Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 13 lutego 2020 r.

Sygn. akt VI Ka 812/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: Sędzia Ludmiła Tułaczko (spr.)

Sędziowie: Zenon Stankiewicz

A. Z.

protokolant: protokolant sądowy – stażysta I. M.

przy udziale prokuratora Teresy Pakuły

po rozpoznaniu dnia 13 lutego 2020 r. w W.

sprawy M. G. syna Z. i S., ur. (...)
w W.

skazanego wyrokiem łącznym

na skutek apelacji wniesionych przez skazanego i obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy(...) W.

z dnia 4 kwietnia 2019 r. sygn. akt VIII K 196/18

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zwalnia skazanego od uiszczenia wydatków w postępowaniu odwoławczym przejmując je na rachunek Skarbu Państwa;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. E. G. kwotę 147.60 zł obejmującą wynagrodzenie za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym oraz podatek od towarów i usług.

sędzia Ludmiła Tułaczko sędzia Zenon Stankiewicz sędzia Anna Zawadka

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 812/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

2

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Sąd Rejonowy dla Warszawy (...) W. wyrok łączny z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie sygn. VIII K 196/18.

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☒ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

Apelacja obrońcy

1.  orzeczenie rażąco niewspółmiernej kary łącznej względem M. G. będące konsekwencją braku zastosowania przez Sąd Rejonowy dla (...) W. zasady absorpcji, co nastąpiło w efekcie przeprowadzenia nienależytej oceny właściwości i warunków osobistych M. G., a przede wszystkim nieuwzględnienia jego zachowania prezentowanego wobec społeczeństwa po wypadku, któremu uległ w dniu 7 listopada 2017r. czego ostatecznym wynikiem było wymierzenie kary łącznej nieodpowiadającej dyrektywom jej wymiaru.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut jest niezasadny. Wymiar kary łącznej kształtował się od 1 roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności do 3 lat i czterech miesięcy pozbawienia wolności zaś wymiar kary łącznej grzywny od 100 do 180 stawek dziennych. Sąd I instancji wymierzył skazanemu odpowiednio karę 3 lat pozbawienia wolności i 120 stawek dziennych grzywny po 10 zł . Sąd I instancji wymierzając skazanemu kary łączne wziął pod uwagę: związek przedmiotowy i podmiotowy zbiegających się przestępstw, związek czasowy między nimi, a także okoliczności, które zaistniały po wydaniu wyroków. Należy stwierdzić, że dwa czyny popełnione przez skazanego objęte węzłem kary łącznej zostały skierowane przeciwko mieniu – kradzieże, w tym jedna z włamaniem w fazie usiłowanie oraz trzeci czyn skierowany przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Czyny te zostały popełnione przed wypadkiem z dnia 7 listopada 2017r. na który powołuje się obrońca, czyli spaleniem mieszkania skazanego w wyniku wybuchu gazu. Wyroki opisane w punkach 13 i 14 zapadły już po dacie tego wypadku więc sądy wydając te rozstrzygnięcia rozważały aktualną sytuację majątkową skazanego i uwzględniły ją w wydanych orzeczeniach. Sąd I instancji dysponował wywiadem kuratora o sytuacji życiowej skazanego, który nie potwierdza stanu niedostatku, na który powołuje się obrońca w apelacji. Skazany i jego partnerka otrzymali mieszkanie socjalne. Lokal jest czysty, odnowiony i w miarę zadbany, wyposażony w niezbędne sprzęty. (k- 54v) Tak więc skazany ma zapewnione warunki bytowe zaś po odbyciu kary może podjąć pracę zarobkową i spłacić orzeczoną grzywnę. Wysokość kary łącznej grzywny - 120 stawek po 10 zł to łącznie 1.200 zł czyli kwota niższa o połowę od najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Kary tej nie można uznać za rażąco niewspółmiernie surową. Należy także wskazać, że opinia o skazanym wydana w toku postepowania odwoławczego (k- 156) stwierdza, że jego zachowanie uległo pogorszeniu. Z powodu wykrycia środków odurzających w organizmie skazany został ukarany dyscyplinarnie i przeklasyfikowany do typu zamkniętego. Treść tej opinii nie przemawia za złagodzeniem orzeczonej kary. Również dane z karty karnej 12 wyroków skazujących ( k– 152- 154 ) nie uzasadniają złagodzenia kary.

