Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 720/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Górska

Sędziowie: SO Natalia Pawłowska-Grzelczak

SO Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Miedzińska

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2020 r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa J. W.

przeciwko Towarzystwu (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 16 maja 2019 r. sygn. akt XI GC 1195/18

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Natalia Pawłowska-Grzelczak Agnieszka Górska Aleksandra Wójcik-Wojnowska