Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 754/19

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

W. G.

czyn z pkt 1 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt III RC 221/07 z dnia 08.04.2008r. oskarżony W. G. został zobowiązany do płacenia alimentów w kwocie 400 zł za okres od 01.09.2007r. do 31.12.2007r. i od 01.01.2008r. po 600 zł na rzecz syna M. G. (1) urodz. (...), płatne do dnia 10-tego każdego miesiąca do rak H. G. (1).

2. Wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie sygn. akt III C 397/08 z dnia 16.04.2009r. orzeczono rozwód związku małżeńskiego zawartego pomiędzy W. G. a H. G. (1). Jednocześnie kosztami utrzymania małoletniego M. G. (1) sąd obciążył rodziców, z tym że udział oskarżonego ustalił po 700 zł miesięcznie płatne do rąk H. G. (1).

3. W dniu 09.02.2009r. H. G. (1) w imieniu syna złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec W. G., w celu wyegzekwowania zaległych alimentów za czas od 01.09.2007r. do 01.09.2009r. oraz alimentów od 01.02.2009r. po 600 zł miesięcznie.

4. W. G. nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego. Początkowo komornik egzekwował po 400 zł miesięcznie, następnie z początkiem 2014r. ta kwota zmniejszyła się i było to od 400 zł do 200 zł miesięcznie, z tym że wierzyciel otrzymywał kwotę pomniejszoną o opłatę egzekucyjną. Z czasem także wpłaty na konto komornika nie były regularne co miesiąc.

5. W okresie od 27.05.2010r. do 17.03.2015r. oraz od 17.07.2015r. do 14.03.2017r. W. G. był zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w L.. Następnie został wyrejestrowany ponieważ otrzymał ofertę pracy, z której skorzystał, jak również w okresie od 04.06.2010r. do 03.06.2011r. pobierał zasiłek w wysokości 120%. Zaś w okresie do grudnia 2014r. do lutego 2015r. oskarżony korzystał z pomocy (...) w L.

7. Aktualnie od 26.04.2019r. W. G. jest zatrudniony na ¼ etaty w formie (...) sp. z o.o. w W., jako pomocnik elektryka, z wynagrodzeniem 562,50 zł brutto. Jednakże w firmie taj pracuje już od około października 2018 roku.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt III RC 221/07

wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie sygn. akt III C 397/08

wniosek egzekucyjny

karta rozliczeniowa

pismo PUP z zaświadczeniem, zaświadczenie OPS

wyjaśnienia oskarżonego, umowa o pracę

14

13

26

36-39, 225-227

55-56

228

112, 113

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

W. G.

Zarzut stawiany w akcie oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. Czyn oskarżonego miał doprowadzić do narażenia na niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych przez pokrzywdzonego M. G. (1).

2. Po osiągnięciu pełnoletności przez pokrzywdzonego, miał pobierać świadczenie alimentacyjnie niezgodnie z prawem, ponieważ po maturze nie kontynuował nauki.

3. Oskarżony miał płacić do komornika takie kwoty na jakie pozwalała mu jego sytuacji materialna.

wyjaśnienia oskarżonego

wyjaśnienia oskarżonego

112, 239-240

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Od 1 do 7

zeznania M. G. (1) (k.241-242, 23), H. G. (2) (k.242-243, 4)

dowody wymienione w akcie oskarżenia (k.202v) oraz ujawnione przez sąd (k.244)

częściowo wyjaśnienia oskarżonego (k.239-240, 112)

Sąd uznał za wiarygodne zeznania M. G. (1) oraz H. G. (2), ponieważ zeznania te logicznie korespondują z pozostałymi dowodami, a tym samym są one zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym. Swoją sytuację materialną opisali jako trudną, albowiem w okresie objętym zarzutem H. G. (1) utrzymywała się wraz z synem głownie ze swoje pensji w wysokości około 2.500 zł. Z kolei M. G. (2) przyznał, że po maturze w 2014 roku nie kontynuował nauki w systemie dziennym, następnie podejmował prace dorywcze, co umożliwiało mu zaspokojenie własnych podstawowych potrzeb, a od 21.10.2019r. jest żołnierzem zawodowym.

