Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI P 52/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2019 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Małgorzata Kryńska-Mozolewska

Protokolant: starszy protokolant sądowy Marzena Szablewska

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2019 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa M. B.

przeciwko (...) w O.

o uchylenie kary porządkowej upomnienia i nagany

orzeka:

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda M. B. na rzecz pozwanego (...) w O. kwotę 240,00 złotych (dwieście czterdzieści 00/100);

Sygn. akt VI P 52/19

UZASADNIENIE

M. B., pozwem z dnia 18 stycznia 2019r. (data nadania), skierowanym przeciwko (...) O. wniósł o uchylenie kary porządkowej upomnienia z dnia 27 grudnia 2018r.

Uzasadniając swoje stanowisko podał, że kara upomnienia została zastosowana bez uprzedniego wysłuchania pracownika, a także po upływie 3 miesięcy od dnia dopuszczenia się naruszenia, a nadto nie została wskazana data naruszenia. Podkreślił ponadto, że nie został uwzględniony jego dotychczasowy stosunek do pracy, rodzaju rzekomego naruszenia oraz stopnia ewentualnej winy pracownika. Zdaniem powoda zastosowana wobec niego kara porządkowa upomnienia za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy jest nieuzasadniona. Wskazał ponadto, że kontrola pożarowa została wykonana na podstawie instrukcji (...) Pożarowego filii (...) w O. w październiku 2015r. Zgodnie z treścią tej instrukcji kontroli należało poddać osiem gaśnic, co zgodnie z protokołem z lutego 2018r. zostało wykonane. Powód podnosił, że przedmiotowa instrukcja nie obejmuje swym zakresem w ogóle piwnic, a co za tym idzie konieczności umieszczenia tam gaśnic. Nie można w ocenie powoda w takiej sytuacji mówić o dopuszczeniu się naruszenia przez pracownika.

(pozew- k. 1-3)

(...) O. w odpowiedzi na pozew z dnia 14 lutego 2019r. (data nadania) wniósł o odrzucenie powództwa z uwagi na brak zdolności sądowej (...) O., a także zasądzenie kosztów postępowania, ewentualnie o oddalenie powództwa w całości.

W uzasadnieniu stanowiska podał, że (...) O. nie posiada zdolności sądowej w sprawach pracowniczych, gdyż nie jest osobą prawną, ani jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Podmiot ten nie posiada biernej legitymacji procesowej i nie może być pozwanym w tej sprawie, gdyż nie jest on pracodawcą.

(pismo procesowe z 14 lutego 2019r. – k. 43-47)

Pismem procesowym z dnia 8 marca 2019r. (data nadania) powód zmodyfikował żądanie pozwu, precyzując, że pozwanym w sprawie jest (...) w O., które jest reprezentowane przez Starostę O..

(pismo procesowe z 8 marca 2019r. – k. 57-60)

M. B., pozwem z dnia 18 lutego 2019r. (data nadania), skierowanym przeciwko (...) O. wniósł o uchylenie kary porządkowej nagany z dnia 25 stycznia 2019r.

Uzasadniając swoje stanowisko podał, że kara nagany została zastosowana po upływie terminu przedawnienia, tj. po upływie 2 tygodni od powzięcia wiedzy przez pracodawcę na temat rzekomego naruszenia i jednocześnie 3 miesięcy od dnia rzekomego dopuszczenia się naruszenia, a nadto została zastosowana przez osobę nieupoważnioną tj. W. K. K.. Powód podał ponadto, że kara porządkowa została zastosowana bez jego uprzedniego wysłuchania przez pracodawcę, a nadto, że kara została zastosowana bez podstaw prawnych, bowiem powód nie dopuścił się wskazanych naruszeń.

(pozew- k. 1-7 akt VI P 104/19)

(...) O. w odpowiedzi na pozew z dnia 11 marca 2019r. (data nadania) wniósł o odrzucenie powództwa z uwagi na brak zdolności sądowej (...) O., a także zasądzenie kosztów postępowania, ewentualnie o oddalenie powództwa w całości.

W uzasadnieniu stanowiska podał, że (...) O. nie posiada zdolności sądowej w sprawach pracowniczych, gdyż nie jest osobą prawną, ani jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Podmiot ten nie posiada biernej legitymacji procesowej i nie może być pozwanym w tej sprawie, gdyż nie jest on pracodawcą.

(odpowiedź na pozew – k. 27-32 VI P 104/19)

Pismem procesowym z dnia 8 maja 2019r. (data nadania) powód wskazał, że pozwanym w sprawie jest (...) w O., które jest reprezentowane przez Starostę O..

(pismo procesowe z 8 maja 2019r. – k. 43 VI P 104/19)

Pozwany (...) w O. w odpowiedzi na pozew z dnia 10 kwietnia 2019r. (data nadania) wniosło o oddalenie powództwa w całości.

Dla uzasadnienia swoich twierdzeń podało, że powództwo podlega oddaleniu z powodu przekroczenia terminu do jego wniesienia. Termin został określony na 14 dni od zawiadomienia pracownika o odrzuceniu sprzeciwu. O ile powód w ustawowym terminie wniósł do Sądu pozew, o tyle wniósł go nie przeciw pracodawcy – (...) w O., a przeciw kierownikowi jednostki, jakim jest (...). Sprecyzowanie tego faktu poprzez proste wskazanie w kolejnym piśmie, że pracodawcą jest (...) nie może przesądzać o dochowaniu przez pracownika terminu do złożenia pozwu.

Odnosząc się merytorycznie do treści pozwu podał, że wysłuchanie pracownika w trybie art. 109 § 2 k.p. ma przede wszystkim walor wychowawczy, który może być osiągnięty także drogą pisemnego ustosunkowania się pracownika do czynionych mu zarzutów. Tak było też w niniejszej sprawie. Wskazał ponadto, że nie jest wymagane, aby ta sama osoba wysłuchała pracownika, a następnie decydowała o nałożeniu kary. W. był umocowany do dokonywania tych czynności. Podkreślił ponadto, że w treści pisma (...) wyraźnie wskazał, że podstawowym powodem jej wymierzenia było zlecenie z dnia 30 listopada 2018r. na realizację projektu instalacyjnego wymiany kotłów. Skoro zlecenie datowane było na dzień 30 listopada 2018r. to najpóźniejszy termin, kiedy kara mogła być udzielona za przedmiotowe zaniedbanie upływałby 28 lutego 2019r., podczas gdy została ona udzielona w dniu 27 grudnia 2018r. Co do 2-tygodniowego terminu na udzielenie kary od momentu powzięcia wiedzy przez pracodawcę o naruszeniu obowiązków to nieuprawnione jest wskazywanie, że pracodawca reprezentowany przez(...), jako kierownika jednostki dowiedział się o nim już w dniu 30 listopada 2018r. W tej dacie został dopiero wystawiony dokument zlecenia, na którym powód uzyskał jedynie podpis Starosty. Kontrasygnata miała nastąpić w następnej kolejności, czego powód nie uzyskał i dopiero od połowy grudnia, kiedy (...) się o tym fakcie dowiedział można mówić o rozpoczęciu biegu 2-tygodniowego terminu. Strona pozwana odniosła się także do dalszych zarzutów powoda.

(odpowiedź na pozew – k. 74-79)

Zarządzeniem z dnia 27 maja 2019r. Sąd połączył powyższe sprawy do łącznego rozpoznania, rozstrzygnięcia i prowadzenia pod sygn. VI P 52/19.

(zarządzenie z 27 maja 2019r. – k. 45 akt VI P 104/19)

Postanowieniem z dnia 20 marca 2019r. Sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze strony pozwanej (...) w O..

(postanowienie z 20 marca 2019r. – k. 62)

Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2019r. Sąd umorzył postępowanie w stosunku do Starosty O..

(postanowienie z 16 kwietnia 2019r. – k. 70)

Sąd ustalił, co następuje:

Powód był zatrudniony w (...) w O. od 29 czerwca 2016r. na stanowisku Dyrektora Wydziału Administracyjnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Średnie miesięczne wynagrodzenie powoda, liczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wynosiło 7.386,00 zł brutto.

