Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1/20

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 21 maja 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Tomasz Bajer

Sędziowie: S.O. Marzena Eichstaedt (spr.)

S.O. Mariola Szczepańska

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. D.

przeciwko (...) Spółka Akcyjna (...) (...) w W. (poprzednio (...) Spółka Akcyjna)

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 12 listopada 2019 roku, sygn. akt V GC 794/19

1/ oddala apelację;

2/ zasądza od (...) Spółka Akcyjna (...) (...) w W. na rzecz W. D. kwotę 135,00 (sto trzydzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Marzena Eichstaedt Tomasz Bajer Mariola Szczepańska