Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 9 marca 2020 r.

Sygn. akt VI Ka 52/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: SSO Zenon Stankiewicz

Sędziowie: SSO Ludmiła Tułaczko

SSO Remigiusz Pawłowski

protokolant: protokolant sądowy – stażysta I. M.

przy udziale prokuratora Anety Ostromeckiej

po rozpoznaniu dnia 9 marca 2020 r.

sprawy:

K. S. syna W. i E., ur. (...)
w O.

oskarżonego z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 310 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

H. S. syna R. i M., ur. (...) w O.

oskarżonego z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 310 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców obu oskarżónych

od wyroku Sądu Rejonowego(...)

z dnia 24 lipca 2018 r. sygn. akt IV K 741/16

zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że:

1)  orzeczoną wobec oskarżonego K. S. karę łagodzi do 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

2)  orzeczony w pkt VII wobec K. S. przepadek ustala na kwotę 7938,41zł;

w pozostałej części utrzymuje wyrok w mocy; zwalnia oskarżonych od kosztów sądowych
w postępowaniu odwoławczym, przejmując wydatki na rachunek Skarbu Państwa.

SSO Zenon Stankiewicz SSO Ludmiła Tułaczko SSO Remigiusz Pawłowski

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 52/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

2

1CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.1Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Rejonowego (...) z dnia 24 lipca 2018r.

0.1Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.1G. zaskarżenia

0.0.1Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.0.1Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1Wnioski

uchylenie

zmiana

1Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.1Ustalenie faktów

0.0.1Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

K. S.

karalność sądowa

zapytanie o karalność

856-857

2.1.1.2.

H. S.

karalność sądowa

zapytanie o karalność

853-854

0.0.1Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

0.1Ocena dowodów

0.0.1Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1

zapytanie o karalność

dowód bezsporny - 6 skazań

2.1.1.2

zapytanie o karalność

dowód bezsporny - 5 skazań

0.0.1Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Apelacja osk. K. S.: obraza prawa materialnego przez bezpodstawne przyjęcie kwalifikacji z art. 286§1 kk

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

oskarżeni dokonywali transakcji kartami płatniczymi wprowadzając w błąd pracowników punktów handlowych co do tożsamości (potwierdzali własnym podpisem transakcje z nie należących do nich kont bankowych), działając na szkodę nie znanych im osób (bądź instytucji pokrywających ich straty), doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem. Działanie to wyczerpuje znamię oszustwa w rozumieniu przepisu art. 286§1 kk - pozostając w zbiegu kumulatywnym z art. 310§2 kk, niekwestionowanym przez skarżących.

Wniosek

uniewinnienie z art.286§1 kk i dostosowanie kary do pozostawionej kwalifikacji czynu z art. 310§2 kk

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

z powodów wyżej przytoczonych; ponadto prawnie niedopuszczalne jest wydanie orzeczenia uniewinniającego z części kwalifikacji prawnej

3.2.

Apelacja osk. K. S.: obraza prawa procesowego poprzez wskazanie jako pokrzywdzonych nieustalonych instytucji finansowych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, nie wskazanie , na jakich dowodach oparł się Sąd przyjmując umyślne działanie z zamiarem bezpośrednim, oraz dokonanie 108 transakcji podrobionymi kartami płatniczymi, nie wskazanie tychże czynów

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Wbrew wywodom skarżącego istnieje państwo określone przez Sąd Rejonowy jako Stany Zjednoczone Ameryki - wystarczy przywołać tu definicję z Encyklopedii PWN (Internet), czy treść konstytucji USA. W realiach rozpoznawanej sprawy działanie na szkodę nie wskazanych konkretnie instytucji finansowych (banków) tego państwa potwierdzają świadkowie S. M. oraz W. S.. Ten ostatni wyjaśnił, że w praktyce banki USA nie reklamują transakcji na małe kwoty i pokrywają straty ze środków własnych, a zatem w sprawie nie da się wskazać konkretnych pokrzywdzonych (k. 132 akt sprawy). (...) SA otrzymało tylko kilka takich reklamacji. Przyjęcie postaci zamiaru obu oskarżonych wynika z ich przyznania i szczegółowego opisu sposobu działania ukierunkowanego na osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych. Dowodem dokonania 108 transakcji są zawarte na k. 234 - 285 wydruki. Każdy z nich wskazuje na konkretną datę oraz kwotę transakcji, nie negowane przez oskarżonych,. Objęcie opisu działań przestępnych jedną klamrą znajduje uzasadnienie w treści przywołanego przez Sąd orzekający przepisu art. 12 kk.

Wniosek

uniewinnienie, bądź uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

W świetle przyznania oskarżonych, potwierdzonego wydrukami dokonanych przez nich transakcji, brak jest podstaw do uniewinnienia. Nie zachodzą też określone w art. 437§2 zd. 2 kpk przesłanki do ponownego rozpoznania sprawy.

3.3.

Apelacja osk. K. S.: rażąca niewspółmierność orzeczonej kary

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Oskarżeni, jak sami przyznają, działali wspólnie i w porozumieniu. Ich stopień zawinienia należy ocenić na tym samym poziomie. Nie ma zatem podstaw do różnicowania wysokości kar wymierzonych, tym bardziej że osk. S. wyrównał część wyrządzonej szkody.

