Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 36/19

POSTANOWIENIE

Dnia 10 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: sędzia del. Ewa Wiśniewska-Wiecha

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku K. K.

z udziałem Z. Z.

o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym

postanawia:

oddalić wniosek.

sędzia del. Ewa Wiśniewska-Wiecha

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2019 roku K. K. złożył pismo zatytułowane „Pozew w trybie wyborczym”. Wniosek został zarejestrowany w tutejszym Sądzie w dniu 10 października 2019 r. o godz. 11.53 jako wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym.

W przedmiotowym piśmie wnioskodawca wskazał, że „Ob. Z. Z. działa w ramach przestępczych i mafijnych układów wraz z (...) PROKURATURĄ, (...) i (...) sądem w ramach zorganizowanej grupie przestępczej i ochrania prokuratorskich i policyjnych przestępców i złodziei mojego mienia w 39 przypadkach na sumę około 40 tyśięcy złotych a tylko dlatego, że jak mówi T. D. z C. jest ich wujem członkiem partii „ (...)” i kolega Ob., Z. Z.. Taki człowiek nie może pełnić żadnej funkcji państwowej, a tym bardziej być POSŁEM Rzeczypospolitej Polskiej.” (pisownia oryginalna). Jednocześnie wnioskodawca wskazał, że za lata 2005-2007 pozew i akt oskarżenia wycofał z myślą, że się zmieni postępowanie Z. Z..

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Mając na uwadze sformułowanie pisma przez wnioskodawcę K. K. oraz okoliczność trwającej obecnie kampanii wyborczej do Parlamentu, wniosek ten został zakwalifikowany jako złożony na podstawie art. 111 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684).

Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914), materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia: 1) zakazu rozpowszechniania takich informacji; 2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje; 3) nakazania sprostowania takich informacji; 4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste; 5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone; 6) nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100 000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Z treści powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że ustanawia on ochronę prawną w okresie kampanii wyborczej dla kandydata i pełnomocnika wyborczego zainteresowanego komitetu wyborczego przed nieprawdziwymi informacjami zawartymi w materiałach wyborczych. W sytuacji takiej legitymację czynną do wystąpienia z wnioskiem na podstawie art. 111 Kodeksu wyborczego, posiadają jedynie kandydat lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego.

K. K., w treści swojego wniosku nie podnosił okoliczności, że jest kandydatem startującym w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października 2019 r. albo że jest pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego. Wnioskodawca nie przedstawił żadnych wniosków dowodowych, ani nawet twierdzeń, z których wynikałoby jego uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem w trybie art. 111 Kodeksu wyborczego. Mając na uwadze okoliczność, że rozpoznanie sprawy w trybie art. 111 Kodeksu wyborczego następuje w ciągu 24 godzin, to wniosek powinien zawierać wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz wszystkie wnioski dowodowe. Wskazać również należy, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnego żądania, które znalazłoby swoje oparcie w treści art. 111 Kodeksu wyborczego. Wniosek, do którego załączono pisma z dnia 7 kwietnia 2019 r. i 1 sierpnia 2019 r. kierowane do Z. Z., stanowi wyraz subiektywnej oceny działań podejmowanych na przestrzeni lat przez Z. Z. jako posła, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Skoro zatem z treści wniosku nie wynika, by K. K. był kandydatem lub pełnomocnikiem wyborczym, to nie posiada on legitymacji do wystąpienia z roszczeniem w trybie wyborczym znajdującym podstawę prawną w treści art. 111 Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z treścią art. 514 § 1 k.p.c. rozprawa odbywa się w wypadkach wskazanych w ustawie. W innych wypadkach wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu. Mimo niewyznaczenia rozprawy sąd przed rozstrzygnięciem sprawy może wysłuchać uczestników na posiedzeniu sądowym lub zażądać od nich oświadczeń na piśmie. Natomiast zgodnie z § 2 powołanego przepisu, jednakże nawet w wypadkach, gdy ustawa wymaga przeprowadzenia rozprawy, sąd może, bez wzywania zainteresowanych do udziału w sprawie, oddalić wniosek na posiedzeniu niejawnym, jeżeli z treści wniosku wynika oczywisty brak uprawnienia wnioskodawcy.

W ocenie Sądu z treści wniosku złożonego przez K. K. wynika oczywisty brak uprawnienia do wystąpienia przez niego z wnioskiem w trybie art. 111 Kodeksu wyborczego. W takiej sytuacji istniała możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym. Wnioskodawca aby uniknąć oddalenia wniosku a limine powinien był we wniosku wykazać istnienie swojej legitymacji czynnej (zob. A. Zieliński, [w:] Zieliński, Komentarz KPC, 2008, s. 907).

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd doszedł do przekonania, że wniosek K. K. należało oddalić na podstawie art. 514 § 2 k.p.c. w zw. z art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego, dlatego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

sędzia del. Ewa Wiśniewska-Wiecha