Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 204/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jacek Chrostek (spr.)

Sędziowie: Sędzia Agnieszka Gocek

Sędzia Anna Przybylska

Protokolant sekretarz sądowy Wiktoria Furmaniak

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa M. G.

przeciwko Sportowej Szkole Podstawowej nr. 3 im. J. J. w A.

o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, odszkodowanie

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie sygn. akt X P 734/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od M. G. na rzecz Sportowej Szkoły Podstawowej nr. 3 im. J. J. w A. kwotę 1350 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za drugą instancję.

SSO Agnieszka Gocek SSO Jacek Chrostek SSO Anna Przybylska