Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXV Ns 209/18

POSTANOWIENIE

Dnia 21 listopada 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Krystyna Stawecka

Sędziowie: SSO Anna Pogorzelska

SSR (del.) Edyta Bryzgalska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

protestu wyborczego D. N.

z udziałem Komisarza Wyborczego w W. (...)R. W.

postanawia:

protest wyborczy pozostawić bez dalszego biegu

SSO Anna Pogorzelska SSO Krystyna Stawecka SSR (del.) Edyta Bryzgalska

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął protest wyborczy pana D. N. w związku z podejrzeniem sfałszowania wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w województwie (...)
w 2018 r. poprzez bezprawne dodanie głosów do urn podczas głosowania w dniu
21 października 2018 r. w trzech (...) komisjach wyborczych.

Wnoszący protest swój zarzut sformułował w oparciu o materiał informacyjny umieszczony na stronie (...)
W ocenie wnoszącego protest przedmiotowy materiał uzasadnia potrzebę zweryfikowania autentyczności informacji poprzez ustalenie w których dokładnie okręgach na terenie (...) W. zaistniały nieprawidłowości.

Sąd zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 392 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.), protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego,
w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisarza wyborczego, w trybie określonym w art. 168 § 1 wyników wyborów na obszarze województwa.

Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty (§ 2 art. 392 Kodeksu wyborczego). Przedmiotem zarzutów mogą być wyłącznie zdarzenia enumeratywnie wymienione w art. 82 § 1 Kodeksu wyborczego. Zgodnie z tym przepisem protest przeciwko ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być oparty na jednej z dwóch ustawowych przesłanek w postaci:

1)dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub

2)naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa (...), w tym Prezydenta (...) W., przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., co do których wątpliwości zgłasza wnoszący protest, zostały podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia Komisarza Wyborczego w W. (...) z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa (...). Obwieszczenie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym województwa (...) w dniu 29 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. M.. poz. (...)).

Termin wniesienia protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów, których wyniki zostały podane do publicznej wiadomości w powyższym obwieszczeniu, upłynął zatem w dniu 7 listopada 2018 r., a przy przyjęciu, że wnoszący protest powziął informację o wynikach wyborów dopiero po ich opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa (...) w dniu 13 listopada 2018 r. Dzień
12 listopada 2018 r., na który przypadał koniec terminu wykonania czynności, był bowiem dniem ustawowo wolnym od pracy na mocy ustawy z dnia 7 listopada
2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117). Zgodnie zatem z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej
w kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Jak już wyżej wskazano protest został złożony w Sądzie Okręgowym
w Warszawie w dniu 16 listopada 2018 r., a zatem po upływie terminu wyznaczonego w art. 392 § 1 Kodeksu wyborczego.

Protest nie zawiera też konkretnych zarzutów i dowodów. W proteście znalazły się jedynie ogólnikowe stwierdzenia nie poparte żadnymi dowodami, że mogło dojść do sfałszowania wyborów poprzez bezprawne dodanie głosów do urn podczas głosowania 21 października 2018 r. w trzech (...) komisjach wyborczych, co uzasadnia potrzebę zweryfikowania autentyczności informacji poprzez ustalenie
w których dokładnie okręgach na terenie (...) W. zaistniały nieprawidłowości. Takie sformułowanie pisma nie odpowiada wymogom stawianym przez art. 82 § 1 i art. 392 § 2 Kodeksu wyborczego.

Mając powyższe na względzie, a także treść art. 393 § 2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym sąd okręgowy pozostawia bez dalszego biegu protest wyborczy wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający warunków określonych w art. 82 § 1 i art. 392 Kodeksu wyborczego, należało orzec jak w sentencji.

SSO Anna Pogorzelska SSO Krystyna Stawecka SSR (del.) Edyta Bryzgalska

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

21.11.2018 r.