Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Ca 2857/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Beata Gutkowska

Sędziowie:

Aleksandra Łączyńska - Mendakiewicz

Ewa Talarczyk

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2020 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. D., A. D.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

z dnia 21 października 2019 r., sygn. akt VI C 1412/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz K. D. i A. D. kwotę 1.800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w instancji odwoławczej.