Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 25 lutego 2020 r.

Sygn. akt VI Ka 372/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: SSO Beata Tymoszów

Sędziowie: SO Sebastian Mazurkiewicz

SR del. Izabela Kościarz - Depta (spr.)

protokolant: protokolant sądowy- stażysta Paulina Smoderek

po rozpoznaniu dnia 25 lutego 2020 r. w Warszawie

sprawy M. W. (1) syna B. i K. ur. (...) w L. oskarżonego o przestępstwo z art. 209 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego dla (...)

z dnia 15 listopada 2018 r. sygn. akt III K 288/18

w trybie art. 439 § 1 pkt. 9 kpk zaskarżony wyrok uchyla i na podstawie art. 17 § 1 pkt. 9 kpk umarza postępowanie karne wobec M. W. (1), kosztami postępowania obciążając Skarb Państwa; zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata B. G. kwotę 516,60 zł. obejmującą wynagrodzenie za reprezentowanie z urzędu oskarżycielki posiłkowej w instancji odwoławczej oraz podatek VAT.

SSO Sebastian Mazurkiewicz SSO Beata Tymoszów SSR del. Izabela Kościarz - Depta

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 372/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.1Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego dla (...)z dnia 15 listopada 2018 roku, sygn. akt III K 288/18

0.1Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.1G. zaskarżenia

0.0.1Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.0.1Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1Wnioski

uchylenie

zmiana

1Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.1Ustalenie faktów

0.0.1Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

M. W. (1)

----------------

----------

--------

0.0.1Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

M. W. (1)

-----------

-----------

-------------

0.1Ocena dowodów

0.0.1Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1

----------

----------------------------

0.0.1Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

2.1.1.1

----------

--------------------------

1STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Art. 7 k.p.k. poprzez brak wyciągnięcia wniosku wypływającego z materiału dowodowego, że przyczyną braku płatności alimentów na rzecz I. W. była zła sytuacja finansowa oskarżonego (związana z zadłużeniem w Banku i z zadłużeniem z tytułu alimentów na rzecz syna, a także niskimi dochodami, brakiem majątku), a nie była to złośliwość oskarżonego, co potwierdza również fakt dobrowolnych wpłat przez oskarżonego, co skutkowało błędem w ustaleniach faktycznych.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Kompleksowa analiza zgromadzonego materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że ustalenia faktyczne, jakie poczynił Sąd pierwszej instancji, są prawidłowe i odpowiadające tym dowodom. Sąd ten nie dopuścił się obrazy przepisów postępowania, ani nie popełnił błędów w ustaleniach faktycznych, przeprowadził niezbędne dla prawidłowego wyrokowania dowody i tak zgromadzony materiał ocenił w sposób wszechstronny oraz pozbawiony błędów natury faktycznej, czy też logicznej.

W ocenie Sądu Odwoławczego wniesiony środek odwoławczy w zakresie w jakim kwestionuje on ustalenia sądu meriti, co do sprawstwa oskarżonego, nie zasługuje na uwzględnienie, a podnoszona argumentacja jest niezasadna. Zdaniem Sądu Okręgowego zarzuty sformułowane przez skarżącego są chybione, a wyjaśnienia przytoczone w uzasadnieniu apelacji zostały oparte na korzystnej dla obrony interpretacji materiału dowodowego.

Przede wszystkim podkreślić należy, że w przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy oparł ustalenia faktyczne m.in. na zeznaniach: pokrzywdzonej I. W. (k.18-20, k.52-54, k.66-67); świadków: M. W. (2) (k. 27-28), dokumentacji skarbowej (k.62, k.111-139), wywiadzie środowiskowym (k. 41-43).

