Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 239/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2019 roku

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący: Sędzia SR Natalia Dąbrowska

Protokolant: sekr. sąd. Natalia Kempa

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie Agnieszki Żuchowskiej

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2019 roku w Wąbrzeźnie

na rozprawie

sprawy

W. K. , syna M. i B. z d. S., urodzonego (...) w W.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 11 lipca 2019 roku w W., woj. (...), dokonał rozboju na osobie ekspedientki D. K. w ten sposób, że wszedł do sklepu i zagroził jej natychmiastowym użyciem przemocy polegającej na użyciu wobec niej noża i wyrządzeniu za jego pomocą krzywdy fizycznej, żądając przy tym wydania pieniędzy, co wzbudziło w niej uzasadnioną obawę spełnienia zapowiedzianej groźby, po czym zabrał jej w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 3,00 złotych, działając na szkodę w/wymienionej oraz publicznie, bez powodu i okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 1 roku kary pozbawienia wolności, będąc skazanym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2006 roku - sygn. II K 43/06 za czyny z art. 279 § 1 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 kk, art. 283 kk w zw. z art. 280 § 1 kk i art. 217 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 64 § 1 kk na kary 3 lat i 2 lat pozbawienia wolności, które odbył w okresie od 11 października 2004 roku do 18 października 2007 roku, wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 16 marca 2012 roku - sygn. II K 42/12 za czyn z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 23 czerwca 2012 roku do 22 września 2013 roku oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 7 listopada 2016 roku - sygn. II K 218/15 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, która odbył w okresie od 22 stycznia 2019 roku do 27 czerwca 2019 roku z zaliczeniem okresu od 10 sierpnia 2018 roku do 2 października 2018 roku;

tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk

II.  dnia 11 lipca 2019 roku w W., woj. (...)- (...), działając publicznie, bez powodu i okazując rażące lekceważenie porządku prawnego znieważył E. Ł. słowami uznanymi powszechnie za obelżywe;

tj. o czyn z art. 216 § 1 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk

orzeka:

1.  oskarżonego W. K. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia, tj. występku z art. z art. 280 § 1 kk w zw.. z art. 64 § 2 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk i za to na podstawie art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego W. K. do naprawienia szkody, wyrządzonej przestępstwem opisanym w punkcie I aktu oskarżenia, przez zapłatę kwoty 3 (trzech) złotych na rzecz pokrzywdzonej D. K.;

3.  oskarżonego W. K. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia, tj. występku z art. 216 § 1 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk i za to na podstawie wart. art. 216 § 1 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk i w zw. z art. 34 § 1 i § 1a pkt 1 kk i art. 35 § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

4.  na podstawie art. 57a § 2 kk orzeka wobec oskarżonego W. K. na rzecz E. Ł. nawiązkę w kwocie 300 (trzysta) złotych;

5.  na podstawie art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 kk i art. 87 § 1 kk łączy wymierzoną w pkt 1 wyroku karę pozbawienia wolności z wymierzoną w punkcie 3 wyroku karą ograniczenia wolności i wymierza oskarżonemu W. K. łączną karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

6.  na podstawi art. 45 § 1 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci: szklanej butelki o gramaturze 100 ml z zawartością płynu barwy żółtej i z etykietką z napisem (...) 30 % vol, szczegółowo opisanego w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr I/90/19/P na k. 74 akt sprawy;

7.  na podstawie art. 230 § 3 kpk nakazuje pozostawić w aktach sprawy dowody rzeczowe w postaci dwóch płyt DVD-R, szczegółowo opisane w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr I/90/19/P na k. 74 akt a przechowywane w kopercie na k. 72 akt sprawy;

8.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet wymierzonej w punkcie 5 łącznej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 11 lipca 2019 roku godz. 06:35, przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równoważny jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

9.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego W. K. od opłaty sądowej, a wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.