji kierowców

255

2.1.1.3.

T. K.

karalność sądowa

zapytanie o udzielenie informacji o osobie

256

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

Ocena dowodów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1

informacja o dochodach

brak deklaracji PIT za 2018r.

2.1.1.2

informacja o wpisach w ewidencji kierowców

dowód bezsporny - 2 wpisy, w tym jeden dotyczy zdarzenia będącego przedmiotem postępowania

2.1.1.3

zapytanie o udzielenie informacji o osobie

dowód bezsporny - oskarżony niekarany sądownie

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

błąd w ustaleniach faktycznych poprzez dokonanie błędnej oceny stopnia zawinienia oskarżonego

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Sąd Rejonowy miał bezpośredni kontakt z oskarżonym, mógł zatem wyrobić sobie zdanie odnośnie prognozy jego zachowania. Trafnie wywiódł, iż incydentalne zachowanie sprawcy przemawia za celowością warunkowego umorzenia postępowania.

Wniosek

orzeczenie kary z warunkowym zawieszeniem wykonania

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Proponowana przez oskarżyciela kara w istocie nie odbiega surowością od represji orzeczonej; wręcz przeciwnie - orzeczenie 3-letniego okresu próby przy warunkowym umorzeniu postępowania stanowi realnie większą dolegliwość od postulowanego rocznego okresu probacyjnego. Przy wniosku oskarżyciela o pozostawienie bez zmian wysokości środków karnych nie sposób dopatrzeć się rażącej niewspółmierności, o której mowa
w art.438 pkt 4 kpk.

OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

rozstrzygnięcie o warunkowym umorzeniu postępowania

Zwi ęź le o powodach utrzymania w mocy

Jak wskazano w pkt 3.1 realna dolegliwość zaskarżonego rozstrzygnięcia nie odbiega od proponowanej przez skarżącego. Sąd Rejonowy szczegółowo przeanalizował zarówno stopień winy oskarżonego, jak i społeczną szkodliwość jego zachowania. Rozstrzygnięcia nie sposób uznać za rażąco łagodne, zwłaszcza gdy zważy się na orzeczenie maksymalnego okresu próby, stosunkowo znaczną wysokość świadczenia pieniężnego oraz dodatkowe obowiązki probacyjne. U podstaw decyzji Sądu I instancji legła wola umożliwienia oskarżonemu podjęcia pracy po zwolnieniu
z zawodowej służby wojskowej, co uznać należy za pożądane zarówno ze względów społecznych, jak i prewencji indywidualnej.

Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwi ęź le o powodach zmiany

Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

kosztami sądowymi postępowania odwoławczego obciążono Skarb Państwa

- w wyniku nie uwzględnienia środka odwoławczego wniesionego wyłącznie przez oskarżyciela publicznego

PODPIS

Zenon Stankiewicz

Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

prokurator

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

warunkowe umorzenie postępowania

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana