Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 878/12

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2013 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Katarzyna Jamrozy-Szponik

Protokolant Joanna Maćkowiak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świdnicy – A. Z.

po rozpoznaniu w dniu 18.04.2013r., 09.05. 2013 roku sprawy karnej

Ł. B.

syna W. i S. z domu M.

urodzonego (...) w Ś.

skazanego:

A.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wydanym w dniu 27 maja 2011 roku w sprawie sygn. akt II K 347/11, którym za przestępstwo z art. 280§1 kk i art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione w dniu 2 marca 2011 roku wymierzono karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 (czterech) lat próby, zarządzonej postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 28.06 2012 w sprawie sygn. akt II Ko 676/12,

B.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 27 czerwca 2011 roku w sprawie sygn. akt II K 334/11, którym za przestępstwo z art. 279§1 kk popełnione w listopadzie 2010 roku wymierzono karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 291§1 kk popełnione w dniu 26 grudnia 2010 roku wymierzono karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności i na podstawie art. 85 kk i art. 86§1 kk wymierzono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 (trzech) lat próby, która to kara została zarządzona do wykonania na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 18.05.2012r. sygn. akt II Ko 306/12,

C.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 20 października 2011 roku w sprawie sygn. akt II K 826/11, którym za przestępstwo z art. 178a§2 kk popełnione w dniu 7 sierpnia 2011 roku wymierzono karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując skazanego do wykonywania w trakcie odbywania kary ograniczenia wolności nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 25 (dwudziestu pięciu) godzin w stosunku miesięcznym, zakaz prowadzenia rowerów na okres 1 (jednego) roku oraz świadczenie pieniężne na rzecz K. Państwowej Straży Pożarnej w Ś. w kwocie 100 (sto) złotych,

D.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 3 stycznia 2012 w sprawie sygn. akt II K 1109/11, którym za przestępstwo z art. 278§1 kk popełnione w dniu 31 sierpnia 2011 r. roku wymierzono karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając na poczet kary orzeczonej wyrokiem okres zatrzymania skazanego od dnia 31 sierpnia 2011 roku do dnia 1 września 2011 roku.

I.  łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego Ł. B. wyrokami opisanymi w punktach A i B części wstępnej wyroku łącznego i wymierza skazanemu karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego Ł. B. wyrokami opisanymi w punktach C i D części wstępnej wyroku łącznego i wymierza skazanemu karę łączną 11 (jedenastu) miesięcy pozbawienia wolności,

III.  na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie I wyroku zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt II K 334/11, tj. od dnia 30 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, a także okres odbytej kary w tej sprawie od dnia 22.01.2013r. do dnia 9.05.2013r.,

IV.  na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie II wyroku zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt II K 1109/11, tj. od dnia 31 sierpnia 2011 roku do dnia 1 września 2011 roku oraz okres odbytej w tej sprawie kary od dnia 24 marca 2012 r. do dnia 22.01.2013r.,

V.  kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ł. B. został skazany następującymi wyrokami:

E.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wydanym w dniu 27 maja 2011 roku w sprawie sygn. akt II K 347/11, którym za przestępstwo z art. 280§1 kk i art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione w dniu 2 marca 2011 roku wymierzono karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 (czterech) lat próby, zarządzonej postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 28.06 2012 w sprawie sygn. akt II Ko 676/12,

F.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 27 czerwca 2011 roku w sprawie sygn. akt II K 334/11, którym za przestępstwo z art. 279§1 kk popełnione w listopadzie 2010 roku wymierzono karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 291§1 kk popełnione w dniu 26 grudnia 2010 roku wymierzono karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności i na podstawie art. 85 kk i art. 86§1 kk wymierzono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 (trzech) lat próby, która to kara została zarządzona do wykonania na mocy postanowienia Sadu Rejonowego w Świdnicy z dnia 18.05.2012r., sygn. akt II Ko 306/12.

G.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 20 października 2011 roku w sprawie sygn. akt II K 826/11, którym za przestępstwo z art. 178a§2 kk popełnione w dniu 7 sierpnia 2011 roku wymierzono karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując skazanego do wykonywania w trakcie odbywania kary ograniczenia wolności nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 25 (dwudziestu pięciu) godzin w stosunku miesięcznym, zakaz prowadzenia rowerów na okres 1 (jednego) roku oraz świadczenie pieniężne na rzecz K. Państwowej Straży Pożarnej w Ś. w kwocie 100 (sto) złotych,

H.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 3 stycznia 2012 w sprawie sygn. akt II K 1109/11, którym za przestępstwo z art. 278§1 kk popełnione w dniu 31 sierpnia 2011 r. roku wymierzono karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając na poczet kary orzeczonej wyrokiem okres zatrzymania skazanego od dnia 31 sierpnia 2011 roku do dnia 1 września 2011 roku

Dowody:

- akta Sądu Rejonowego w Wałbrzychu sygn. akt: II K 347/11,

-

akta Sądy Rejonowego w Świdnicy II K 334/11, II K 826/11, II K 1109/11

-

karta karna – k. 7

Skazany przed osadzeniem pracował dorywczo i był zarejestrowany w PUP w Ś. jako osoba bezrobotna. W miejscu swego zamieszkania zachowywał się poprawnie. W czasie jego pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej w B. nie odnotowano poważniejszych naruszeń regulaminu obowiązującego w tej placówce, zdarzały się jednak niepowroty z przepustek. Przebywając w placówce Ł. B. przejawiał tez lekceważący stosunek do nauki.

Jak wynika z opinii o skazanym Zakładu Karnego w S. z dnia 6.12.2012r., Ł. B. podczas pobytu w tej placówce zachowywał się przeciętnie, nie był karany dyscyplinarnie, raz wyróżniony za dobre zachowanie. Wobec popełnionych czynów wypowiadał się krytycznie, chętnie uczestniczył w zajęciach kulturalno – oświatowych i sportowych.

Zachowanie skazanego Ł. B. w trakcie pobytu w Areszcie Śledczym w Ś. jest przeciętne. Był trzykrotnie karany dyscyplinarnie, m.in. za wulgarne zachowanie wobec funkcjonariuszy. Wobec agresywnego i aroganckiego zachowania decyzją Dyrektora ZK w S. skazanemu została zmieniona podgrupa klasyfikacyjna z M-2/p na M-1/p. Wobec przełożonych stara się zachowywać regulaminowo, bywa jednak, w sytuacjach dla niego niekorzystnych jest arogancki i wulgarny. Cechuje go mała dojrzałość emocjonalna i bezkrytyczny stosunek wobec siebie i własnego zachowania. Nie jest członkiem subkultury. Nie jest obecnie zatrudniony w zakładzie karnym z uwagi na brak wolnych miejsc pracy. Skazany został zakwalifikowany do nauczania w warunkach izolacji penitencjarnej. Proces resocjalizacji przebiega powoli i nie został jeszcze zakończony.

Dowód:

- opinia o skazanym z Zakładu Karnego w S. –k. 15,

- opinia o skazanym z aresztu Śledczego w Ś. z dnia 5 kwietnia 2013 roku – k-40

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 569§1 kpk określającego przesłanki wydania wyroku łącznego, jego wydanie możliwe jest wówczas, jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Zapis ten nakazuje poczynienie ustaleń, czy w sprawie możliwe jest wymierzenie kary łącznej – co pociąga za sobą konieczność sięgnięcia do przepisów o karze łącznej zawartych w kodeksie karnym – w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów. Tak więc, aby można było wydać wyrok łączny, muszą łączeniu podlegać co najmniej dwa prawomocne wyroki skazujące oraz muszą zachodzić warunki do orzeczenia kary łącznej. Warunki te sformułowane zostały w art. 85 kk i są następujące: popełnienie dwu lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy choćby nieprawomocny wyrok, co do któregokolwiek z tych przestępstw oraz wymierzenie za te właśnie przestępstwa kar tego samego rodzaju albo innych podlegających łączeniu.

Rozpoznając wniosek skazanego Ł. B. Sąd uznał, iż istnieją warunki formalne do wydania wyroku łącznego, obejmującego kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach A i B części wstępnej wyroku i wymierzenia kary łącznej. Czyny, za który skazano Ł. B. na karę łączną roku pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt II K 334/11 zostały popełnione w listopadzie 2010 r. oraz w dniu 26 grudnia 2010 r. roku, a zatem przed datą wydania pierwszego wyroku, tj. 27 maja 2011 roku, w sprawie sygn. akt II K 347/11.

Wydając wyrok łączny Sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86§1 kk granice kary łącznej określa z jednej strony najwyższa z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa, zaś z drugiej strony, suma kar podlegających łączeniu (przy uwzględnieniu zawartego w tym przepisie limitu kary łącznej, który dla kary pozbawienia wolności wynosi 15 lat).

