Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 457/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Krzysztof Wójcik

Sędziowie: S.O. Bartosz Kaźmierak (spr.)

S.R. (del.) Marcin Wojciechowski

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...) (poprzednio (...)) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę kwoty 4 108,18 zł

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 11 grudnia 2019 roku, sygn. akt V GC 2527/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

S.S.O. Krzysztof Wójcik

S.S.O. Bartosz Kaźmierak

S.S.R. (del) Marcin Wojciechowsk