Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pz 3/20

POSTANOWIENIE

Dnia 6 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Barbara Kempa (spr.)

Sędziowie: sędzia Agnieszka Gocek

sędzia Jacek Chrostek

po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2020 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w Ł.

o wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent pieniędzy za urlop wypoczynkowy

w związku z zażaleniem pozwanego

na zarządzenie Asesora Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 25 września 2019 roku sygnatura sprawy X P 102/18

w przedmiocie zwrotu wniosku o zwolnienie pozwanego od kosztów sądowych

postanawia:

odrzucić zażalenie .

A. G. B. J. C.