(bezsporne, a nadto umowa o pracę – akta osobowe część B4; zaświadczenie o zarobkach – k. 52)

Do zakresu obowiązków powoda należało, w szczególności: sprawowanie osobistego nadzoru nad pracą i tokiem spraw prowadzonych przez Wydział, w tym zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań na podstawie i w granicach prawa w zakresie: obsługi gospodarczej Starostwa, inwestycji, zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych, informatyzacji, przygotowanie opisów stanowisk w tym ustalenie szczegółowego zakresu czynności dla pracowników komórki, koordynowanie oraz nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne (...), nadzór nad przygotowaniem okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania komórki organizacyjnej, współpraca w opracowaniu i realizacji budżetu powiatu w zakresie działania komórki, wykonywanie poleceń Starosty, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.

(bezsporne, a nadto dowód z akt osobowych powoda część B5)

W pozwanym (...)w O. obowiązuje regulamin organizacyjny, zgodnie, z którym do zakresu obowiązków (...) należy m.in. wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy, określonych w kodeksie pracy, ustawie o pracownikach samorządowych i ustawie o pracownikach administracji rządowej w stosunku do pracowników starostwa oraz zwierzchnika wobec kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych służb inspekcji i straży (§ 8 ust1 pkt 9 reg.) . W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez(...)obowiązków służbowych w siedzibie Starostwa, (...) jest zastępowany przez W.. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Starosty (§ ust 1 reg.)

(dowód: regulamin organizacyjny (...) w O. k. 49-51)

Zgodnie z § 14 ust. 7 Załącznika do Zarządzenia nr (...) Starosty O. z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu O. i budżetu (...), zamówienia i zlecenia na zakupy, które nie podlegają zawarciu umowy podlegają rejestracji w Centralnym Rejestrze Zleceń/Zamówień prowadzonym przez pracowników Wydziału Finansowego. W celu umożliwienia zaangażowania środków, zlecenie lub zamówienie powinno zawierać również szacunkowy koszt jego realizacji. Zamówienie bądź zlecenie po podpisaniu przez Dyrektora/Kierownika komórki dokonującej zakupu lub upoważnionego przez niego pracownika, wymaga podpisu Skarbnika, który potwierdza zabezpieczenie środków finansowych, a następnie wymaga rejestracji w (...) w Wydziale Finansowym celem zaewidencjonowania zaangażowania wydatków.

(dowód: zarządzenie nr (...) Starosty O. z 28 grudnia 2017r. – k. 8-34)

Zgodnie z § 3 pkt 4 ppkt d Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 30.000,00 zł euro netto, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr (...) Starosty O. z 7 stycznia 2016r., każde zlecenie podpisuje kierownik komórki realizującej zamówienie lub członek Zarządu Powiatu i kontrasygnuje Skarbnik Powiatu lub osoba przez niego upoważniona.

§ 3 pkt 5 Regulaminu stanowi natomiast, że zamówienie o wartości do 5.000,00 zł netto może być udzielane w trybie z wolnej ręki, z zachowaniem zasady celowości i gospodarności, bez konieczności sporządzania umowy na piśmie.

(dowód: Zarządzenie nr (...) Starosty O. z 7 stycznia 2016r. – k. 35-37)

W dniu 6 listopada 2018r. powód przesłał do Skarbnika W. M. drogą elektroniczną zlecenie na zmianę kotłów gazowych na kondensacyjne w kotłowni budynku(...) O., na co otrzymał odpowiedź, aby przygotował umowę z wykonawcą, która bardziej zabezpieczy strony.

(dowód: wydruk wiadomości mailowej - k. 7; zeznania powoda – nagranie rozprawy z 1 października 2019r. od 01:06:58 do 01:34:49)

W zleceniu z dnia 30 listopada 2018r. o realizację projektu instalacyjnego wymiany kotłów gazowych na kotły kondensacyjne w kotłowni budynku (...) w O. przy ul. (...) powód uzyskał podpis (...), sam jednak nie podpisał się, jako Dyrektor Wydziału, ani nie uzyskał kontrasygnaty Skarbnika.

Kontrasygnata musi być wyrażona własnoręcznym podpisem opatrzonym pieczęcią Skarbnika na papierowym dokumencie zlecenia.

(dowód: zeznania K. K. – nagranie rozprawy z 1 października 2019r. od 00:43:20 do 01:06:58)

W drodze weryfikacji stanu kotłowni przy ul. (...) przez W. K. K. stwierdzono, że dwie gaśnice funkcjonujące w kotłowni nie posiadają legalizacji (data: 07.02.2014r. – obie gaśnice).

(...) C. Ł. zwrócił się do powoda o złożenie wyjaśnień. W wiadomości mailowej z dnia 18 grudnia 2018r. powód wyjaśnił, że do powyższego doszło przez przeoczenie powoda.

(dowód: protokół z lutego 2018r. – k. 38; zeznania K. K. – nagranie rozprawy z 1 października 2019r. od 00:43:20 do 01:06:58)

Wydział Administracyjny był odpowiedzialny za opracowanie oraz realizację planów m.in. w zakresie remontów budynków i lokali Starostwa.

W protokole z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynków przy ul. (...) i ul. (...) z dnia 27 lutego 2017r. wymieniono prace niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu budynków. Jako roboty pilne podano, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w miejscach przemarzania, naprawa głównych kominów i wywiewek kanalizacyjnych, wymiana na fragmentach rynien dachowych wraz z wyregulowaniem spadków do rur spustowych, uzupełnienie cokołów i fragmentów elewacji wraz z jej pomalowaniem, zlikwidowanie rys, pęknięć na tynkach w korytarzach, gabinetach i pokojach oraz na klatkach schodowych, pomalowania pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych, naprawienie schodów zewnętrznych – nieużywanych, naprawienie więźby dachowej, uszczelnienia rys na elewacji, w celu wyeliminowania powstania zacieków na ścianie, przebudowaniu i naprawie opaski wokół budynku w celu wyeliminowania niewłaściwego zalewania wodą budynku, zmiana stopni schodów zewnętrznych stalowych, niezdolnych z przepisami.

Roboty nie zostały zrealizowane. Powód nie zwracał się o zabezpieczenie jakiejkolwiek kwoty na prace remontowe na 2019r.

(dowód: protokół z 27 lutego 2017r. – k. 11-23 akt VI P 104/19; zeznania świadka D. P. – nagranie rozprawy z 1 października 2019r. od 00:09:18 do 00:42:24)

Poproszony o pisemne wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania robót wskazanych w protokole z 2017r., powód w dniu 17 stycznia 2019r. poinformował W. K. K., że występował o środki, ale nie zostały zaakceptowane przez Członka Zarządu, nadzorującego pracę powoda.

(dowód: wydruk wiadomości mailowej z 9 stycznia 2019r. – k. 9 akt VI P 104/19)

W dniu 27 grudnia 2018r. pracodawca wręczył powodowi porządkową karę upomnienia wskazując, że w zleceniu z dnia 30 listopada 2018r. na realizację projektu instalacyjnego wymiany kotłów gazowych na kotły kondensacyjne w kotłowni budynku (...) w O. powód uzyskała jedynie podpis Starosty. Na zleceniu nie było podpisu powoda, jako Dyrektora Wydziału Administracji oraz brak było kontrasygnaty Skarbnika zgodnie z zarządzeniem Starosty O. nr (...) w sprawie zasad rachunkowości – „zamówienie bądź zlecenie po podpisaniu przez Dyrektora/Kierownika komórki dokonującej zakupu lub upoważnionego przez niego pracownika, wymaga podpisu Skarbnika, który potwierdza zabezpieczenie środków finansowych, a następnie wymaga rejestracji (...). Powyższe oznacza, że powód dopuścił się naruszenia procedur.

Ponadto podano, że w drodze weryfikacji stanu kotłowni przy ul. (...) przez W. K. K. stwierdzono, że dwie gaśnice funkcjonujące w kotłowni nie posiadają legalizacji (data: 07.02.2014r., obie gaśnice).

( dowód: kara upomnienia - k. 5)

Powód w dniu 3 stycznia 2019r. złożył sprzeciw od otrzymanej kary upomnienia, który został odrzucony w dniu 10 stycznia 2019r.

(dowód: sprzeciw z 3 stycznia 2019r. – cz. C a/o; odrzucenie sprzeciwu z 10 stycznia 2019r. – k. 6)

Pismem z dnia 25 stycznia 2019r. pracodawca nałożył na powoda karę porządkową nagany za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji pracy wynikającej z opisu stanowiska pracy oraz braku działań w realizowaniu obowiązków służbowych polegających m.in. na sprawowaniu osobistego nadzoru nad pracą i tokiem spraw realizowanych przez Wydział Administracyjny w zakresie inwestycji oraz kontroli nad prawidłowym stanem technicznym nadzorowanych budynków.

W uzasadnieniu podano, że w dniu 17 stycznia 2019r. powzięto informację, że powód, jako Dyrektor Wydziału Administracyjnego jest osobą odpowiedzialną za opracowanie oraz realizację planów m.in. w zakresie remontów budynków i lokali Starostwa. Prace niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu budynków, które zostały wymienione w Protokole z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynków przy ul. (...) i ul. (...) nie zostały zrealizowane. Ponadto z protokołu wynika, że pilne roboty budowlane w ww. budynkach zostały wskazane, jako konieczne do zrealizowania już rok wcześniej w protokole z dnia 27 lutego 2017r. Należały do nich m.in. docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w miejscach przemarzania, naprawa głównych kominów i wywiewek kanalizacyjnych, wymiana na fragmentach rynien dachowych wraz z wyregulowaniem spadków do rur spustowych, uzupełnienie cokołów i fragmentów elewacji wraz z jej pomalowaniem, zlikwidowanie rys, pęknięć na tynkach w korytarzach, gabinetach i pokojach oraz na klatkach schodowych, pomalowania pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych, naprawienie schodów zewnętrznych – nieużywanych, naprawienie więźby dachowej, uszczelnienia rys na elewacji, w celu wyeliminowania powstania zacieków na ścianie, przebudowaniu i naprawie opaski wokół budynku w celu wyeliminowania niewłaściwego zalewania wodą budynku, zmiana stopni schodów zewnętrznych stalowych, niezgodnych z przepisami.

Poproszony o pisemne wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania robót wskazanych w Protokole z 2017r. powód wyjaśnił, że występował o środki, ale nie zostały one zaakceptowane przez Członka Zarządu nadzorującego pracę powoda w tamtym okresie oraz że środki inwestycyjne nigdy nie zostały powodowi zapewnione w budżecie w kwocie o jaką występował. W. K. K. podał ponadto, że po przeanalizowaniu dokumentacji z Księgowości nie znaleziono potwierdzenia działań powoda o zabezpieczenie jakiejkolwiek kwoty na 2019r. na prace wskazane w Protokole, jako niezbędne do utrzymania budynków Starostwa w należytym stanie technicznym. Brak jest w aktach jakiegokolwiek pisemnego wniosku w tym przedmiocie.

Jednocześnie podano, że opieszałość lub zupełny brak działań w zakresie realizowania zadań wynikających z opisu stanowiska powoda oraz charakteru pracy, jakim jest nadzorowanie pracy Wydziału Administracyjnego, w tym wykonywanie funkcji administratora budynków Starostwa, opracowywanie planów inwestycyjnych oraz ich bieżąca realizacja, niewątpliwie stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, gdyż takie zachowanie może narazić pracodawcę na straty materialne, godzić w dobre imię pracodawcy, jako osoby odpowiedzialnej za higieniczne i bezpieczne warunki pracy oraz narazić pracowników na utratę zaufania do pracodawcy.

(dowód: kara nagany – cz. C a/o)

Powód w dniu 25 stycznia 2019r. złożył sprzeciw od otrzymanej kary nagany, który został odrzucony w dniu 01 lutego 2019r.

(dowód: sprzeciw z 25 stycznia 2019r. – cz. C a/o; odrzucenie sprzeciwu z 1 lutego 2019r. – k. 104)

Przed nałożeniem na powoda kar porządkowych, umożliwiono mu złożenie wyjaśnień w formie korespondencji mailowej z W. O. K. K., a także w formie ustnej podczas bezpośredniego spotkania ze Starostą O. C. Ł..

(dowód: wydruk wiadomości mailowych – k. 38-41 akt VI P 104/19; odrzucenie sprzeciwu z 10 stycznia 2019r. – k. 6)

Powyższy stan faktyczny w sprawie Sąd ustalił na podstawie zeznań powoda M. B., w charakterze pozwanego W. K. K. oraz świadka D. P., a także na podstawie dokumentów złożonych przez strony do akt przedmiotowej sprawy, a także oświadczeń stron, co do okoliczności bezspornych.

Zeznania świadka D. P., a także powoda M. B. oraz w charakterze pozwanego W. K. K. posłużyły Sądowi za postawę ustaleń faktycznych w zakresie, w jakim znalazły potwierdzenie w pozostałym zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Sąd miał przy tym na uwadze, że w przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie miało uchybienie przez powoda terminowi dla wniesienia pozwu w przedmiotowej sprawie. Zeznania świadka i stron nie miały wpływu na zmianę powyższej kwestii.

W oparciu o art. 207 § 6 k.p.c. Sąd pominął zgłoszony przez pełnomocnika pozwanego wniosek o przesłuchanie (...) C. Ł., jako spóźniony (k. 96v).

Zgromadzone w niniejszej sprawie dowody z dokumentów Sąd ocenił, jako w pełni wiarygodne. Na żadnym etapie rozpoznawania sprawy strony postępowania nie zakwestionowały jakiegokolwiek dowodu, nie podniosły jego nieautentyczności lub niezgodności ze stanem rzeczywistym. Były one, zatem nie tylko spójne wewnętrznie, ale i korespondowały ze sobą, tworząc logiczną całość, dlatego też stanowiły podstawę ustalonego przez Sąd stanu faktycznego w niniejszej sprawie.

Strony nie wnosiły o uzupełnienie materiału dowodowego.

Sąd zważył, co następuje:

Przedmiotem rozpoznania niniejszej sprawy była zasadność roszczeń powoda o uchylenie kary porządkowej upomnienia z 27 grudnia 2018r. oraz kary porządkowej nagany z 25 stycznia 2019r.

Kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy był ustalenie czy powód przekroczył termin do wniesienia przedmiotowego powództwa.

Procedurę odwoławczą w zakresie kary porządkowej reguluje art. 112 k.p., zgodnie, z którym w razie, gdy zastosowanie kary porządkowej nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go u ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu (§ 1). Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary (§ 2).

Kodeks przewiduje trzy łączne warunki dopuszczalności wystąpienia przez pracownika do sądu: wyczerpanie wewnątrzzakładowego trybu odwoławczego (zob. wyr. SN z 7.4.1999 r., I PKN 644/98, OSNAPiUS 2000, Nr 11, poz. 419), odrzucenie sprzeciwu przez pracodawcę oraz zachowanie 14-dniowego terminu do wniesienia pozwu. Wskazany termin 14-dniowy, podobnie jak termin z art. 264 k.p., ma charakter terminu zawitego prawa materialnego, do których nie mają zastosowania przepisy k.p.c. dotyczące uchybienia i przywracania terminów procesowych (art. 168 i nast. k.p.c.). Oznacza to, że termin ten nie może być w żadnych okolicznościach przywrócony. Podstawy do przywrócenia tego terminu nie może stanowić art. 265 k.p. Wymienia on wyczerpująco czynności, do dokonania których przywrócenie uchybionego terminu bez winy pracownika jest dopuszczalne. Nie ma wśród nich żądania uchylenia kary porządkowej. Brak także szczególnego odesłania do art. 265 k.p. w art. 112 § 2 k.p. (por. wyr. SN z 27.3.2000 r., I PKN 564/99, OSNAPiUS 2001, Nr 16, poz. 514, Pr. Pracy 2000, Nr 10, s. 35 oraz wyr. SN z 9.5.2000 r., I PKN 626/99, OSNAPiUS 2001, Nr 20, poz. 615; zob. też uchw. SN z 14.3.1986 r., III PZP 8/86, OSNC 1986, Nr 12, poz. 194 z glosą T. Zielińskiego, OSPiKA 1987, Nr 1, poz. 19).