Wbrew twierdzeniom skarżącego wszystkie dowody i okoliczności sprawy, zostały poddane wnikliwej i wszechstronnej analizie, przeprowadzonej zgodnie z zasadami prawidłowego rozumowania oraz wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego. Pozostaje ona zatem pod ochroną art. 7 k.p.k. W wyniku tejże oceny, Sąd I instancji poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne i należycie ocenił zebrany w sprawie materiał dowodowy, wywodząc trafny wniosek w przedmiocie winy oskarżonego i przypisania mu sprawstwa przestępstwa wyczerpującego znamiona czynu z art. 209 § 1 k.k. Tym samym nie można podzielić stanowiska skarżącego, iż dokonana przez sąd meriti ocena zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego jest nietrafna. Sąd Rejonowy w sposób wyczerpujący omówił każdy z przeprowadzonych w sprawie dowodów, akcentując powody dla których jednym przyznał walor wiarygodności, a innym zaś tego przedmiotu odmówił.

W istocie bowiem nie doszło w przedmiotowej sprawie do naruszenia przez Sąd Rejonowy przepisów procedury karnej wskazanych przez obrońcę, nie mniej konieczność uchylenia wydanego wyroku, jak już ustalono, podyktowana została zaistnieniem w sprawie bezwzględnej przyczyny odwoławczej, a która nie została podniesiona w złożonej na korzyść oskarżonego apelacji.

W związku z powyższym, w ocenie Sądu Odwoławczego, niecelowe byłoby szczegółowe odnoszenie się do wywiedzionych przez obrońcę oskarżonego zarzutów, ponieważ w sprawie wystąpiła bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt. 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt. 9 k.p.k.

Wniosek

Zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec braku oparcia wniosku w zgromadzonym materiale dowodowym, prawidłowo ocenionym przez Sąd Rejonowy zgodnie z wymogami art. 7 kpk oraz wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, brak jest podstaw do zmiany wyroku we wnioskowany sposób.

3.2.

Art. 7 k.p.k. poprzez brak wyciągnięcia wniosku wypływającego z materiału dowodowego, że w 2015 r. oskarżony nie miał zleceń, a w 2014 r. roczny dochód był znacznie niższy aniżeli ten w 2013 r., a przy tym oskarżony posiadał zadłużenie, co jasno wskazuje, że jego możliwości płatnicze były osłabione, co skutkowało błędem w ustaleniach faktycznych.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut niezasadny z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zarzutu w sekcji 3.1.

Wniosek

Zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec braku oparcia wniosku w zgromadzonym materiale dowodowym, prawidłowo ocenionym przez Sąd Rejonowy zgodnie z wymogami art. 7 kpk oraz wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, brak jest podstaw do zmiany wyroku we wnioskowany sposób.

3.3.

Art. 7 k.p.k. poprzez brak wyciągnięcia wniosku wypływającego z materiału dowodowego, że I. W. w okresie zarzutu mieszkała w dużym domu, który jest własnością jej matki, otrzymywała rentę, korzystała z opieki i pomocy bliskich, nie korzystała z pomocy bezpłatnej opieki czy rehabilitacji na NFZ, zatem z materiału dowodowego w ogóle nie wynika możliwość narażenia I. W. na niezaspokojenie jej podstawowych potrzeb życiowych, bowiem wszystkie jej potrzeby były zaspokojone, co skutkowało błędem w ustaleniach faktycznych.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut niezasadny z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zarzutu w sekcji 3.1.

Wniosek

Zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec braku oparcia wniosku w zgromadzonym materiale dowodowym, prawidłowo ocenionym przez Sąd Rejonowy zgodnie z wymogami art. 7 kpk oraz wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, brak jest podstaw do zmiany wyroku we wnioskowany sposób.

3.4.

Art. 7 k.p.k. poprzez bezpodstawne uznanie, że oskarżony naraził I. W. na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podczas gdy materiał dowodowy nie potwierdza wysokości czy konieczności wydatków I. W. m.in. w zakresie utrzymania domu, wyżywienia, czy też rehabilitacji i leczenia, a zeznania I. W. w tym zakresie często są sprzeczne z uznanymi za wiarygodne zeznaniami M. W. (2), co skutkowało błędem w ustaleniach faktycznych.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut niezasadny z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zarzutu w sekcji 3.1.

