Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 86/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lipca 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Wiesław Pędziwiatr

Sędziowie: SSA Bogusław Tocicki (spr.)

SO del. do SA Agnieszka Połyniak

Protokolant: Beata Sienica

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) we W. Dariusza Szyperskiego

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 r.

sprawy D. W.

oskarżonego z art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu

z dnia 16 stycznia 2020 r. sygn. akt III K 150/19

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego D. W.;

II.  zasądza od Skarbu P aństwa na rzecz adw. E. B. 600 zł tytułem nieopłaconej obrony z urzędu w postępowaniu odwoławczym oraz 138 zł tytułem podatku VAT, a także 167,16 zł tytułem kosztów dojazdu na rozprawę odwoławczą;

III.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając wydatkami tego postępowania Skarbu Państwa.

Bogusław Tocicki

Wiesław Pędziwiatr

Agnieszka Połyniak