Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt IC 2084/19

UZASADNIENIE

E. w G. wniósł pozew przeciwko T. R. o zapłatę kwoty 5337,20 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu, tj.24.10.2019r., do dnia zapłaty, tytułem zobowiązania z umowy pożyczki, zawartej w dniu 20.07.2018r., przez pozwaną z poprzednikiem prawnym powoda (...) S.A. w O.. Ponieważ pozwana nie dokonywała spłaty pożyczki zgodnie z umową, umowa została wypowiedziana i z dniem 4.10.2019r. kwota stała się wymagalna. Wierzyciel pierwotny dokonał przelewu wierzytelności na rzecz (...) w G., który następnie, tj. w dniu 3.08.2018r., przelał wierzytelność na rzecz powoda. Powód wyjaśnił, że na kwotę dochodzoną pozwem, składa się: kwota 3033,30 zł, tytułem niespłaconego kapitału; 97,80 zł, tytułem odsetek umownym do dnia wypowiedzenia umowy; 49,56 zł, tytułem odsetek umownych w wys. odsetek maksymalnych naliczonych od przeterminowanych rat kapitałowych w trakcie obowiązywania umowy pożyczki oraz naliczonych od dnia następnego po wypowiedzeniu umowy do dnia sporządzenia pozwu; 2156,54 zł, tytułem prowizji za udzielenie pożyczki, naliczonej zgodnie z umową.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa, zarzuciła nieistnienie roszczenia powoda, brak legitymacji czynnej, zakwestionowała powództwo co do zasady i wysokości. Podniosła, że wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu jest jedynie dokumentem prywatnym i nie ma mocy dowodowej dokumentów urzędowych, nie potwierdza jakiegokolwiek roszczenia strony powodowej względem pozwanej. Podniosła też, że wyciąg z załącznika do umowy sekurytyzacyjnej z dnia 3.08.2018r. nie jest elementem umowy, jest to wydruk nie mający żadnej mocy dowodowej.

W piśmie procesowym z dnia 8.01.2020r. powód podtrzymał powództwo, wskazał, że z tytułu w.w. umowy pożyczki, pozwana dokonała jedynie wpłat na łączną kwotę 2903,94 zł (ostatniej w dniu 27.05.2019r.). Podniósł, że w załączniku do umowy cesji określono nabywaną przez powoda wierzytelność, przysługującą wierzycielowi pierwotnemu od pozwanej, poprzez podanie numeru umowy pożyczki, z której ta wierzytelność wynika, numeru P. pozwanej, jej imienia i nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, daty zawarcia umowy oraz salda. Podniósł, że fakt skutecznego przejścia na powoda wierzytelności potwierdza już samo dysponowanie przez powoda dokumentacją, dotyczącą dochodzonej wierzytelności. Wydanie przez wierzyciela pierwotnego takich dokumentów wskazuje, że zamiarem stron było przeniesienie wierzytelności, wynikającej z przedmiotowej umowy.

Stan faktyczny:

W dniu 20.07.2018r. pozwana zawarła z (...) S.A. z/s w O. umowę pożyczki ratalnej nr (...). Na tej podstawie pozwana otrzymała do dyspozycji kwotę 3900 zł, zobowiązując się do spłaty kwoty 8375,10 zł, w tym prowizji i odsetek. Pozwana zobowiązała się do spłaty w 30 miesięcznych ratach, zgodnie z harmonogramem spłat, do dnia 20.01.2021r. Wypłata pożyczki nastąpiła na rachunek bankowy, wskazany przez pozwaną we wniosku o udzielenie pożyczki. Zgodnie z umową, kwoty rat, niespłaconych w terminach, stawały się zadłużeniem przeterminowanym, od których naliczane były odsetki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

Dowód:

umowa pożyczki, harmonogram spłat, formularz informacyjny, wniosek o pożyczkę (k-18-24, 64-72)

pismo informacyjne z dnia 13.08.2018r. (k-25-26)

Wierzyciel pierwotny (...) S.A. w O. dokonał przelewu wierzytelności, przysługującej względem pozwanej, na rzecz (...) w G., który następnie, tj. w dniu 3.08.2018r., przelał wierzytelność na rzecz powoda.

