Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III W 1747/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w W., III Wydział Karny

w składzie: Przewodniczący Sędzia Agnieszka Ławryńczuk

Protokolant: Amanda Szewczyk

Oskarżyciel publiczny: asp. szt. M. S. (1)

po rozpoznaniu w dniach: 24 stycznia 2020 r. oraz 24 czerwca 2020 r., na rozprawie sprawy:

M. S. (2), s. J. i M. z d. K.

ur. (...) w W.

obwinionego o to, że:

w dniu 14 września 2018 r. około godz. 06:33 w W. na ulicy (...) naruszył zasady określone w art. 18 ust. 2 P. w ten sposób, że kierując autobusem marki S. nr rej. (...) wyjeżdżał z zatoki na jezdnię bez upewnienia się, iż nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w wyniku czego nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu pojazdem marki S. nr rej. (...), który aby uniknąć zderzenia, wykonał manewr obronny zmiany kierunku jazdy w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w pojazd marki V. nr rej. (...), a następnie w naczepę marki S. nr rej. (...) będącą w zespole pojazdów z ciągnikiem siodłowym marki S. nr rej. (...), w wyniku czego uszkodzeniu uległy pojazdy oraz kierujący pojazdem S.P. R. doznał rozstroju zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni w rozumieniu art. 157 § 2 Kodeksu Karnego, czynem spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

tj. o czyn z art. 86 § 1 k.w. w zw. z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, ze zm.)

orzeka

1. M. S. (2) uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu określonego w art. 86 § 1 k.w.;

2. na zasadzie art. 119 § 2 pkt 1) k.p.w. koszty postępowania ponosi Skarb Państwa, za wyjątkiem należności z tytułu udziału w sprawie adwokata w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.