Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 128/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Janowski

Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Sawlewicz-Szydlik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczytnie Krzysztofa Batyckiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2020 r. sprawy:

P. S. , syna K. i E. z d. C., urodzonego (...) w S.

oskarżonego o to, że:

I.  w nocy 12 października 2019 roku, sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru lokalów mieszkalnych w budynku przy ul. (...) w S., woj. (...)- (...), w ten sposób, że podpalił zapalniczką materiały tekstylne znajdujące się na strychu wskazanej kamienicy, wskutek czego doszło do spalenia drewnianej konstrukcji poddasza wymienionego budynku oraz uszkodzenia poszycia wykonanego z dachówki i zniszczenia mieszkania P. Z., czym działał na szkodę Gminy Miejskiej S.- Zakładu (...) w S. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S. oraz P. Z. powodując straty w wysokości około 300.000 zł,

tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 k.k.

II.  w nocy 19 października 2019 roku, działając w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, w postaci pożaru lokalów mieszkalnych w budynku przy ul. (...) w S., woj. (...)- (...), w ten sposób, że podpalił zapalniczką materiały tekstylne znajdujące się na strychu wskazanej kamienicy, wskutek czego doszło do zniszczenia połowy drewnianej konstrukcji zadaszenia wymienionego budynku oraz drewnianej konstrukcji stropu, czym działał na szkodę Gminy Miejskiej S.- Zakładu (...) w S. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S., powodując straty w wysokości 233.000 zł oraz po wyjściu ze wskazanego budynku udał się do kamienicy przy ul. (...) w S., nalężącej do Gminy Miejskiej S.- Zakładu (...) w S. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S., gdzie usiłował sprowadzić zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, w postaci pożaru lokali mieszkalnych i gwałtownego wyzwolenia energii, tj wybuchu przestrzennego gazu ziemnego znajdującego się w licznikach gazowych umieszczonych na klatce schodowej wymienionego budynku, w ten sposób, że po wejściu na górne piętro wskazanej kamienicy podpalił zapalniczką znajdującą się na klatce schodowej szafkę z rzeczami, nad którą znajdowały się dwa liczniki gazowe oraz znajdujący się na podłodze przedmiot wykonany z materiału tekstylnego, co jednak nie nastąpiło z uwagi na interwencję mieszkańców tego budynku oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a wskutek czego doszło do zniszczenia przedmiotów należących do M. O. (1) w postaci akcesoriów wędkarskich oraz obuwia o łącznej wartości 1040 zł oraz szafki drewnianej o wartości 200 zł należącej do M. Z.

tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

III.  w nocy 16 sierpnia 2019 roku działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, dokonał w S. przy ul. (...) umyślnego zniszczenia poprzez podpalenie zapalniczką wózka dziecięcego, deskorolki i hulajnogi o łącznej wartości 850 zł na szkodę E. G. oraz uszkodzeń ścian i wyposażenia klatki schodowej, powodując straty w wysokości 18.881,36 zł na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej (...), a także uszkodzenia poprzez okopcenie futryny, skrzydła drzwi wejściowych i klamki powodując straty o wartości 409,85 zł na szkodę U. Z., a następnie dokonał w S. przy ul. (...) umyślnego zniszczenia poprzez podpalenie zapalniczką wózka dziecięcego i dwóch hulajnóg o wartości 750 zł na szkodę R. A., drzwi wejściowych o wartości 2000 zł na szkodę K. Z. oraz uszkodzenia ścian i wyposażenia klatki schodowej, powodując straty w wysokości 19.621,36 zł na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S.,

tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

IV.  w nocy 12 października 2019 roku w S. przy ul. (...), woj. (...)- (...), dokonał umyślnego zniszczenia poprzez podpalenie zapalniczką wózka dziecięcego marki T. o wartości 2000 zł na szkodę M. O. (2) oraz uszkodzenia w postaci kopcenia ścian klatki schodowe, powodując straty w wysokości 10.000 zł na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S.

tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.

V.  w dniu 12 października 2019 roku w S. przy ul. (...), woj. (...)- (...), usiłował zniszczyć kontener do segregacji śmieci o wartości 1200 zł poprzez jego podpalenie na szkodę Gminy Miejskiej S. Zakładu (...) Urzędu Miasta S., co jednak nie nastąpiło z uwagi na interwencję funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarne

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 288 § 1 k.k.

