Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 4794/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca SSO Magdalena Lisowska

Protokolant st. sekr. sądowy Marta Chwieśko

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z odwołania C. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 1 października 2019 roku znak (...)

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

1.  oddala odwołanie,

2.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa kasy Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz radcy prawnego O. M. kwotę 110,70 (sto dziesięć złotych 70/100) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

SSO Magdalena Lisowska