Zarzut

Apelacja skazanego

2.wyrok jest rażąco surowy gdyż sąd nie wziął pod uwagę sytuacji rodzinno - bytowej skazanego, Ponadto nie został prawidłowo powiadomiony o terminie sprawy, Wyrok łączny nie objął kary grzywny w sprawie o sygn. III W 1545/17.

Zarzut niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Zarzut nie jest zasadny. Przyczyny odmowy złagodzenia kary zostały omówione w punkcie 1.

Skazany został prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy przed sądem pierwszej instancji o czym świadczy kopia zawiadomienia z karty 161-162. Kara grzywny orzeczona wyrokiem sygn. III W 1545/17 słusznie nie została objęta węzłem kary łącznej gdyż wyrok ten został wydany w sprawie o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. Nie łączy się kar za przestępstwa i wykroczenia, co wynika z treści art. 85 § 1 k.k.

Wniosek

1. o zmianę wyroku wydanego w dniu 4 kwietnia 2019r. przez Sąd Rejony dla W. P. w W. w sprawie o sygnaturze VIII K 196/18 poprzez

a)orzeczenie wobec M. G. kary łącznej pozbawienia wolności w wymiarze jednego roku i czterech miesięcy przy wzięciu za podstawę kary jednego roku i czterech miesięcy pozbawienia i wolności orzeczonej w wyroku wydanym w dniu 28 kwietnia 2016r/ przez Sąd Rejonowy dla Warszawy (...) W. w sprawie o sygnaturze akt III K 93/15, kary jednego roku pozbawienia wolności orzeczonej w wyroku wydanym w dniu 11 stycznia 2018r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy (...) W. w sprawie o sygnaturze akt III K 474/15 oraz kary jednego roku pozbawienia wolności orzeczonej w wyroku wydanym w dniu 27 grudnia 2018r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy (...) W. w sprawie o sygn. akt VII K 22/18;

2. w oparciu o art. 624 § 1 k.p.k. o:

zwolnienie w całości M. G. z obowiązku zapłaty kosztów sądowych związanych z wydaniem orzeczenia prze sąd odwoławczy i obciążenie poniesionymi wydatki Skarbu Państwa

3.skazany wniósł o wymierzenie kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności.

.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Żaden ze złożonych wniosków nie zasługuje na uwzględnienie. Wymiar kary łącznej pozbawienia wolności i grzywny został dokonany w oparciu o zasadę asperacji. Wymiar kary łącznej uwzględnia przesłanki z art. 85 k.k.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

całość wyroku - rozstrzygnięcie o karze łącznej

Zwi ęź le o powodach utrzymania w mocy

Apelacje nie zawierały argumentów, które podwalałyby tok rozumowania sądu I instancji. Wymiar kary łącznej na zasadzie asperacji uwzględnia związek przedmiotowo podmiotowy pomiędzy przestępstwami objętymi węzłem kary łącznej i realizuje cele wskazane w art. 85 a k.k. Wnioski skarżących o wymierzenie kary łącznej na zasadzie absorpcji nie znalazły potwierdzenia w materialne dowodowym. Absorpcja kary z uwagi na popełnienie kilku różnych przestępstw na przestrzeli długiego okresu czasu - lat 2015- 2017 w sytuacji gdy żadne z popełnionych przestępstw nie odgrywa roli wiodącej, nie może znaleźć zastosowania.

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwi ęź le o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2,3

Zwolnienie skazanego od wydatków znajduje uzasadnienie w treści art. 624 § 1 k.p.k. Skazany przebywa w zakładzie karnym i jak wynika z opinii ( k- 159) nie pracuje. O kosztach obrony z urzędu sąd odwoławczy orzekł na podstawie § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

7.  PODPIS

sędzia Anna Zawadka sędzia Ludmiła Tułaczko sędzia Zenon Stankiewicz

Załącznik 1

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

kara

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

Załącznik 2

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

2

Podmiot wnoszący apelację

skazany

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Kara łączna

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

Uchylenie

zmiana