Dowód:

umowa sekurytyzacji z dnia 3.08.2018r. (k-10 i nast., 54-57)

umowa cesji wierzytelności z dnia 27.07.2018r. (k-13-17, 58-63)

Pismem z dnia 29.07.2019r. powód wezwał pozwaną do zapłaty zaległych rat pożyczki (których termin zapłaty minął 21.06. i 22.07.2019r.), w kwocie 565,79 zł w terminie do 8.08.2019r., pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki.

Dowód:

wezwanie do zapłaty (k-27-28)

Pismem z dnia 21.08.2019r. powód wypowiedział pozwanej w.w. umowę pożyczki –pod warunkiem wstrzymującym – spłaty całej zaległej kwoty 853,10 zł w terminie do 4.09.2019r.

Dowód:

wypowiedzenie umowy (k-29-30), potwierdzenie nadania przesyłki poleconej (k-73-75), pełnomocnictwo dla A. Z. (k-75-76)

Pismem z dnia 21.08.2019r. powód wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 853,10 zł.

Dowód:

wezwanie do zapłaty (k-31).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu.

Powód udowodnił, że pozwana w dniu 20.07.2018r. zawarła z jego poprzednikiem prawnym umowę pożyczki ratalnej nr (...). Na tej podstawie pozwana otrzymała do dyspozycji kwotę 3900 zł, zobowiązując się do spłaty kwoty 8375,10 zł, w tym prowizji i odsetek. Pozwana zobowiązała się do spłaty w 30 miesięcznych ratach, zgodnie z harmonogramem spłat, do dnia 20.01.2021r. Wypłata pożyczki nastąpiła na rachunek bankowy, wskazany przez pozwaną we wniosku o udzielenie pożyczki. Pozwana dokonała jedynie wpłat na łączną kwotę 2903,94 zł (ostatniej w dniu 27.05.2019r.). Zgodnie z umową, kwoty rat, niespłaconych w terminach, stawały się zadłużeniem przeterminowanym, od których naliczane były odsetki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Powód udowodnił także przejście uprawnień w drodze przelewu wierzytelności (art. 6 kc w zw. z art. 509 kc i art. 511 kc). Ciężar udowodnienia spełnienia świadczenia zapłaty spoczywał na pozwanej, jako dłużniku. Pozwana nie wykazała, że spełniła świadczenie w wysokości i terminie wskazanym w umowie. Wobec tego powództwo w zakresie kwoty głównej, prowizji i odsetek, zgodnie z żądaniem powoda, zasługiwało na uwzględnienie.

Przedłożone przez powoda w.w. dokumenty, w szczególności podpisana przez pozwaną umowa pożyczki oraz wypowiedzenie umowy, stanowią dowód na potwierdzenie istnienia wierzytelności (zobowiązania pozwanej wobec poprzednika prawnego powoda), jej wysokości i wymagalności. Przedłożone przez powoda dowody stanowiły dostateczną podstawę do wyprowadzenia ustaleń faktycznych, zgodnych z twierdzeniami pozwu. Pozwana zaś nie sformułowała żadnych konkretnych zarzutów przeciwko takim twierdzeniom, ograniczając swoje stanowisko procesowe do negowania żądania pozwu i nie wykazując żadnej inicjatywy dowodowej, uchylając się zarazem od oświadczenia, czy fakty, przedstawione przez powoda w pozwie miały miejsce, w szczególności czy, w jakiej wysokości i kiedy dokonała spłaty kredytu, od jakiej daty według niej pozostaje w opóźnieniu ze spłatą i jaka jest prawidłowa wysokość naliczonych odsetek, przy czym nie stawiła się także na rozprawie, pomimo zawiadomienia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów w zw. z art. 720 § 1 kc, art. 353 § 1 kc, art. 354 § 1 kc, art. 471 kc, art. 481 § 1 i 2 kc, art. 482 § 1 kc, orzeczono, jak w pkt I wyroku.

Orzeczenie w pkt II oparto na przepisach art. 98 § 1 i 3 kpc. Pozwana, jako przegrywająca sprawę, powinna zwrócić powodowi koszty procesu, w skład których wchodzi: opłata sądowa od pozwu, wynagrodzenie pełnomocnika, będącego radcą prawnym, w stawce minimalnej, uzależnionej od wartości przedmiotu sporu, i opłata skarbowa od pełnomocnictwa (400 zł + 1800 zł + 17 zł).

(...)

(...)

(...)

(...)