Wniosek

Zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec braku oparcia wniosku w zgromadzonym materiale dowodowym, prawidłowo ocenionym przez Sąd Rejonowy zgodnie z wymogami art. 7 kpk oraz wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, brak jest podstaw do zmiany wyroku we wnioskowany sposób.

3.5.

Art. 7 k.p.k. poprzez danie wiary zeznaniom I. W. i M. W. (2), podczas gdy te okoliczności nie znajdują potwierdzenia w pozostałym materiale dowodowym, a nadto zeznania tych świadków były ze sobą sprzeczne co do szczegółów jak koszty utrzymania, wysokość wydatków, poziomem życia I. W., co skutkowało błędem w ustaleniach faktycznych.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut niezasadny z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zarzutu w sekcji 3.1.

Wniosek

Zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec braku oparcia wniosku w zgromadzonym materiale dowodowym, prawidłowo ocenionym przez Sąd Rejonowy zgodnie z wymogami art. 7 kpk oraz wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, brak jest podstaw do zmiany wyroku we wnioskowany sposób.

3.6.

Art. 7 k.p.k. poprzez niedanie wiary oskarżonemu, który wskazał na brak złośliwości i uporczywości w swoim działaniu, przedstawił swoją sytuację finansową i osobistą w sposób rzeczowy i spójny, że nie jest w stanie płacić alimentów w pełnej wysokości, zaś okoliczności te znajdują potwierdzenie choćby w zeznaniach PIT, co skutkowało błędem w ustaleniach faktycznych.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut niezasadny z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zarzutu w sekcji 3.1.

Wniosek

Zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec braku oparcia wniosku w zgromadzonym materiale dowodowym, prawidłowo ocenionym przez Sąd Rejonowy zgodnie z wymogami art. 7 kpk oraz wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, brak jest podstaw do zmiany wyroku we wnioskowany sposób.

3.7.

Art. 4 § 1 k.k. poprzez zastosowanie ustawy obecnie obowiązującej, nie zaś w brzmieniu sprzed nowelizacji (sprzed 31.05.2017 r.), mimo, że przypisany czyn popełniony został w okresie od 15 lipca 2014 r. do 20 kwietnia 2015 r., a wcześniejsze brzmienie art. 209 § 1 k.k. jest względniejsze dla oskarżonego, gdyż zgodnie z wcześniejszym brzmieniem przepisu oskarżony nie popełnił przestępstwa, gdyż nie wypełnił znamienia uporczywości i narażenia na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych pokrzywdzonej.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut niezasadny z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zarzutu w sekcji 3.1.

Wniosek

Zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec braku oparcia wniosku w zgromadzonym materiale dowodowym, prawidłowo ocenionym przez Sąd Rejonowy zgodnie z wymogami art. 7 kpk oraz wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, brak jest podstaw do zmiany wyroku we wnioskowany sposób.

1OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

------------------------------------------

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

-----------------------------------------

1ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.1Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

----------------------------------------

Zwi ęź le o powodach utrzymania w mocy

---------------------------------------

0.1Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

----------------------------

Zwi ęź le o powodach zmiany

--------------------------

0.1Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.1Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

Z uwagi na wystąpienie bezwzględnej przyczyny odwoławczej (art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k) wynikającej z braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt. 9 k.p.k.) zaskarżony wyrok uchylono, a postępowanie karne należało umorzyć.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Wniesiona apelacja uruchomiła kontrolę odwoławczą zaskarżonego wyroku, która, przeprowadzona stosownie do art. 433 § 1 k.p.k., w zakresie szerszym niż w granicach środków odwoławczych, doprowadziła Sąd Okręgowy. do wniosku, że wyrok ten jest obciążony uchybieniem stanowiącym bezwzględną przyczynę odwoławczą wymienioną w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.