Prawdziwość, autentyczność i rzetelność sporządzenia ujawnionych w sprawie dowodów nieosobowych, w tym również dokumentów zgromadzonych w aktach komorniczych Kmp 3/09, nie była przedmiotem zarzutów stron oraz nie wzbudziła wątpliwości sądu. Zostały one sporządzone poprawnie, kompleksowo i w sposób zgodny ze standardami rzetelnego postępowania.

Odnosząc się do wiarygodności wyjaśnień W. G., to sąd uznał je zasadniczo za wiarygodne, albowiem w większości znajdują one potwierdzenie w pozostałych wiarygodnych dowodach ujawnionych w niniejszej sprawie, a w szczególności w aktach komorniczych. Jednakże sama motywacja oskarżonego jest nacechowana zamiarem uchylania się od obowiązku alimentacyjnego i nie wynikała ze złej sytuacji materialnej oskarżonego, jak sam próbował do tego przekonać sąd. Nadto wskazać należy, że w toku całego postępowania W. G. nie kwestionował faktu, że w okresie objętym zarzutem nie płacił alimentów dobrowolnie, że prowadzono postępowanie egzekucyjne i że wpłaty nie były w pełnej wysokości zasądzonych alimentów. Oraz nie łożył na utrzymanie syna w jakikolwiek inny sposób (np. w postaci przesłania pieniędzy, kupienia prezentu, czy też partycypowania w kosztach jego utrzymania).

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

z pkt 1.2 od 1 do 3

częściowo wyjaśnienia oskarżonego (k.239-240, 112)

Oskarżony wpłacał do komornika część zasądzonych alimentów, a więc częściowo zaspokajał potrzeby syna i co istotne, także H. G. (1) wystąpiła do komornika o egzekucję świadczenia w wysokości 600 zł miesięcznie, a nie 700 zł jak było orzeczone w wyroku III C 397/08. Następnie po zdanej maturze w 2014r. pokrzywdzony miał możliwość podjęcia zatrudnienia i tym samym mógł partycypować w kosztach własnego utrzymania.

Obowiązek świadczenia alimentów obciążający W. G. wynika z w/w wyroków, a więc obowiązywał i obowiązuje nadal niezależnie od wieku i sytuacji materialnej uprawnionego, czyli w tym przypadku jego syna M. G. (1).

Zdaniem sądu, oskarżony miał dodatkowe źródła dochodów, których nie wykazywał. Taki wniosek wynika z deklarowanej wysokości uzyskiwanego dochodu w porównaniu do wysokości wpłat dokonywanych na rachunek komornika. W. G. sam przyznał, że w okresie objętym zarzutem, to pracował głównie na „czarno”. Natomiast gdy zatrudnił się u aktualnego pracodawcy na ¼ etatu to z pensji w wysokości 562,50 zł – pracodawca potrąca 262 zł, zaś on sam dopłaca jeszcze dodatkowo około 300 zł.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

W. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czyn oskarżonego wyczerpał znamiona art.209§1a kk, ponieważ w okresie od 10.02.2009r. do czerwca 2017r. uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec syna M. G. (1), określonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt III RC 221/07, a następnie wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie sygn. akt III C 397/08. Dobrami, które chroni przepis art.209kk, jest zabezpieczenie materialnych podstaw egzystencji osób dla sprawcy najbliższych oraz tych, których prawa w tym zakresie zabezpieczone są orzeczeniem sądowym lub ustawą. Z analizy ujawnionych w sprawie dowodów wynika, że oskarżony wypełnił podstawowego znamię, jakim jest uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego. W pojęciu „uchyla się” zawarty jest zawsze negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do świadczenia, powodujący, że nie dopełnia ona nałożonego na nią obowiązku mimo, że ma obiektywną możliwość jego wykonania.