Wniosek

złagodzenie kary do roku pozbawienia wolności oraz warunkowe zawieszenie jej wykonania.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z wyżej przytoczonych powodów (stopień winy) należało złagodzić wysokość kary pozbawienia wolności do wymierzonej współoskarżonemu. Przeciwko dalszemu jej łagodzeniu przemawia natomiast wielokrotna karalność sądowa za przestępstwa umyślne, w tym podobne do stanowiącego przedmiot niniejszej sprawy, co świadczy
o zdemoralizowaniu sprawcy i nakazuje stosowanie środków na tyle radykalnych, by umożliwić przewartościowanie dotychczasowej nagannej postawy życiowej.

3.4.

Apelacja osk. H. S.: błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku poprzez przyjęcie, iż oskarżony dopuścił się oszustwa, wadliwe ustalenie, że karty płatnicze, którymi się posługiwał zostały podrobione i przez niego puszczone w obieg, a nadto arbitralne określenie wysokości osiągniętej korzyści majątkowej, co skutkowało niesłusznym orzeczeniem przepadku równowartości korzyści majątkowej

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

oskarżony przyznał się do zarzuconych mu zachowań przestępnych, nie negując okoliczności ich popełnienia - kwestie prawne omówiono w pkt. 3.1 i 3.2

Wniosek

uniewinnienie, bądź uchylenie orzeczenia i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

argumentacja tożsama ze wskazaną w pkt. 3.2

3.5.

Apelacja osk. H. S.: obraza prawa materialnego - art. 45§1 kk poprzez orzeczenie przepadku korzyści majątkowej pomimo nie ustalenia podmiotów pokrzywdzonych

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Jak wyżej (pkt 3.2) wskazano, z zeznań świadków W. S. i S. M. wynika, iż nie sposób ustalić konkretnych pokrzywdzonych. Wysokość spowodowanej szkody jest jednak bezsporna - obliczona na podstawie wydruków potwierdzeń dokonanych transakcji. Uzasadniało to rozstrzygnięcie po myśli art. 45§1 kk

Wniosek

uchylenie rozstrzygnięcia o przepadku

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

z powodów wyżej wskazanych

3.6.

Apelacja osk. H. S.: obraza przepisów postępowania poprzez oddalenie wniosku o przeprowadzenie dowodu
z dokumentacji bankowej znajdującej się w (...) SA

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Z zeznań świadka S. M. wynika, że (...) SA otrzymała tylko kilka reklamacji pokrzywdzonych banków amerykańskich. Wnioskowany dowód jest więc dla sprawy nieprzydatny, zwłaszcza w sytuacji, gdy wysokość wyrządzonej szkody ustalona została na podstawie załączonych do akt sprawy wydruków transakcji płatniczych.

Wniosek

przeprowadzenie dowodu w postępowaniu odwoławczym

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

z powodów wyżej przytoczonych - postanowienie w tym przedmiocie na k. 861

3.7.

Apelacja osk. H. S.: rażąca niewspółmierność kary

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

oskarżony był wielokrotnie karany sądownie, w tym za występek podobny do stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania

Wniosek

warunkowe zawieszenie wykonania kary na okres 2 lat

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wielokrotna karalność za przestępstwa umyślne przemawia za tym, że oskarżony jest przestępcą zdemoralizowanym. Wymaga zatem orzeczenia kary na tyle dolegliwej, by przewartościować dotychczasową naganną postawę życiową. Wielość działań przestępnych, dokonanych wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, z niskiej pobudki osiągnięcia korzyści majątkowej, nakazuje uznać, iż wymierzona kara nie przekracza stopnia zawinienia oskarżonego.

1OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

1ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.1Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

wina obu oskarżonych oraz wysokość kary pozbawienia wolności i środka karnego orzeczonego wobec osk. H. S.

Zwi ęź le o powodach utrzymania w mocy

Jak wyżej wskazano, zarzuty apelacji są bezzasadne, nie dopatrzono się powodów działania z urzędu na korzyść oskarżonego

0.1Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

wysokość kary pozbawienia wolności oraz środka karnego orzeczonego wobec osk. K. S.

Zwi ęź le o powodach zmiany

Argumentacja odnośnie wysokości kary pozbawienia wolności wskazana w pkt. 3.3.
Z uwagi na wyrównanie części wyrządzonej szkody, w stosownej mierze należało skorygować wysokość orzeczonego przepadku [17667,39 zł. – 9728,98 zł. = 7938,41 zł].

0.1Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.1Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.0.1Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.1Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Zwolniono oskarżonych od kosztów sądowych postępowania odwoławczego

- z uwagi na ustaloną przez Sąd Rejonowy trudną sytuację materialną

1PODPIS

Zenon Stankiewicz L. R. P.

0.1G. zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca osk. K. S.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wina, kara, środek karny

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

0.1G. zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

2

Podmiot wnoszący apelację

obrońca osk. H. S.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wina, kara, środek karny

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana