Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 113/20

POSTANOWIENIE

Dnia 30 czerwca 2020 r.

  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

Przewodniczący: sędzia Artur Fornal

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko (...) w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2020 r., sygn. akt VIII GC 3545/19

p o s t a n a w i a:

1.  odrzucić zażalenie;

2.  nakazuje zwrócić powodowi ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kwotę 80 (osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty uiszczonej od odrzuconego zażalenia.

UZASADNIENIE

Zażalenie na powyższe postanowienie powód złożył po doręczeniu jego odpisu pełnomocnikowi ( zob. k. 53), bez wystąpienia z wnioskiem o jego uzasadnienie.

Wskazać trzeba, że zgodnie z art. 394 § 2 zd. 1 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. W aktualnym stanie prawnym nie budzi żadnych wątpliwości, że jest zasadą (za wyjątkiem odstąpienia od uzasadnienia w trybie art. 357 § 6 k.p.c. – co w niniejszej sprawie nie miało miejsca - k. 51, albo gdy sporządzenie uzasadnienia nie jest możliwe – art. 331 § 4 w zw. z art. 361 k.p.c.), iż dopiero złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem otwiera prawo do wniesienia zażalenia. Zażalenie niepoprzedzone złożonym skutecznie wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia postanowienia podlega odrzuceniu a limine jako niedopuszczalne „z innych przyczyn” (por. T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, Warszawa 2019, Art. 394, nb 47).

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie na podstawie art. 373 § 1 w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. Wyjaśnić przy tym trzeba, że niniejsze orzeczenie wydane w składzie jednoosobowym (art. 367 § 3 zd. 2 w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.), gdyż postanowienia sądu drugiej instancji odrzucającego niedopuszczalne zażalenie nie można utożsamiać z „rozpoznaniem zażalenia” (co następuje w składzie trzech sędziów – zgodnie z art. 397 § 1 k.p.c.), które wiąże się dopiero z merytoryczną oceną zawartych w zażaleniu zarzutów i wniosków (por. np. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2008 r., II PZ 34/08, OSNP 2010, nr 11-12, poz. 140).

Podstawę zwrotu opłaty od zażalenia podlegającego odrzuceniu stanowił przepis art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b w zw. z art. 80a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020, poz. 755 ze zm.).