Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 140/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Piasecka

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie: Monika Popławska - Pietroniuk

po rozpoznaniu w dniach 29.05.2020r. i 26.06.2020r.

sprawy:

R. W.

s. W. i Z. z domu Z.

ur. (...) w W.

oskarżonego o to, że:

I.  W okresie od dnia 2 kwietnia 2019 roku do dnia 3 lutego 2020 roku, w miejscowości J., gm. K., znęcał się fizycznie i psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na wiek – swoją matką Z. L. w ten sposób, że będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury domowe, w trakcie których uderzał ją rękoma w twarz, szarpał, popychał, groził pozbawieniem życia i pobiciem, żądał wydania pieniędzy na alkohol, wyganiał z mieszkania i swoim zachowaniem zmuszał do jego opuszczenia, wyzwał słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, przy czym czynu tego dokonał w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 207 §1a kk w zw. z art. 64 §1 kk

II.  w okresie od dnia 2 kwietnia 2019 roku do dnia 3 lutego 2020 roku w miejscowości J. gm. K., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonał uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia mieszkania w postaci lodówki, drzwi pełnych i oszklonych od pokoju, stołu, krzesła, drzwiczek od segmentu kuchennego i dwóch czajników o wartości łącznej 2.000 zł, w ten sposób powstałych strat na szkodę Z. L.,

tj. o czyn z art. 288 §1 kk w zw. z art. 12 §1 kk

I.  oskarżonego R. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to:

-

za czyn z pkt I a/o z mocy art. 207 §1a kk w zw. z art. 64 §1 kk skazuje, zaś na podstawie art. 207 §1a kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

-

za czyn z pkt II a/o z mocy art. 288 §1 kk w zw. z art. 12 §1 kk skazuje, zaś na podstawie art. 288 §1 kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 85 §1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy wobec oskarżonego jednostkowe kary pozbawienia wolności i w ich miejsce wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności odbywanej w systemie terapeutycznym;

III.  na podstawie art. 63 § 1 k.p.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu R. W. okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 03.02.2020r. godz. 15:55;

IV.  na podstawie art. 41a §2 k.k. orzeka wobec oskarżonego R. W. nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną Z. L. na okres 3 (trzech) lat;

V.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. kwotę (...) (tysiąc sto dziewiętnaście) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu, w tym kwotę 300 (trzysta) złotych za postępowanie przygotowawcze oraz kwotę 257,37 (dwieście pięćdziesiąt siedem 37/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

VI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II 140/20

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

R. W.

W okresie od dnia 2 kwietnia 2019 roku do dnia 3 lutego 2020 roku, w miejscowości J., gm. K., znęcał się fizycznie i psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na wiek – swoją matką Z. L. w ten sposób, że będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury domowe, w trakcie których uderzał ją rękoma w twarz, szarpał, popychał, groził pozbawieniem życia i pobiciem, żądał wydania pieniędzy na alkohol, wyganiał z mieszkania i swoim zachowaniem zmuszał do jego opuszczenia, wyzwał słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, przy czym czynu tego dokonał w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 207 §1a kk w zw. z art. 64 §1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. w okresie od dnia 2 kwietnia 2019 roku do dnia 3 lutego 2020 roku w J., gm. K. znęcanie się fizyczne (pod działaniem alkoholu wszczynanie awantur domowych, uderzanie rękoma w twarz, szarpanie, popychanie) i psychiczne (grożenie pozbawienia życia i pobiciem, żądanie wydania pieniędzy na alkohol, wyganianie z mieszkania i zmuszanie do jego opuszczenia, wyzywanie słowami powszechnie uznanymi za obelżywe) nad osobą nieporadną ze względu na wiek – matką Z. L.

a)Zeznania Z. L.

159v-160,5v-6

b)Zeznania W. W. (2)

169, 13v

c)Zeznania T. Z.

160v

d)Zeznania D. Z.

160v-161

e)Zeznania A. W.

161, 27v-28

f)Zeznania D. W.

161-161v

g)Zeznania A. K.

161

h)zeznania J. Ś.

178-178v

i)Dokumentacja (...)

62-91

2.Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 22 marca 2018 r. sygn. akt. II K 48/18 za przestępstwo z art. 207 § 1 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Odbywanie kary pozbawienia wolności od 06.06.2018 r. do 02.04.2019 r.

a)Karta karna

139-142

b) wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

30

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

2.

R.

L. W.

w okresie od dnia 2 kwietnia 2019 roku do dnia 3 lutego 2020 roku w miejscowości J. gm. K., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonał uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia mieszkania w postaci lodówki, drzwi pełnych i oszklonych od pokoju, stołu, krzesła, drzwiczek od segmentu kuchennego i dwóch czajników o wartości łącznej 2.000 zł, w ten sposób powstałych strat na szkodę Z. L.,tj. o czyn z art. 288 §1 kk w zw. z art. 12 §1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

3.W okresie od dnia 2 kwietnia 2019 roku do dnia 3 lutego 2020 roku w miejscowości J., gm. K. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dokonanie uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia mieszkania w postaci lodówki, drzwi pełnych i oszklonych od pokoju, stołu, krzesła, drzwiczek od segmentu kuchennego i dwóch czajników o wartości łącznej 2000 zł na szkodę Z. L.

a)Zeznania Z. L.

159v-160, 5v-6

b)Zeznania W. W. (2)

169, 13v

c)Zeznania A. W.

161,27v-28

4. Rozpoznanie u R. W. cech organicznych zaburzeń osobowości oraz zespołu uzależnienia spowodowanego używaniem alkoholu, a także napadów padaczki w wywiadzie. W chwili popełnienie zarzucanych czynów zdolność do rozpoznania znaczenia czynów oraz zdolność do pokierowania swoim postępowaniem nie była zaburzona w rozumieniu art. 31 § 1 i 2 kk.

a)Opinia sądowo - psychiatryczna

105-109

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

R. W.

W okresie od dnia 2 kwietnia 2019 roku do dnia 3 lutego 2020 roku, w miejscowości J., gm. K., znęcał się fizycznie i psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na wiek – swoją matką Z. L. w ten sposób, że będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury domowe, w trakcie których uderzał ją rękoma w twarz, szarpał, popychał, groził pozbawieniem życia i pobiciem, żądał wydania pieniędzy na alkohol, wyganiał z mieszkania i swoim zachowaniem zmuszał do jego opuszczenia, wyzwał słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, przy czym czynu tego dokonał w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 207 §1a kk w zw. z art. 64 §1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.Wersja przedstawiona przez oskarżonego, negacja negatywnych zachowań wobec matki

a)Wyjaśnienia oskarżonego

51-51v

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

2.

R. W.

w okresie od dnia 2 kwietnia 2019 roku do dnia 3 lutego 2020 roku w miejscowości J. gm. K., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonał uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia mieszkania w postaci lodówki, drzwi pełnych i oszklonych od pokoju, stołu, krzesła, drzwiczek od segmentu kuchennego i dwóch czajników o wartości łącznej 2.000 zł, w ten sposób powstałych strat na szkodę Z. L.,tj. o czyn z art. 288 §1 kk w zw. z art. 12 §1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.Wersja przedstawiona przez oskarżonego według której do uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów doszło podczas ataku padaczki

a)Wyjaśnienia oskarżonego

51-51v

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1a

1.1.3a

Zeznania Z. L.

Pokrzywdzona składała szczere i spójne zeznania podczas całego postępowania, które Sąd przyjął za wiarygodną podstawę ustaleń faktycznych. Opisała naganne zachowanie oskarżonego pod wpływem alkoholu; wszczynanie awantur, zwracanie się do niej słowami wulgarnymi, grożenie pozbawieniem życia i pobiciem, żądanie wydania pieniędzy na alkohol, wyganianiem z mieszkania i zmuszaniem do jego opuszczenia. Wskazała na akty przemocy fizycznej, jakich oskarżony dopuszczał się wobec niej. Świadek pokreśliła, iż do zniszczenia i uszkodzenia sprzętów domowych należących do niej doszło na skutek celowego działania przez znajdującego się pod wpływem alkoholu oskarżonego.

Sąd nie znalazł przy tym żadnych okoliczności, które wskazywałyby, iż zarzuty wobec oskarżonego podnoszone przez pokrzywdzoną są bezpodstawnie obciążającymi oskarżonego. Ponadto zeznania pokrzywdzonej korespondowały z zeznaniami pozostałych świadków.

1.1.1b

1.1.3b

Zeznania W. W. (2)

Zeznania świadków są spójne, rzeczowe, konsekwentne i wzajemnie się uzupełniają. Świadkowie opisali, iż w ich obecności oskarżony „rzucał się” do Z. L. oraz wyzywał ją słowami wulgarnymi. Pokrzywdzona wielokrotnie uciekała z mieszkania, bowiem z uwagi na wiek i brak sił nie była w stanie przeciwstawić się oskarżonemu. Świadek A. W. zeznała, iż to oskarżony zniszczył sprzęty domowe. W ocenie Sądu ich zeznania nie były nacechowane niechęcią do oskarżonego.

1.1.1e

1.1.3c

Zeznania A. W.

1.1.1f

Zeznania D. W.

1.1.1c

Zeznania T. Z.

Świadkowie - sąsiedzi oskarżonego zeznali, iż wielokrotnie słyszeli awantury podczas których oskarżony kierował wyzwiska oraz groźby w stosunku do pokrzywdzonej. Widzieli również podbite oko u pokrzywdzonej. Podkreślili, iż pokrzywdzona z obawy przed oskarżonym uciekała z mieszkania W ocenie Sądu ich zeznania były szczere, spójne i rzeczowe.

1.1.1d

Zeznania D. Z.

1.1.1f

Zeznania D. W.

1.1.1g

Zeznania A. K.

Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania zeznań funkcjonariuszy Policji, którzy o negatywnych zachowaniach oskarżonego wobec pokrzywdzonej dowiedzieli się w związku z wykonywaniem czynności służbowych i nie mieli żadnych powodów, aby bezpodstawnie obciążać oskarżonego. Świadkowie zeznali, iż w ich obecności oskarżony był wobec pokrzywdzonej agresywny oraz wyzywał ja słowami wulgarnymi Świadkowie podkreślili, iż pokrzywdzona jest osobą starszą i schorowaną.

1.1.1h

zeznania J. Ś.

1.1.1i

Dokumentacja (...)

Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania tej dokumentacji. Sporządzono ją w odpowiedniej formie przez podmioty uprawnione do jej wystawienia. Nie była kwestionowane przez żadną ze stron, nie budziła również wątpliwości co do jej autentyczności.

1.1.2a

Karta karna

Sporządzone przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodne z przepisami prawa, brak kwestionowania w/w dowodu.

1.2.2b

wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

1.1.4a

Opinia sądowo - psychiatryczna

Opinia spełnia wymogi określone w kpk. W wydanej opinii udzielono odpowiedzi na pytanie przedstawione w postanowieniu o powołaniu biegłych. Wbrew temu na co wskazuje obrońca oskarżonego, biegli w opinii wskazali, iż zdolność do rozpoznania znaczenia czynów oraz zdolność do pokierowania swoim postępowanie nie była zaburzona w rozumieniu art. 31 §1 i 2 kk. Odnosząc się do kwestii konieczności zapewnia oskarżonemu w warunkach izolacji penitencjarnej konsultacji psychiatrycznych, psychologicznych oraz neurologicznych należy wskazać, iż z opinii wynika, że biegli rozpoznali u oskarżonego cechy organicznych zaburzeń osobowości, zespół uzależnienia spowodowany używaniem alkoholu oraz napady padaczki w wywiadzie. Wnioski przedstawione przez biegłych nie są ze sobą sprzeczne wobec czego w ocenie Sądu opinia biegłych jest pełna, jasna i logiczna. Została sporządzona przez osoby posiadające odpowiedni kwalifikacje, wiedzę, i doświadczanie. Podkreślić należy, iż to, że opinia może być niesatysfakcjonująca dla którejkolwiek ze stron, nie daje podstaw do podważania jej wiarygodności, rzetelności i fachowości.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania H. W.

Zeznania nie wniosły do sprawy nic istotnego.

1.2.1a

1.2.2a

Wyjaśnienia oskarżonego

Brak korelacji z pozostałymi dowodami tj. zeznaniami świadków i zgromadzoną dokumentacją. W ocenie Sadu wyjaśnienia oskarżonego stanowią jedynie nieudolną linię obrony, mającą go uchronić przed odpowiedzialnością karną.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I i II

R. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czyn z art. 207 §1a kk w zw. z art. 64 §1 kk

Znęcanie oznacza zazwyczaj systematycznie powtarzające się zachowanie złożone z jedno lub wielorodzajowych pojedynczych czynności naruszających różne dobra, na przykład nietykalność ciała, godność osobistą. Jest przestępstwem umyślnym i może być dokonany tylko z zamiarem bezpośrednim. Charakteryzuje się szczególnym negatywnym nastawieniem sprawcy do ofiary. Znęcanie to zachowanie, które nie tylko w odczuciu pokrzywdzonego, ale również przy uwzględnieniu kryteriów obiektywnych polega na zadawaniu bólu lub cierpień moralnych. Przepis art. 207 § 1a k.k. stanowi o osobie nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny. Osoba nieporadna to taka, która nie potrafi samodzielnie sobie radzić w życiu codziennym. Ma to być nieporadność z powodu stanu fizycznego (obłożna choroba, niepełnosprawność fizyczna) lub stanu psychicznego bądź wieku.

Działanie oskarżonego względem osób najbliższej –matki nosiło znamiona znęcania się psychicznego i fizycznego. Było to działanie nacechowane napięciem złej woli, intensywne i dotkliwe zadawanie pokrzywdzonej cierpień moralnych w celu ich udręczenia i poniżenia, jak również stosowanie wobec niej przemocy fizycznej: uderzanie po twarzy, głowie, popychanie. Oskarżony pod wpływem alkoholu wszczynał awantury używając wobec pokrzywdzonej słów wulgarnych, jak również groził jej pobiciem i zabiciem. W ocenie Sądu pokrzywdzona ze względu na swój na wiek (80 lat) była osobą nieporadną.

R. W. wyrokiem Sądu Rejonowego Kętrzynie z dnia 22 marca 2018 r. sygn. akt. II K 48/18 został skazany za przestępstwo z art. 207 § 1 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczona karę pozbawienia wolności odbywał od dnia 06.06.2018 r. do dnia 02.04.2019 r. Z powyższego wynika, iż zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 kk.

Czyn z art. 288 §1 kk w zw. z art. 12 §1 kk

Czynność wykonawcza czynu z art. 288 § 1 kk polega na zniszczeniu, uszkodzeniu lub uczynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy. Niszczenie rzeczy polega na jej unicestwieniu. Uszkodzenie łączy się z taką zmianą materii rzeczy, że nie może ona stale lub czasowo służyć w pełni celom, do których była przeznaczona.

Oskarżony działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru bez żadnego powodu, w celu rozładowania napięcia, dokonał uszkodzenia i zniszczenia cudzych rzeczy (należących do jego matki) w postaci wyposażenia mieszkania w postaci lodówki, drzwi pełnych i oszklonych od pokoju, stołu, krzesła, drzwiczek od segmentu kuchennego i dwóch czajników o wartości łącznej 2.000 zł.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. W.

I tiret I

I

Kara pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 10 miesięcy- znaczny stopień społecznej szkodliwości : agresywne zachowanie wobec pokrzywdzonej, działanie pod wpływem alkoholu, znęcanie się nad osobą starszą i schorowaną- matką, rażące naruszenie obowiązków rodzinnych, uprzednia wielokrotna karalność, również za czyn z art. 207 § 1 kk wobec pokrzywdzonej (k.30,31,32), działanie w warunkach powrotu do przestępstwa

I tiret II

II

Kara pozbawienia wolności w wymiarze 4 miesięcy: działanie w stanie nietrzeźwości, bez żadnego powodu, w celu rozładowania napięcia, działanie przeciwko mieniu.

II

I i II

kara łączna 2 lat pozbawienia wolności odbywana w systemie terapeutycznym; wysoki stopień społecznej szkodliwości w szczególności czynu z pkt I, tożsamość pokrzywdzonych, zbieżność czasowa czynów, wcześniejsza wielokrotna karalność oskarżonego (k.139-142).

Oskarżony karę pozbawienia wolności powinien odbywać w systemie terapeutycznym, z uwagi na jego uzależnienie od alkoholu.

IV

I

orzeczenie nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną Z. L. na okres 3 lat- Środek ten realizuje zadanie w zakresie prewencji indywidualnej przez ułatwienie powstrzymania się od popełnienia czynów w przyszłości, a także ma za zadanie uświadomić sprawcy rozmiar wyrządzonej krzywdy, a przez swoją dolegliwość działać na niego w warstwie emocjonalnej, powstrzymując przed zachowaniami przestępnymi. Bez wątpienia środek ten będzie także oddziaływać odstraszająco na innych potencjalnych sprawców.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. W.

III

I i II

Zaliczenie na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 03.02.2020 r. godz.15:55

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

zasądzenie na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. wynagrodzenie za obronę wykonywaną z urzędu zgodnie z przepisami art. 29 ust 1 ustawy Prawo o adwokaturze w zw. z § 17 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt 3 i § 20 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

VI

Zwolnienie oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości (oskarżony utrzymuje się z renty w wysokości 620 złotych, tymczasowo aresztowany w sprawie)

1.1Podpis