Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 397/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Cezariusz Baćkowski

Sędziowie: SA Agata Regulska (spr.)

SO del. do SA Maciej Skórniak

Protokolant: Magdalena Szymczak

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) Dariusza Szyperskiego

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 r.

sprawy P. M. oskarżonego o czyn z:

art. 280 § 2 kk w zbiegu z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

K. M. oskarżonego o czyn z:

art. 280 § 2 kk w zw. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonych

J. M. oskarżonego o czyn z:

art. 280 § 2 kk w zw. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy

z dnia 29 sierpnia 2019 r. sygn. akt III K 51/19

I.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. D. 738 zł w tym należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej obrony z urzędu oskarżonego K. M. w postępowaniu odwoławczym;

III.  zwalnia oskarżonych od obowiązku poniesienia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, zaliczając wydatki poniesione w tym postępowaniu na rachunek Skarbu Państwa.

Agata Regulska

Cezariusz Baćkowski

Maciej Skórniak