Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 19/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Gąsior – Majchrowska

Protokolant: stażysta Agata Warzyńska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Joanny Zaborowskiej

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2020 roku

sprawy P. P., syna W. i J. z domu P., urodzonego w dniu (...) w R.

oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 k.k.

z powodu apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 8 listopada 2019 roku sygn. akt VII K 330/19

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokata T. K. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu P. P. z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3.  zwalnia oskarżonego P. P. od opłaty za drugą instancję i wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.