Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK286/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. K.

w dniu 12 lipca 2019 roku o godz. 16:55 w miejscowości P., gm. B., województwa (...), kierował w ruchu lądowym pojazdem marki C. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,80 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt II IK 1058/10 oraz II K 658/10

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 12 lipca 2019 roku o godz. 16:55 w miejscowości P. kierował w ruchu lądowym pojazdem marki C. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,80 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

wyjaśnienia oskarżonego

k. 108

protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu A. I.

k. 2

świadectwo wzorcowania

k. 3, 5

protokół badania stanu trzeźwości Alkometr A2.0

k. 4

notatka urzędowa

k. 1

D. K. był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt II IK 1058/10 oraz II K 658/10

karta karna

k. 14-16

odpis prawomocnego wyroku SR w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt II K 1058/10

k. 27

odpis prawomocnego wyroku SR w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt II K 658/10

k. 28

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu A. I.

Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu sprawnego sprzętu posiadającego odpowiednią legalizację. Wynik badania nie był kwestionowany przez strony.

protokół badania stanu trzeźwości Alkometr A2.0

Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu sprawnego sprzętu posiadającego odpowiednią legalizację. Wynik badania nie był kwestionowany przez strony.

świadectwo wzorcowania

Dokument wystawiony przez uprawione do tego organy, nie budzi wątpliwości, nie był kwestionowany przez strony.

notatka urzędowa

Sporządzona przez funkcjonariusza biorącego udział w zatrzymaniu kierującego pojazdem. Jej treść nie była kwestionowana przez strony. Wskazuje na okoliczności zatrzymania oskarżonego.

wyjaśnienia oskarżonego

Korespondują z pozostałym zgromadzonym materiałem dowodowym, co do tego, iż oskarżony przyznał się, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu.

1.1.1

odpis prawomocnego wyroku SR w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt II K 1058/10

Sporządzony przez uprawnioną osobę. Treść dokumentu niekwestionowana przez strony, nie budziła wątpliwości.

odpis prawomocnego wyroku SR w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt II K 658/10

Sporządzony przez uprawnioną osobę. Treść dokumentu niekwestionowana przez strony, nie budziła wątpliwości.

karta karna

Sporządzony przez uprawnioną osobę. Treść dokumentu niekwestionowana przez strony, nie budziła wątpliwości.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

Co do faktu, iż alkohol spożywał dużo wcześniej przed tym zanim kierował samochodem. Przeczą temu przede wszystkim wyniki z przeprowadzonych badań określające ilość alkoholu w wydychanym powietrzu, która przez pewien czas rosła, co oznaczałoby, iż oskarżony zakończył spożywanie alkoholu niedługo przed tym jak kierował samochodem.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

D. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Opisane zachowanie wypełnia znamiona występku określonego w art. 178 a § 4 kk, gdyż oskarżony prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości. Nie ulega, bowiem wątpliwości, że samochód osobowy jest pojazdem mechanicznym. Oskarżony natomiast prowadził go po drodze publicznej, a więc w ruchu lądowym. Zawartość zaś, alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczyła wartość określoną w art. 115 § 16 kk, który zawiera definicję stanu nietrzeźwości. Nadto przypisanego czynu oskarżony dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w sprawie Sądu Rejonowego Piotrkowie Trybunalskim w sprawie sygn. akt II K 1058/10 i II K 658/10. W związku z powyższym, ostatecznie przyjąć należało, iż czyn oskarżonego wyczerpał znamiona art. 178 a § 4 kk.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. K.

1.

I.

Sąd uznał, iż kara 8 miesięcy pozbawienia wolności odpowiada stopniowi winy oskarżonego oraz społecznej szkodliwości jego czynu, a także pozwoli osiągnąć wychowawcze i zapobiegawcze cele kary wobec niego. Jedynie bezwzględna kara pozbawienia wolności pozwoli oskarżonemu na refleksję nad swoim postępowaniem. D. K. bowiem był uprzednio karany, w tym dwukrotnie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Ponadto zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu była znaczna. Na korzyść oskarżonego przemawia jego przyznanie się do winy.

D. K.

2.

I.

Konsekwencją skazania za czyn z art. 178a § 4 kk było orzeczenie wobec oskarżonego na podstawie art. 42 § 3 kk środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio. D. K. był już uprzednio karany za czyn z art. 178a § 4 kk, jednak z uwagi na obowiązujące w tamtym czasie przepisy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczono mu na okres 7 lat w oparciu o dyspozycję art. 42 § 2 kk, dlatego w orzeczeniu niniejszym środek kary winien zostać orzeczony na podstawie art. 42 § 3 kk, a nie na podstawie art. 43 § 4 kk.

D. K.

3.

I.

W oparciu o dyspozycję art. 43a § 2 kk Sąd był zobligowany do orzeczenia od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej świadczenia pieniężnego w wysokości 10.000 zł.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

W tym miejscu zasadnym jest nadmienić, iż nie było możliwe orzeczenie wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, gdyż sprzeciwiała się temu treść art. 69 § 1 kk. Oskarżony był bowiem w czasie popełnienia przestępstwa skazany na karę pozbawienia wolności. Orzekane wcześniej wobec oskarżonego kary o charakterze wolnościowym nie spełniły swoich celów.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

Biorąc pod uwagę sytuację materialną oskarżonego oraz to, iż odbywa obecnie zastępczą karę pozbawienia wolności, Sąd zwolnił go w oparciu o art. 624 § 1 kpk od ponoszenia kosztów sądowych, które to przejął na rachunek Skarbu Państwa.

7.  Podpis