Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 5068/19

UZASADNIENIE

Decyzją nr (...) z dnia 30 stycznia 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. orzekł, że A. J. jako członek organu zarządzającego innymi osobami prawnymi niż wymienione w art. 116 ordynacji podatkowej odpowiada za zobowiązania (...) Ośrodka (...) w D. za należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za okres od września 2013 r. do listopada 2014 r., Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego za okres od września 2013 r. do listopada 2014 r. oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od września 2013 r. do stycznia 2014 r. całym swoim majątkiem.

/decyzja – k. 14 – 15 w aktach ZUS dot. A. J./

Decyzją nr (...) z dnia 30 stycznia 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. orzekł, że V. S. jako członek organu zarządzającego innymi osobami prawnymi niż wymienione w art. 116 ordynacji podatkowej odpowiada za zobowiązania (...) Ośrodka (...) w D. za należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za okres od stycznia do lutego 2014 r. i za listopad 2014 r., Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego za okres od stycznia do lutego 2014 r. i za listopad 2014 r. oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od stycznia do lutego 2014 r. całym swoim majątkiem.

/decyzja – k. 17 – 18 w aktach ZUS dot. V. S./

Decyzją nr (...) z dnia 30 stycznia 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. orzekł, że E. G. (1) jako członek organu zarządzającego innymi osobami prawnymi niż wymienione w art. 116 ordynacji podatkowej odpowiada za zobowiązania (...) Ośrodka (...) w D. za należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za okres od stycznia do lutego 2014 r. i za listopad 2014 r., Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego za okres od stycznia do lutego 2014 r. i za listopad 2014 r. oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od stycznia do lutego 2014 r. całym swoim majątkiem.

/decyzja – k. 21 – 22, 19 – 20 w aktach ZUS dot. E. G. (1)/

Odwołania od w/w decyzji złożyły wnioskodawczynie A. J., V. S., E. G. (1) reprezentowane przez radcę prawnego i zaskarżyły decyzje w całości. Wniosły o ich zmianę i stwierdzenie, że wnioskodawczynie nie odpowiadają za zobowiązania (...) Ośrodka (...) w D. za należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wniosły o zasądzenie od organu rentowego na rzecz ubezpieczonych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

/odwołanie – k. 5 – 12, k. 5 – 12 w aktach VIII U 5089/19, k. 6 – 13 w aktach VIII U 5069/19/

Decyzją nr (...) z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. uchylił w całości decyzję nr (...) z dnia 30 stycznia 2019 r., w której orzekł, że A. J. jako członek organu zarządzającego innymi osobami prawnymi niż wymienione w art. 116 ordynacji podatkowej odpowiada za zobowiązania (...) Ośrodka (...) w D. za należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

/decyzja w aktach ZUS dot. A. J./

Decyzją nr (...) z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. uchylił w całości decyzję nr (...) z dnia 30 stycznia 2019 r., w której orzekł, że V. S. jako członek organu zarządzającego innymi osobami prawnymi niż wymienione w art. 116 ordynacji podatkowej odpowiada za zobowiązania (...) Ośrodka (...) w D. za należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

/decyzja w aktach ZUS dot. V. S./

Decyzją nr (...) z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. uchylił w całości decyzję nr (...) z dnia 30 stycznia 2019 r., w której orzekł, że E. G. (1) jako członek organu zarządzającego innymi osobami prawnymi niż wymienione w art. 116 ordynacji podatkowej odpowiada za zobowiązania (...) Ośrodka (...) w D. za należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

/decyzja w aktach ZUS dot. E. G. (1)/

Organ rentowy w piśmie z dnia 10 października 2019 r. wniósł o umorzenie postępowań. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że w całości uwzględniono odwołania ubezpieczonych z przyczyn formalnych i pismem z dnia 13 maja 2019 r. poinformowano wnioskodawczynie, że w/w decyzje zostaną uchylone w całości. Wskazał nadto, że decyzjami z dnia 30 sierpnia 2019 r. organ rentowy uchylił sporne decyzje.

/wnioski o umorzenie postępowania – k. 22, k. 17 w aktach VIII U 5089/19, k. 19 w aktach VIII U 5069/19/

W piśmie procesowym pełnomocnik wnioskodawczyń wskazał, że nie oponuje wobec wniosku organu rentowego o umorzeniu postępowania oraz wniósł o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych.

/pismo – k. 24 – 26, k. 24 – 26 w aktach VIII U 5069/19/

Zarządzeniem z dnia 24 lutego 2020 r. połączono sprawy VIII U 5089/19 i VIII U 5069/19 ze sprawą VIII U 5068/19 celem łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

/zarządzenie – k. 31 w aktach VIII U 5089/19, k. 37 w aktach VIII U 5069/19/

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 477 13 § 1 k.p.c. zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zaskarżonego orzeczenia przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd - przez wydanie decyzji lub orzeczenia uwzględniającego w całości lub w części żądanie strony - powoduje umorzenie postępowania w całości lub w części.

Wnioskodawczynie w odwołaniu wnosiły o zmianę spornych decyzji i nie ustalenie, że nie odpowiadają one za zobowiązania zakreślone w decyzji. Decyzjami z dnia 30 sierpnia 2019 roku organ rentowy uchylił sporne decyzje, a zatem uwzględnił w całości żądania odwołujących. Jedynie na marginesie należy zauważyć, że organ rentowy nie przekazał do Sądu odwołań skarżących, a jedynie poinformował ich pełnomocnika, iż zostaną one uchylone, co też uczynił w dniu 30 sierpnia 2019 roku. Pomimo to pełnomocnik skarżących wniósł o przekazanie sprawy sądowi, gdyż wnosił w odwołaniach o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego.

Tak więc rozstrzyganie w zakresie odwołań od decyzji z dnia 30 stycznia 2019 r. wobec ich uchylenia przez organ rentowy było zbędne.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy postępowanie umorzył.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 265) i zasądził od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w P. na rzecz wnioskodawczyń E. G. (2), V. S. i A. J. kwoty po 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

ZARZĄDZENIE

Odpis uzasadnienia doręczyć pełn. wnioskodawczyń

K.K.-W.