Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK164/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. G.

I. w okresie od 01 maja 2019 roku, do 30 listopada 2019 roku, w B. woj. (...), uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego, na rzecz córki N. G., w kwocie po 350 zł miesięcznie, którego wysokość określono i potwierdzono wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 13 kwietnia 2015 roku, wydanym w sprawie sygn. akt III RC 541/14 czym spowodował zaległość alimentacyjną, której wartość przekroczyła równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, a ponadto naraził osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W okresie od 01 maja 2019 roku, do 30 listopada 2019 roku M. G. uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego, na rzecz córki N. G., w kwocie po 350zł miesięcznie.

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

k. 9

akt urodzenia N. G.

k. 19

zeznania świadka K. W.

k. 64-65, k. 21

Wysokość kwoty alimentów określono i potwierdzono wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 13 kwietnia 2015 roku, wydanym w sprawie sygn. akt III RC 541/14

odpis wyroku SR w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt III RC 481/12

k. 2

odpis wyroku SR w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt III RC 541/14

k. 3

Oskarżony spowodował zaległość alimentacyjną, której wartość przekroczyła równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych.

informacja o stanie zadłużenia

k. 5-6

Oskarżony naraził swoją córkę na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego

k. 8

zeznania K. W.

k. 64-65, k. 21

M. G. nie korzystał ze świadczeń przyznawanych z pomocy społecznej.

informacja z MOPS w B.

k. 1

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

M. G.

I.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony interesuje się córką. Robi jej prezenty. Alimentów nie płacił, ponieważ nie stać go na ich regulowanie.

wyjaśnienia oskarżonego

k. 63, k. 49

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

Informacja przedstawiona została przez uprawione do tego organy i nie budziła wątpliwości. Nie była kwestionowana przez strony.

zeznania K. W.

Zeznania świadka były spójne, konsekwentne i logiczne. Korespondują z pozostałym materiałem dowodowym. K. W. podawała, że tak naprawdę prezenty córka dostaje wyłącznie od dziadów tj. rodziców oskarżonego i to oni są zainteresowani jej losami oraz mają z nią kontakt.

akt urodzenia N. G.

Informacja przedstawiona została przez uprawione do tego organy i nie budziła wątpliwości.

1.1.1

odpis wyroku SR w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt III RC 481/12

Dowód nie budził wątpliwości. Nie był kwestionowany przez strony.

odpis wyroku SR w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt III RC 541/14

Dowód nie budził wątpliwości. Nie był kwestionowany przez strony.

1.1.1

informacja o stanie zadłużenia

Informacja przedstawiona została przez uprawione do tego organy i nie budziła wątpliwości. Nie była kwestionowana przez strony.

1.1.1

zeznania K. W.

Zeznania świadka były spójne, konsekwentne i logiczne. Korespondują z pozostałym materiałem dowodowym. K. W. podjęła pracę od marca 2020 r. wcześniej zaś korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej oraz otrzymała świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Bez tych dochodów nie byłaby w stanie zapewnić córce podstawowych potrzeb.

odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informacja przedstawiona została przez uprawione do tego organy i nie budziła wątpliwości. Nie była kwestionowana przez strony.

1.1.1

informacja z MOPS w B.

Informacja przedstawiona została przez uprawione do tego organy i nie budziła wątpliwości. Nie była kwestionowana przez strony.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśnienia oskarżonego

Sąd uznał, iż wyjaśnienia oskarżonego stanowią przyjętą przez niego linię obrony. Oskarżony wskazywał, jakoby to on fundował córce różne prezenty i wysyłał ją z dziadkami na wyjazdy, podczas gdy jak zeznawała K. W., to dziadkowie z własnej inicjatywy interesują się wnuczką i tak naprawdę to oni korzystają z widzeń z N. G. przeznaczonych dla oskarżonego. To, że obecna partnerka oskarżonego jest chora nie rzutuje zaś na jego obowiązki względem córki.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

M. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowanie oskarżonego wyczerpało dyspozycję art. 209 § 1a kk, gdyż wypełniało wszystkie znamiona określone w tym przepisie. W szczególności, oskarżony jako rodzic był zobowiązany do wychowania oraz utrzymywania swojej córki, zaś w wyroku określono co do wysokości wysokość alimentów na rzecz N. G.. W przypisanym okresie M. G. nie spełniał tej powinności w praktycznie żadnym zakresie i powstałe z tego tytułu zaległości przekraczają sumę 3 świadczeń okresowych. Oskarżony miał realne możliwości zadośćuczynienia obowiązkowi alimentacji. Był bowiem zdrowy i mógł podjąć zatrudnienie. W efekcie natomiast zaniechania realizacji ciążących na nim obowiązków, naraził swoją córkę na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, albowiem K. W. zmuszona została do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, zaś sam oskarżony radził sobie na tyle dobrze, iż tego nie potrzebował. Nie można tracić z pola widzenia, iż kwota 350 złotych alimentów nie jest rażąco wygórowana szczególnie biorąc pod uwagę potrzeby dzieci oraz ceny różnych towarów w sklepach.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. G.

1.

I.

Sąd uznał, iż kara 5 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia winy oskarżonego oraz społecznej szkodliwości jego czynu. Podkreślić, bowiem trzeba, że działał on umyślnie, a jego zachowania rozciągnięte były na przestrzeni znacznego okresu czasu oraz skierowane zostały przeciwko małoletniej córce. Zdaniem Sądu wobec uprzednich skazań i orzeczonych kar wolnościowych, jedynie bezwzględna kara pozbawienia wolności może spełnić swoje cele wobec oskarżonego, który był już wielokrotnie skazywany, nie tylko za czyn z art. 209 § 1a kk.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż z uwagi na treść art. 69 § 1 kk nie było możliwe orzeczenie warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności z uwagi także na to, iż oskarżony w czasie popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1a kk był skazany na karę pozbawienia wolności.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

W oparciu o dyspozycję art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w całości mając na uwadze jego trudną sytuacje rodzinną i majątkową , a także stan jego zaległości alimentacyjnych.

7.  Podpis