Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1519/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2020r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Beata Bihuń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 kwietnia 2020 r. w K.

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K.

przeciwko A. K., B. K.

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

oddalić powództwo.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 05 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w K. przysądził spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...) położonego przy ul. (...) w K. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K.. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 19.07.2018 r. Dłużnicy w dalszym ciągu zamieszkują sporną nieruchomość. W dniu 11.10.2019 r. wierzyciel Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w K. wystąpił w powództwem o eksmisję z lokalu mieszkalnego zajmowanego bez tytułu prawnego.

Powództwo jest oczywiście bezzasadne i sąd oddalił je na podstawie art. 191 1 § 3 kpc.

Stosownie do treści art. 222 § 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Natomiast zgodnie z art. 17 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. Przepis art. 17 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

Zgodnie z art. 999 § 1 kpc prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio. Wymieniony przepis nadaje postanowieniu o przysądzeniu własności moc tytułu egzekucyjnego, bez konieczności zamieszczenia w tym orzeczeniu nakazu wydania nieruchomości. Nie ma potrzeby aby występować z odrębnym powództwem o nakazanie wydania nieruchomości. Zatem wierzyciel będąc w posiadaniu prawomocnego postanowienia o przysądzeniu prawa własności może zwrócić się do Komornika Sądowego o wprowadzenie go w posiadanie nieruchomości i opróżnienie znajdujących się w nieruchomości pomieszczeń.

Mając powyższe na względzie na podstawie art. 999 § 1 kpc należało orzec jak na wstępie.