Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - stażysta K. M.

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2020 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania G. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł.

o wznowienie postępowania w sprawie o sygnaturze akt VIII U 2034/17 o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i o dodatek pielęgnacyjny

oddala skargę.