Sąd neguje wyjaśnień oskarżonego, w których podawał źródła swojego utrzymania, co eliminuje możliwość wyłączenia jego winy. W tej konkretnej sprawie, przy ocenie postępowania W. G., należy brać pod uwagę jego realne możliwości realizacji zasądzonych alimentów. W ocenie sądu, na bazie ujawnionych w sprawie dowodów, oskarżony nie przedstawił żadnych rzeczywistych przeszkód, aby mógł podjąć stałe zatrudnienie i wykonywać obowiązek alimentacyjny w całości.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1

W. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W ocenie sądu, W. G. swoim działaniem nie naraził syna na taki niedostatek, który nie pozwalałby na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb życiowych, gdyby nie pozostawał on na utrzymaniu matki H. G. (1), a później nie podejmował prac dorywczych. Do potrzeb podstawowych zalicza się w szczególności potrzeby w zakresie wyżywienia, odzieży, mieszkania oraz niezbędnej nauki i wszystkie te potrzeby były zaspakajanie.

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

1, 2

W. G.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Wprawdzie wina W. G. nie budzi żadnych wątpliwości, jednakże stopień winy oraz stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu nie są na tyle znaczny, aby konieczne było stosowanie wobec oskarżonego represji karnej w postaci kary. W. G. nie był dotychczas karany, prowadzi ustabilizowany tryb życia, co przekonuje sąd, że w/w czyn miał jednostkowy charakter, a warunki osobiste oskarżonego pozwalają na przyjęcie pozytywnej prognozy kryminologicznej. Ponadto wina W. G. nie była znaczna, ponieważ nie można pominąć tego, że dokonywał on częściowych wpłat na bieżące alimenty, jak również po zakończeniu nauki pokrzywdzony miał już możliwość samodzielnego utrzymania się. Z tych też względów sąd uznał, że zachodzą przesłanki by postępowanie karne wobec W. G., na podstawie art.66§1kk, warunkowo umorzyć. Mając na uwadze wyżej przytoczone okoliczności, na podstawie art.66§1 i 2kk i art.67§1kk sąd warunkowo umorzył postępowanie karne wobec oskarżonego na minimalny okres próby, czyli roku. Stosownie do treści art.67§3kk orzeczono wobec oskarżonego obowiązek częściowego naprawienia szkody i zapłaty na rzecz M. G. (1) kwoty 2500 zł tytułem spłaty zaległych alimentów.

Mimo, że obowiązek alimentacyjny jest nadal aktualny, to sąd nie zobowiązywał oskarżonego do płacenia bieżących alimentów, albowiem M. G. (1) pozostaje już wyłącznie na własnym utrzymaniu, ma stałe zatrudnienie.

1.6.  Umorzenie postępowania

----------------------

----------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-------------------------------

1.7.  Uniewinnienie

-----------------

---------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

---------------------------------------------

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-------------

---------------

---------------

---------------------------------------------

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

--------------

---------------

----------------

----------------------------------------------------

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Należy wskazać, że obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka reguluje art.133 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wiec nie sposób zgodzić się z przyjętą linią obrony, że orzeczony prawomocnym wyrokiem w/w obowiązek niejako samoczynnie ustaje gdy uprawniony skończy 18 lat i nie kontynuuje nauki. Sąd poucza, że pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego składa się do sądu rodzinnego (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka) i trzeba w nim wykazać, że obowiązek alimentacyjny ustał (wskazać datę) i uzasadnić dlaczego. Natomiast oskarżony ograniczył się do przesłania listu do syna, w którym zażądał od M. G. (1) aby złożył wniosek do komornika o zakończenie postępowania egzekucyjnego. Ostatecznie list ten można potraktować, jako oświadczenie woli rodzica, który uznaje, że dziecko jest już na tyle usamodzielnione, że może samo się utrzymać i tym samym zaprzestaje on płacić alimentów. Jednakże wówczas oświadczenie takie obowiązuje zgodnie z datą listu, czyli z dniem 16.09.2019r. (brak informacji kiedy list został doręczony - k.229), natomiast zarzut stawiany oskarżonemu kończy się z czerwcem 2017 roku.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

Oskarżony został obciążony kosztami sądowymi, które po zsumowaniu wyniosły 488,78 zł, w tym 100 zł to opłata. Sąd stwierdził brak podstaw do zwolnienia W. G. od obowiązku ich ponoszenia, albowiem nie przekracza to jego możliwości finansowych.

1.1Podpis