I. oskarżonego P. S. uznaje za winnego zarzucanych mu w pkt I i II czynów, czyny te kwalifikuje jako ciąg przestępstw z art. 163 §1 pkt 1 k.k. i art. 163 §1 pkt 1 k.k. w zb. z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 163 §1 pkt 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i za to na podstawie art. 163 §1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 91 §1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II. oskarżonego P. S. uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt III czynu i za to na podstawie art. 288 §1 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

III. oskarżonego P. S. uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt IV czynu i za to na podstawie art. 288 §1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

IV. oskarżonego P. S. uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt V czynu i za to na podstawie art. 14 §1 k.k. w zw. z art. 288 §1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

V. na podstawie art. 85 §1, §2 k.k. i art. 86 §1 k.k. łączy orzeczone kary i wymierza oskarżonemu karę łączną 2 (dwóch) lat i 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

VI. na podstawie art. 63 §1 k.k. zalicza na poczet orzeczonej kary łącznej okres rzeczywistego pozbawienia oskarżonego wolności w sprawie od dnia 20 października 2019 r. godz. 02:30 do dnia 16 czerwca 2020 r.;

VII. na podstawie art. 46 §1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych przestępstwami poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych :

- Gminy Miejskiej S.- Zakładu (...) w S. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S. kwoty 180.000,00 złotych;

- P. Z. kwoty 120.000,00 złotych,

- Gminy Miejskiej S.- Zakładu (...) w S. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S. kwoty 233.000,00 złotych,

- M. O. (1) kwoty 1.040,00 złotych,

- M. Z. kwoty 200,00 złotych

- K. Z. kwoty 2.000,00 złotych,

- R. A. kwoty 750,00 złotych,

- U. Z. kwoty 409,85 złotych,

- E. G. kwoty 850,00 złotych,

- Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. kwoty 38.502,72 złotych,

- M. O. (2) kwoty 2.000,00 złotych;

VIII. na podstawie art. 29 ust 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (tj. Dz.U. 2002r., nr 123, poz. 1058 z późn. zmian.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokata T. J. w S. kwotę 300 (trzysta 00/100) złotych oraz podatek VAT w kwocie 69 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu przygotowawczym;

IX. na podstawie art. 624 §1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 128/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

P. S.

VI.  w nocy 12 października 2019 roku, sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru lokalów mieszkalnych w budynku przy ul. (...) w S., woj. (...)- (...), w ten sposób, że podpalił zapalniczką materiały tekstylne znajdujące się na strychu wskazanej kamienicy, wskutek czego doszło do spalenia drewnianej konstrukcji poddasza wymienionego budynku oraz uszkodzenia poszycia wykonanego z dachówki i zniszczenia mieszkania P. Z., czym działał na szkodę Gminy Miejskiej S.- Zakładu (...) w S. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S. oraz P. Z. powodując straty w wysokości około 300.000 zł, tj. czyn z art. 163 § 1 pkt 1 k.k.

VII.  w nocy 19 października 2019 roku, działając w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, w postaci pożaru lokalów mieszkalnych w budynku przy ul. (...) w S., woj. (...)- (...), w ten sposób, że podpalił zapalniczką materiały tekstylne znajdujące się na strychu wskazanej kamienicy, wskutek czego doszło do zniszczenia połowy drewnianej konstrukcji zadaszenia wymienionego budynku oraz drewnianej konstrukcji stropu, czym działał na szkodę Gminy Miejskiej S.- Zakładu (...) w S. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S., powodując straty w wysokości 233.000 zł oraz po wyjściu ze wskazanego budynku udał się do kamienicy przy ul. (...) w S., nalężącej do Gminy Miejskiej S.- Zakładu (...) w S. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S., gdzie usiłował sprowadzić zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, w postaci pożaru lokali mieszkalnych i gwałtownego wyzwolenia energii, tj wybuchu przestrzennego gazu ziemnego znajdującego się w licznikach gazowych umieszczonych na klatce schodowej wymienionego budynku, w ten sposób, że po wejściu na górne piętro wskazanej kamienicy podpalił zapalniczką znajdującą się na klatce schodowej szafkę z rzeczami, nad którą znajdowały się dwa liczniki gazowe oraz znajdujący się na podłodze przedmiot wykonany z materiału tekstylnego, co jednak nie nastąpiło z uwagi na interwencję mieszkańców tego budynku oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a wskutek czego doszło do zniszczenia przedmiotów należących do M. O. (1) w postaci akcesoriów wędkarskich oraz obuwia o łącznej wartości 1040 zł oraz szafki drewnianej o wartości 200 zł należącej do M. Z., tj. czyn z art. 163 § 1 pkt 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

VIII.  w nocy 16 sierpnia 2019 roku działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, dokonał w S. przy ul. (...) umyślnego zniszczenia poprzez podpalenie zapalniczką wózka dziecięcego, deskorolki i hulajnogi o łącznej wartości 850 zł na szkodę E. G. oraz uszkodzeń ścian i wyposażenia klatki schodowej, powodując straty w wysokości 18.881,36 zł na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej (...), a także uszkodzenia poprzez okopcenie futryny, skrzydła drzwi wejściowych i klamki powodując straty o wartości 409,85 zł na szkodę U. Z., a następnie dokonał w S. przy ul. (...) umyślnego zniszczenia poprzez podpalenie zapalniczką wózka dziecięcego i dwóch hulajnóg o wartości 750 zł na szkodę R. A., drzwi wejściowych o wartości 2000 zł na szkodę K. Z. oraz uszkodzenia ścian i wyposażenia klatki schodowej, powodując straty w wysokości 19.621,36 zł na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S., tj. czyn z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

IX.  w nocy 12 października 2019 roku w S. przy ul. (...), woj. (...)- (...), dokonał umyślnego zniszczenia poprzez podpalenie zapalniczką wózka dziecięcego marki T. o wartości 2000 zł na szkodę M. O. (2) oraz uszkodzenia w postaci kopcenia ścian klatki schodowe, powodując straty w wysokości 10.000 zł na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S., tj. czyn z art. 288 § 1 k.k.

