Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 198/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolantstażysta Agata Warzyńska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Marcina Polaka

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2020 r.

sprawy S. L. syna C. i J. z domu C., urodzonego (...) w R.

oskarżonego o czyn z art. 207 § 1 kk w zb. z art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 17 grudnia 2019 r. sygn. akt II K 570/19

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

- na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 2 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego S. L. w punkcie 1 kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 5 (pięciu),

- na podstawie art. 73 § 2 kk oddaje oskarżonego S. L. w okresie próby pod dozór kuratora sądowego,

- na podstawie art. 72 § 1 pkt 2 i 5 kk zobowiązuje oskarżonego S. L. do przeproszenia pokrzywdzonej J. L. oraz do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu,

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata T. J. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia oskarżonego S. L. od opłaty za drugą instancję i zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.