Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V ACa 638/19

POSTANOWIENIE

Dnia 12 marca 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSA Teresa Karczyńska - Szumilas (spr.)

Sędziowie:

SA Wiesław Łukaszewski

SA Hanna Rucińska

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Małgorzata Naróg

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2020 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko A. W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

z dnia 5 września 2019 r. sygn. akt I C 39/19

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżony wyrok oraz nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 8 października 2018 r. w sprawie sygn. akt I Nc 405/18 i sprawę przekazać Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania z pominięciem przepisów o postępowaniu nakazowym, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

Wiesław Łukaszewski Teresa Karczyńska – Szumilas Hanna Rucińska

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt V ACa 638/19

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko A. W. domagając się nakazania pozwanej zapłaty kwoty 103.329 zł z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia 10 sierpnia 2018r. do dnia zapłaty, która na dzień sporządzenia wyciągu z ksiąg bankowych wynosi 95.849,53 zł, według zmiennej stopy procentowej odpowiadającej czterokrotności aktualnej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, jednak nie wyższej niż aktualna wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. nie wyższej niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, która na dzień wystawienia wyciągu z ksiąg bankowych wynosi 10% w stosunku rocznym. Nakazem zapłaty z dnia 8 października 2018r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uwzględnił powództwo (sygn. akt I Nc 405/18), zaś po rozpoznaniu zarzutów pozwanej od nakazu zapłaty, wyrokiem z dnia 5 września 2019 r. zmienił ten nakaz zapłaty w ten tylko sposób, że w miejsce kwoty 4.909 zł nakazał zapłacić kwotę 1.309 zł tytułem kosztów procesu, a w pozostałym zakresie nakaz zapłaty utrzymał w mocy.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wywiodła pozwana.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 8 października 2018 r. w sprawie sygn. akt I Nc 405/18 wydany został na podstawie dokumentów określonych w art. 485 § 3 k.p.c. (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 7 listopada 2019 r.), tj. na podstawie: wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia pozwanej pisemnego wezwania do zapłaty ( zawartego w wypowiedzeniu umowy kredytu).

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1469) w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie, rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, w których powód wniósł o wydanie nakazu zapłaty wyłącznie na podstawie dokumentów określonych w art. 485 § 3 k.p.c. nieprawomocny wyrok, mocą którego choćby w części utrzymano w mocy nakaz zapłaty, a od którego wniesiono apelację, jak również ten nakaz zapłaty w części, która podlegała rozpoznaniu, sąd odwoławczy z urzędu uchyla w całości postanowieniem, po czym przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania z pominięciem przepisów o postępowaniu nakazowym. Wobec powyższych okoliczności, na mocy wskazanego przepisu, konieczne pozostaje uchylenie zaskarżonego wyroku oraz nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania z pominięciem przepisów o postępowaniu nakazowym.
O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono zgodnie z treścią art. 108 § 2 k.p.c.