Natomiast wniosek zawarty w apelacji o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego nie zasługiwał na uwzględnienie, bowiem kontrola instancyjna wykazała, iż Sąd Rejonowy prawidłowo przeprowadził postępowanie w sprawie oraz dokonał prawidłowej oceny materiału dowodowego. Nie mniej apelacja okazała się na tyle zasadna, że jej wniesienie doprowadziło w rezultacie do uchylenia zaskarżonego wyroku i umorzenia postępowania karnego wobec M. W. (1) z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela.

Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia, Sąd Odwoławczy obowiązany jest badać przyczyny odwoławcze zawarte w katalogu art. 439 § 1 k.p.k. z urzędu, a w razie wystąpienia jednej z nich zobowiązany jest uchylić wyrok. W odróżnieniu od uchybień procesowych z art. 438 pkt. 2 k.p.k., przy uchybieniach z art. 439 § 1 k.p.k. nie bada się możliwości ich wpływu na treść orzeczenia. Ustawa uznaje te uchybienia za tak rażące, że dotknięte nimi postępowanie karne nie może być uznane za odpowiadające pojęciu procesu zgodnego z prawem.

Jak wynika z akt sprawy Prokuratura Rejonowa W. P. w W. postanowieniem z dnia 15 marca 2016 roku ponownie umorzyła dochodzenie w sprawie sygn. akt 2 Ds 1140/15 na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. (k.189). Powyższe postanowienie zostało doręczone I. W. w dniu 23 marca 2016r.(k.192). Pokrzywdzona w toku postępowania była reprezentowana przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu. Zgodnie z treścią art. 55 § 1 k.p.k. (w brzmieniu obowiązującym na dzień otrzymania odpisu postanowienia przez pokrzywdzoną) w razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora.

Tym samym termin do wniesienia zażalenia upłynął w dniu 23 kwietnia 2016r., a czynność procesowa dokonana po upływie tego terminu jest bezskuteczna.

Natomiast pełnomocnik pokrzywdzonej I. W. w dniu 29 kwietnia 2016 roku złożył do Sądu Rejonowego dla(...) subsydiarny akt oskarżenia (k. 2 akta główne). Również w orzecznictwie Sądu Najwyższego, które Sąd Odwoławczy w pełni podziela, wskazuje się, że termin miesiąca na wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, o jakim mowa w art. 55 § 1 k.p.k., należy liczyć od daty doręczenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o powtórnym postanowieniu o odmowie wszczęcia postępowania albo o umorzeniu postępowania karnego, a nie od daty zawiadomienia o takim postanowieniu pełnomocnika pokrzywdzonego (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 lipca 2015 roku Sygn. akt II KK 98/15). W związku z powyższym wystąpiła wada postępowania w postaci wniesienia do sądu aktu oskarżenia przez pełnomocnika pokrzywdzonej po upływie miesięcznego terminu. Tym samym musiało to skutkować, zgodnie z art. 439 § 1 pkt. 9 k.p.k., uchyleniem wyroku Sądu I instancji i umorzeniem postępowania w zakresie opartym na wadliwej skardze.

Mając na uwadze powyższe zaskarżony wyrok należało uchylić i umorzyć postępowanie karne.

5.3.1.1.2.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

-----------------------------------------

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

----------------------------------------------------

5.3.1.4.1.

-------------------------------------------------

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

--------------------------------------------------

0.0.1Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

------------------------------------------------------

0.1Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

----------------

------------------------------------------------

1Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1PODPIS

Sędzia Sebastian Mazurkiewicz Sędzia Beata Tymoszów Sędzia Izabela Kościarz - Depta

0.1G. zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego - adw. M. M.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

W. negatywnej przesłanki procesowej z art. 17 § 1 pkt. 9 k.p.k. i w trybie art. 439 § 1 pkt. 9 k.p.k. umorzono postępowanie karne wobec oskrżonego.

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana