Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

F o r m u l a r z U K 1

Sygnatura akt

II K 1195/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

A. T.

w dniu 20 czerwca 2019 r. w Z. (woj. (...)) oraz w B. (woj. (...)), będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pośrednictwem sieci internetowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem D. W. w ten sposób, że posługując się nieprawdziwymi danymi osobowymi, wystawił na internetowym serwisie (...) ofertę sprzedaży towaru w postaci basenu ogrodowego (...) pod ID ogłoszenia (...), a następnie wprowadzając w błąd pokrzywdzoną odnośnie zamiaru wywiązania się z umowy sprzedaży i niezwłocznego wysłania jej zakupionej rzeczy, doprowadził wymienioną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w wysokości 753 zł, które pokrzywdzona przelała na wskazany przez oskarżonego oraz należący do niego rachunek bankowy o nr (...) i pomimo zapłaty ceny nie otrzymała przedmiotu sprzedaży, czym działał na szkodę D. W.;

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. w dniu 20 czerwca 2019 r. D. W. znalazła na internetowym serwisie (...) ofertę sprzedaży basenu ogrodowego (...) za 700 zł (ID ogłoszenia (...), adres email sprzedawcy: (...));

2.za pośrednictwem komunikatora (...) D. W. skontaktowała się ze sprzedającym i wyraziła chęć zakupu oraz ustaliła, że przedmiot umowy sprzedaży będzie przesłany przesyłką kurierską za 53 zł; sprzedający odmawiał wysyłki za pobraniem i nalegał, aby środki pieniężne na poczet ceny oraz kosztów przesyłki zostały przesłane tzw. szybkim przelewem; zapewniał, że tylko dzięki temu już na drugi dzień o 7 rano nada przesyłkę (zanim wyjedzie w trasę); w tym celu sprzedający przesyłał nawet pokrzywdzonej informacje na temat przelewów natychmiastowych E. E. i (...);

3. pod wpływem stanowiska sprzedającego D. W. w dniu 20 czerwca 2019 r. wykonała przelew na kwotę 753 zł na wskazany przez niego rachunek bankowy o nr (...), którego posiadaczem miał być A. K.;

4. w dniu 21 czerwca 2019 r. sprzedający zapewniał pokrzywdzoną, że zgodnie z ustaleniami zlecił wysyłkę, a 24 czerwca 2019 r. udzielał informacji o nazwie firmy kurierskiej, która miała dostarczyć paczkę;

5. D. W. nie otrzymała jednak przesyłki z przedmiotem sprzedaży, a kontakt ze sprzedającym się urwał;

6. w rzeczywistości posiadaczem rachunku bankowego o nr (...) był A. T. i na dzień 20 czerwca 2019 r. do czasu przelewu zleconego przez pokrzywdzoną nie było na nim żadnych środków pieniężnych, zaś w dniu 21 czerwca 2019 r. A. T. wypłacał już gotówkę z konta.

7.na osobę A. T. zarejestrowany był także telefon, który przypisano do użytkownika zamieszczającego ww. ogłoszenie i z którego korzystano z Internetu ((...)) podczas logowań do konta na (...), poczty elektronicznej pod adresem: (...), a także rachunku bankowego o nr (...), które następowały co najmniej do 30 czerwca 2019 r.;

8. A. T. był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu;

9. wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z 21 marca 2018 r. sygn. akt VIII K 899/16 A. T. został skazany za czyn z art. 286 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 10 października 2018 r. do 8 kwietnia 2019 r.;

zeznania D. W.

treść ogłoszenia na (...) z danymi użytkownika

zeznania D. W.

wydruki z komunikatora (...)

zeznania D. W.

wydruki z komunikatora (...)

potwierdzenie przelewu

zeznania D. W.

wydruki z komunikatora (...)

zeznania D. W.

informacja z O.K. Banku Spółdzielczego

historia rachunku

treść ogłoszenia na (...) z danymi użytkownika

informacja P4 Sp. z o.o.

odpowiedź (...) SA

historia logowań do rachunku

informacja o osobie z K.

odpis wyroku z obliczeniem kary

1-2, 136-137

15-20, 25-30

1-2, 136-137

7-10

1-2, 136-137

7-10

6

1-2, 136-137

7-10

1-2, 136-137

49

50-51

15-20, 25-30

36-38, 42-43

47-48

52-55

69-71

88

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

A. T.

w dniu 20 czerwca 2019 r. w Z. (woj. (...)) oraz w B. (woj. (...)), będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pośrednictwem sieci internetowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem D. W. w ten sposób, że posługując się nieprawdziwymi danymi osobowymi, wystawił na internetowym serwisie (...) ofertę sprzedaży towaru w postaci basenu ogrodowego (...) pod ID ogłoszenia (...), a następnie wprowadzając w błąd pokrzywdzoną odnośnie zamiaru wywiązania się z umowy sprzedaży i niezwłocznego wysłania jej zakupionej rzeczy, doprowadził wymienioną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w wysokości 753 zł, które pokrzywdzona przelała na wskazany przez oskarżonego oraz należący do niego rachunek bankowy o nr (...) i pomimo zapłaty ceny nie otrzymała przedmiotu sprzedaży, czym działał na szkodę D. W.;

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. brak zamiaru doprowadzenia pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i chęć wywiązania się z umowy lub ewentualnie niemożność zwrócenia jej pieniędzy z powodu zablokowania konta i brak dostępu do niego;

wyjaśnienia oskarżonego

66

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

zeznania D. W.

treść ogłoszenia na (...)

wydruki z komunikatora (...)

potwierdzenie przelewu

informacja z O.K. Banku Spółdzielczego

historia rachunku

treść ogłoszenia na (...) z danymi użytkownika

informacja P4 Sp. z o.o.

odpowiedź (...) SA

historia logowań do rachunku

informacja o osobie z K.

odpis wyroku z obliczeniem kary

spójne, logiczne, konsekwentne, zgodne z doświadczeniem życiowym, korespondujące z niekwestionowanymi wydrukami z komunikatora (...), a także potwierdzeniem przelewu i treścią ogłoszenia

niekwestionowane dokumenty bankowe

niekwestionowane dokumenty prywatne i bankowe

niekwestionowane dokumenty urzędowe

niekwestionowane dokumenty urzędowe

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśnienia oskarżonego

linia obrony oskarżonego, sprzeczna z zeznaniami nie tylko pokrzywdzonej, ale przede wszystkim treścią konwersacji na komunikatorze (...) i historią logowań do konta bankowego; oskarżony w rzeczywistości nie miał zamiaru wywiązania się z umowy, gdyż pomimo zapewnień i deklaracji nie wysłał na drugi dzień basenu, a nie godził się na przesyłkę za pobraniem (najprawdopodobniej takowym nie dysponował); zależało mu natomiast na tym aby jak najszybciej otrzymać pieniądze, gdyż na rachunku nie miał już żadnych środków i natychmiast po ich otrzymaniu zaczął z nich korzystać, a kłamał pokrzywdzoną, że wysłał już basen; następnie zaś logował się jeszcze do swojego konta co najmniej do 30 czerwca 2019 r., a więc jeśli tylko naprawdę chciał oddać otrzymane środki finansowe to miał okazje i możliwość, aby wykonać przelew zwrotny; okoliczność z kolei, że tego nie zrobił w powiązaniu z wcześniejszymi pustymi deklaracjami o natychmiastowej wysyłce i podaniem do przelewu nie swoich danych jasno wskazują, że tak naprawdę chciał oszukać pokrzywdzoną; ewentualna zaś blokada rachunku była dopiero rezultatem przestępczej działalności oskarżonego, a nie przyczyną, z racji której nie zwrócił pieniędzy; zresztą kwestia ewentualnego zwrotu otrzymanych środków ma znaczenie drugoplanowe, gdyż tak naprawdę ważniejsze jest to do czego oskarżony się zobowiązywał (wysyłki basenu następnego dnia) w zamian za zlecenie tzw. szybkiego przelewu, a z tego z pewnością się nie wywiązał;

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

X

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1

A. T.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W przypadku przestępstwa oszustwa określonego w art. 286 § 1 kk wymaganym jest, aby sprawca w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego zachowania.

Błędem jest niezgodność między obiektywną rzeczywistością, a jej odbiciem w świadomości człowieka.

Wprowadzenie w błąd oznacza zachowanie prowadzące do wywołania (powstania) u danej osoby błędu, a więc fałszywego odzwierciedlenia rzeczywistości w świadomości tej osoby, przy czym przed podjęciem działania przez sprawcę pokrzywdzony nie ma błędnego wyobrażenia o rzeczywistości. Innymi słowy, w sytuacji wprowadzenia w błąd sprawca wywołuje w świadomości pokrzywdzonego fałszywe wyobrażenie.

W rezultacie wprowadzenia w błąd pokrzywdzony ma rozporządzić mieniem, a więc pomiędzy zachowaniem sprawcy, polegającym na wprowadzeniu w błąd i niekorzystnym rozporządzeniem mieniem, zachodzić musi związek przyczynowy.

W związku z tym, przyjąć należało, że zachowanie oskarżonego wyczerpało znamiona występku stypizowanego w art. 286 § 1 kk, a więc oszustwa. A. T. działał bowiem w zamiarze, aby pokrzywdzona dokonała na jego rzecz tzw. szybkiego przelewu pieniędzy. Wykorzystał do tego jej stan świadomości wynikający z treści ogłoszenia sprzedaży i przekonanie o jego prawdziwości i rzetelności deklaracji o natychmiastowej wysyłce. Podstępnie zatajając przy tym przed pokrzywdzoną swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz to, że nie ma tak naprawdę zamiaru wysłać oferowanego przedmiotu zgodnie z tym o czym zapewniał.

Oskarżony przypisanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 kk. Wyrokiem bowiem wymienionym w pkt 1.1.9 za czyn z art. 286 § 1 kk wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 10 października 2018 r. do 8 kwietnia 2019 r.; przestępstwa przypisanego w niniejszej sprawie dopuścił się 20 czerwca 2019 r., a zatem w ciągu 5 lat po odbyciu, co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

     

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

     

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

     

3.4. Umorzenie postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

     

3.5. Uniewinnienie

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. T.

1

1

- przy wymiarze kary, Sąd wziął pod uwagę na niekorzyść oskarżonego uprzednią wielokrotną (dwunastokrotną) karalność za przestępstwa przeciwko mieniu;

- wymierzona kara 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywna 50 stawek dziennych po 10 zł odpowiadają przede wszystkim stopniowi winy oskarżonego oraz społecznej szkodliwości jego czynu, a ponadto pozwalają na osiągnięcie zapobiegawczych i wychowawczych celów kary w stosunku do niego, a także czynią zadość potrzebie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa;

- oskarżony działał umyślnie i z premedytacją oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;

- swoje zachowanie skierował przeciwko mieniu, czyniąc sobie z takiej działalności źródło szybkiego przychodu; wyjątkowa zaś przebiegłość podczas komunikowania się z pokrzywdzoną sprawia, że niedochowanie przez oskarżonego wierności prawu było wyraźne, a stopień społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu z pewnością był wyższy niż znikomy;

- z uwagi na to, że oskarżony był już uprzednio skazany na karę pozbawienia wolności możliwość warunkowego zawieszenia jej wykonania była wykluczona, gdyż sprzeciwia się temu obecna regulacja przepisu art. 69 § 1 kk.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

A. T.

2

1

Na zasadzie art. 46 § 1 kk Sąd orzekł od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonej kwotę 753 zł tytułem obowiązku naprawienia szkody, gdyż tyle wyniosła jej strata, a wystąpiła ona ze stosownym wnioskiem w tym przedmiocie.

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

     

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

4

O kosztach obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu, Sąd orzekł na podstawie § 2, § 3, § 4 ust. 1 -3 oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 poz. 1714) i zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. B. U. kwotę 516,60 zł tytułem wynagrodzenia.

W oparciu o art. 627 kpk i art. 616 § 1 i 2 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 z późn. zm.) Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 280 zł tytułem opłaty oraz kwotę 586,60 zł tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków, na którą to sumę składają się wydatki poniesione w postępowaniu przygotowawczym (50 zł – k. 119), wynagrodzenie obrońcy z urzędu (516,60 zł) oraz ryczałt za doręczenia na etapie sądowym sprawy (20 zł).

8. PODPIS