X.  w dniu 12 października 2019 roku w S. przy ul. (...), woj. (...)- (...), usiłował zniszczyć kontener do segregacji śmieci o wartości 1200 zł poprzez jego podpalenie na szkodę Gminy Miejskiej S. Zakładu (...) Urzędu Miasta S., co jednak nie nastąpiło z uwagi na interwencję funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarne, tj. czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 288 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. S.

VII

Na podstawie art. 46 §1 k.k., stosownie do złożonych przez pokrzywdzonych wniosków o naprawienie szkody, Sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych przestępstwami poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych :

- Gminy Miejskiej S.- Zakładu (...) w S. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S. kwoty 180.000,00 złotych;

- P. Z. kwoty 120.000,00 złotych,

- Gminy Miejskiej S.- Zakładu (...) w S. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S. kwoty 233.000,00 złotych,

- M. O. (1) kwoty 1.040,00 złotych,

- M. Z. kwoty 200,00 złotych

- K. Z. kwoty 2.000,00 złotych,

- R. A. kwoty 750,00 złotych,

- U. Z. kwoty 409,85 złotych,

- E. G. kwoty 850,00 złotych,

- Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. kwoty 38.502,72 złotych,

- M. O. (2) kwoty 2.000,00 złotych.

Sąd miał na względzie, iż oskarżony nie kwestionował wskazanej przez pokrzywdzonych wysokości poniesionych strat, powstałych szkód oskarżony jak dotychczas nie naprawił nawet w części, zaś w toku rozprawy w dniu 16 czerwca 2020 r. wniósł o orzeczenie wobec niego obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych w kwotach wynikających z aktu oskarżenia.

Mając ponadto na uwadze, iż czyn zabroniony opisany w pkt I a/o został popełniony na szkodę Gminy Miejskiej S.- Zakładu (...) w S. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S. oraz P. Z. powodując straty w wysokości około 300.000 zł, zaś żadna z tych osób nie określiła dokładnej wysokości poniesionych strat powstałych w wyniku pożaru lokalów mieszkalnych w budynku przy ul. (...) w odniesieniu do lokali będących wyłączną własnością każdej z tych osób, Sąd orzekł o obowiązku naprawienia szkody w zakresie tegoż czynu odrębnie w odniesieniu do każdej z poszkodowanych osób zobowiązując oskarżonego P. S. do zapłaty: 120.000 zł (z łącznej sumy 300.000 zł strat spowodowanych przez oskarżonego w budynku przy ul. (...)) na rzecz P. Z. zaś na rzecz Gminy Miejskiej S.- Zakładu (...) w S. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S. w kwocie 180.000 złotych. Sąd miał na względzie, iż z zeznań P. Z. (k. 177-178) wynika, iż mieszkała ona z rodziną we własnościowym lokalu na poddaszu podpalonego budynku przy ul. (...) i w wyniku pożaru poniosła szkody w wysokości przekraczającej 100.000 złotych, zaś jej mieszkanie uległo doszczętnemu zniszczeniu, co znajduje potwierdzenie w dowodach w postaci protokołu oględzin z miejsca zdarzenia wraz z dołączoną dokumentacją fotograficzną (k. 185-187, 189-202) oraz w wykazie właścicieli i najemców nieruchomości (k. 359). Z zeznań E. Ż. (k. 312-314), reprezentującej (...) w S. wynika ponadto, iż wysokość powstałych strat w budynku przy ul. (...) wyniosła około 305.000 złotych, przy czym jedną z poszkodowanych osób była P. Z., której mieszkanie zostało zalane w wyniku akcji gaśniczej. Sąd miarkując wysokość odszkodowania miał na uwadze także i to, iż poza stratami w mieniu poszkodowana P. Z. miała ograniczoną możliwość korzystania z mieszkania, co również wymagało zrekompensowania. Mając jednak na uwadze, iż największym uszkodzeniom w wyniku pożaru budynku przy ul. (...) uległo poddasze budynku i jego dach, Sąd uznał, iż odszkodowanie w przeważającej części orzec należało na rzecz właściciela poddasza tj. Gminy Miejskiej S.- Zakładu (...) w S. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S..

Sąd uznał, że przyznane pokrzywdzonym kwoty stanowią właściwy sposób zrekompensowania materialnego poniesionych przez nich strat.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1.1Podpis