W przedmiotowej sprawie wyrokami objętymi karą łączną orzeczono wobec skazanego karę 2 lat pozbawienia wolności pozbawienia wolności (sygn. akt II K 347/11) i kary roku pozbawienia wolności oraz 5 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt II K 334/11), połączone w karę łączną roku pozbawienia wolności. Należy zatem przyjąć, iż w tym przypadku Sąd dysponował możliwością orzeczenia wobec Ł. B. kary łącznej w granicach od 2 lat pozbawienia wolności (najwyższa z kar jednostkowych) do 3 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności (suma wszystkich kar jednostkowych). Jednocześnie Sąd miał na uwadze karę łączną wymierzona w sprawie II K 334/11. Zatem łącząc kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt A i B części wstępnej wyroku wymierzono karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Również zachodziły podstawy do połączenia kar orzeczonych w wyrokach opisanych w pkt C i D części wstępnej wyroku łącznego, tj. w sprawach II K 826/11 i II K 1109/11. W tym przypadku Sąd miał możliwość orzeczenia wobec skazanego kary łącznej w granicach od 10 miesięcy pozbawienia wolności (najwyższa z kar jednostkowych) do 12 miesięcy pozbawienia wolności ( suma kar jednostkowych przy zamianie kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 87 kk) i ostatecznie wymierzył karę łączną 11 miesięcy pozbawienia wolności.

Wymierzając karę łączną Sąd może zastosować zasadę pełnej absorpcji, kiedy najwyższa z kar pochłania kary niższe, bądź zasadę kumulacji, kiedy to kara łączna jest sumą wszystkich kar jednostkowych.

W ocenie Sądu posłużenie się w przedmiotowej sprawie przy łączeniu kar pobawienia wolności orzeczonych w sprawach II K 347/11 i II K 334/11 oraz II K 826/11 i II K 1109/11 zasadą pełnej absorpcji stanowiłoby niczym nieuzasadnione uprzywilejowanie skazanego. Stanowisko takie jest prawidłowe, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż naruszenie przez Ł. B. porządku prawnego nie miało charakteru incydentalnego. Skazany jest sprawcą niepoprawnym i jako okoliczności obciążające go Sąd potraktował jego wielokrotną karalność, i ich zbieżność czasową oraz opinie o skazanym, w szczególności spostrzeżenia zawarte w opinii z AŚ w Ś., z której wynika, iż skazany bywa arogancki i agresywny, trzykrotnie był karany dyscyplinarnie. W związku z tym zasadniczo brak jest podstaw do przyjęcia aż tak pozytywnej prognozy kryminologiczno–penitencjarnej, która to mogłaby przemawiać za przyjęciem zasady pełnej absorpcji i dlatego też orzeczona kara łączna jest wyższa.

Równocześnie w ocenie Sądu niecelowym było zastosowanie w przedmiotowej sprawie zasady kumulacji. Na taką ocenę niewątpliwie wpływ miała treść opinii o skazanym z Aresztu Śledczego w Ś., z której wynika, iż proces resocjalizacji skazanego Ł. B. nie został jeszcze zakończony a opinia o nim jako osadzonym jest przeciętna –był raz nagradzany, chętnie uczestniczy w zajęciach kulturalno – oświatowych, został zakwalifikowany do nauczania w warunkach izolacji więziennej, a w miejscu zamieszkania ma pozytywną opinię. W świetle powyższego trudno zatem uznać w chwili obecnej skazanego za sprawcę, który zasługuje na szczególnie ostre potraktowanie i zastosowanie względem niego zasady kumulacji.

Jednocześnie należy dodać, iż przez przeoczenie Sąd nie wskazał w wyroku podstaw prawnych łączenia kar pozbawienia wolności.

W punkcie III wyroku Sąd na podstawie art. 63§1 kk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt I wyroku zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt II K 334/11 tj. od dnia 30 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, a także okres odbytej kary w tej sprawie od dnia 22 stycznia 2013 roku do 9 maja 2013 roku.

Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt II wyroku łącznego zaliczył Ł. B. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt II K 1109/11 tj. od dnia 31 sierpnia 2011 roku do 1 września 2011 roku oraz okres odbytej kary w tej sprawie od dnia 24 marca 2012 roku do dnia 22 stycznia 2013 roku. ( pkt IV wyroku). Jednocześnie orzeczono, iż koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.