Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE wyroku z dnia 3 stycznia 2020 r.

w części dotyczącej kary, zgodnie wnioskiem oskarżonej (k.595) i odnośnie oskarżonej, która złożyła wniosek o uzasadnienie,

zgodnie z treścią art. 424 § 3 k.p.k. i art. 423 § 1a k.p.k.

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 369/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

M. G.

Czyny wskazane w punktach XII – XXII wyroku.

2.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

2.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

XII. art. 278 § 1 k.k.

XIII. art. 275 § 1 k.k.

XIV. art. 275 § 1 k.k.

XV. art. 275 § 1 k.k.

XVI. art. 275 § 1 k.k.

XVII. art. 275 § 1 k.k.

XVIII. art. 275 § 1 k.k.

XIX. art. 275 § 1 k.k.

XX. art. 276 k.k.

XXI. art. 276 k.k.

XXII. art. 275 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

M. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżona wspólnie i w porozumieniu z P. C. dokonała zaboru w celu przywłaszczenia roweru o wartości 1.800 złotych. Zatem czyn oskarżonej należy zakwalifikować jako przestępstwo określone w art. 278 § 1 k.k.

Oskarżona wspólnie i w porozumieniu z P. C. przywłaszczyła dokumenty wymienione w punktach II – VIII zarzutów wobec niej. Oskarżona poprzez te zachowania dopuściła się siedmiu czynów stypizowanych w art. 275 § 1 k.k.

Ponadto oskarżona, wspólnie z P. C., ukrywała dokumenty wymienione w punktach IX i X zarzutów wobec niej. Każdy z tych dwóch czynów stanowi przestępstwo określone w art. 276 k.k. W dniu 12 czerwca 2018 r. oskarżona posłużyła się dowodem osobistym wystawionym na N. M. i podrobiła jej podpis na fakturze zakupu pojazdu marki N. (...) o nr rej. (...). Czyn ten należy uznać za występek określony w art. 275 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

3.  KARY, Środki Karne, P., Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. G.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

Stopień winy oskarżonej jest niewątpliwie znaczny, ze względu na umyślne działanie, okazane lekceważenie porządku prawnego i działanie na szkodę wielu pokrzywdzonych, w tym również z chęci uzyskania korzyści majątkowej. Niewątpliwie każdy z przypisanych oskarżonej czynów był społecznie szkodliwy w znacznym stopniu, ze względu na umyślne działanie z zamiarem bezpośrednim.

Oskarżona ma 26 lat, jest panną, ma na utrzymaniu dwoje dzieci, zdobyła wykształcenie średnie, utrzymuje się z zasiłków socjalnych (k.520), była 8 razy karana (k.559).

Kara powinna przekonać oskarżoną i ogół społeczeństwa, że popełnianie przestępstw nie jest opłacalne i zamiast spodziewanych korzyści przynosi dolegliwości. Celem kary jest również kształtowanie w społeczeństwie szacunku dla norm prawnych oraz wskazywanie, że zasady współżycia społecznego i obowiązujące normy prawne powinny skutecznie chronić mienie i dokumenty przed nieuprawnionym dostępem innych osób.

Do okoliczności obciążających należy zaliczyć przede wszystkim wielość popełnionych czynów, umyślne działanie, okazane lekceważenie porządku prawnego i uprzednią karalność oskarżonej. Jako okoliczność łagodzącą wobec oskarżonej należy uznać jej sytuację osobistą, gdyż w wieku 26 lat ma na utrzymaniu dwoje małych dzieci, a z karty karnej (k.559) wynika, że powinna odbyć karę 4 miesięcy pozbawienia wolności i wykonywać prace na cele społeczne przez okres 1 roku i 8 miesięcy.

Uwzględniając powyższe okoliczności uznać należy, że karami adekwatnymi, sprawiedliwymi i zdolnymi powtrzymać oskarżoną od ponawiania podobnych czynów, a jednocześnie koniecznymi do należytego kształtowania w społeczeństwie szacunku dla porządku prawnego powinny być kary wskazane w punktach XII – XXII wyroku.

Należy zwrócić uwagę, że wymierzone kary zostały określone w dolnych granicach wymiaru kar i niewątpliwie są wobec oskarżonej łagodne. Kara łączna powinna być orzeczona przy uwzględnieniu, że przypisane oskarżonej przestępstwa były popełnione w zbliżonym okresie, a większość z nich została ujawniona tego samego dnia. Kara łączna 1 roku pozbawienia wolności należycie uwzględnia dopuszczenie się przez oskarżoną 11 przestępstw i ich podobny charakter, poza kradzieżą roweru.

6. 1Inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę.

Zgodnie z treścią art. 69 § 1 k.k. możliwym jest warunkowe zawieszenie kary nie przekraczającej 1 roku pozbawienia wolności, ale pod warunkiem, że oskarżony nie był wcześniej karany na karę pozbawienia wolności. Oskarżona tego wymogu nie spełnia (karta karna – k.559).

7.  Koszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

XXV.

Oskarżona utrzymuje się z zasiłków socjalnych, ma na utrzymaniu dwoje dzieci, a po uprawomocnieniu się wyroku może odbyć karę izolacyjną. Zatem zasądzenie od niej kosztów sądowych byłoby da niej zbyt uciążliwe.

4.  1Podpis