Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ns 62/19

POSTANOWIENIE

Dnia 05 sierpnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mariusz Solka

po rozpoznaniu w dniu 05 sierpnia 2019 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców (...)

z udziałem: Komisarza Wyborczego w W.

o odwołanie od postanowienia Komisarza Wyborczego z dnia 22 maja 2019 r.

postanawia:

oddalić odwołanie J. J.- pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców (...) od postanowienia Komisarza Wyborczego w W. z dnia 22 maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych Komitetu Wyborczego, poniesionych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. przedłożonego przez pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców (...)

/-/ SSO Mariusz Solka

Zarządzenie: (...)

/-/ SSO Mariusz Solka