Zdaniem Sądu Najwyższego regulacja taka nie oznacza, że istnieje luka w prawie. Jej ratio legis polega na tym, że "przedłużanie postępowania w sprawach o zastosowanie kar porządkowych z punktu widzenia ich funkcji jest nie tylko niepożądane, ale i niecelowe" (wyr. SN z 9.5.2000 r., I PKN 626/99, OSNAPiUS 2001, Nr 20, poz. 615).

Podnosząc powyższe wywody teoretyczne Sąd zważył, że pozwany zawiadomił powoda o zastosowanej karze upomnienia (pismo z dnia 27 grudnia 2018r.) oraz karze nagany (pismo z dnia 25 stycznia 2019r.) na piśmie i wskazał rodzaj uchybienia obowiązków pracowniczych, datę dopuszczenia się uchybienia oraz pouczył o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw od kary upomnienia z dnia 27 grudnia 2018r. wpłynął w dniu 03 stycznia 2019r., zaś od kary nagany z dnia 25 stycznia 2019r. wpłynął do pozwanego w dniu 28 stycznia 2019r. Powyższe wskazuje na zachowanie 7 - dniowego terminu na złożenie sprzeciwu od zawiadomienia o zastosowanej karze upomnienia.

Następnie w dniu 10 stycznia 2019r. pracodawca odrzucił sprzeciw od nałożonej kary porządkowej upomnienia . Powód otrzymał pismo w dniu 10 stycznia 2019r. Zaś pozew o uchylenie kary porządkowej upomnienia z dnia 27 grudnia 2018r. został złożony do sądu przeciwko (...) O. w dniu 18 stycznia 2019r. (data nadania). Jednakże dopiero w piśmie procesowym z dnia 8 marca 2019r. powód, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wskazał, że pozwanym jest pracodawca (...) w O., a nie (...) O..

Taka sama sytuacja jest w sprawie o uchylenie kary porządkowej nagany, w przypadku której w dniu 1 lutego 2019r. pracodawca odrzucił sprzeciw od kary porządkowej nagany. Pismo powód odebrał w dniu 5 lutego 2019r. Natomiast pozew o uchylenie kary porządkowej nagany z dnia 25 stycznia 2019r. przeciwko (...) O. został złożony w dniu 18 lutego 2019r. (dat nadania). Przy czym dopiero pismem procesowym z dnia 8 maja 2019r. (data nadania) powód zmodyfikował żądanie pozwu, precyzując że pozwanym w sprawie jest (...) w O..

O ile powód w ustawowym terminie wniósł do Sądu pozew, o tyle wniósł go nie przeciw pracodawcy – (...)w O., a przeciw kierownikowi jednostki, jakim jest (...). Natomiast zgodnie z art. 3 k.p., pracodawcą jest jednostką organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba (art. 31 § 1 k.p.). Powszechnie przyjmowane jest stanowisko, że w sprawach z zakresu prawa pracy z powództwa pracownika biernie legitymowany jest wyłącznie pracodawca, a nie osoba (organ) wykonująca za pracodawcę pewne czynności z zakresu prawa pracy. Dlatego w postanowieniu z 12 marca 1976 r., I PZ 1/76 (OSNCP 1976 nr 10, poz. 229) Sąd Najwyższy przyjął, że w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy stroną procesową nie jest Skarb Państwa, lecz państwowa jednostka organizacyjną, będąca pracodawcą w rozumieniu art. 3 k.p., reprezentowana przez jej kierownika lub innego pracownika upoważnionego do działania w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy. To samo można odnieść do samorządowych osób prawnych. Pracodawcą dla pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie gminy jest ten urząd, a nie gmina albo burmistrz czy wójt będących kierownikiem tego urzędu (wyrok Sądu Najwyższego z 21 grudnia 1992 r., I PRN 52/92, (...) 1993 nr 5-6, s. 96). Pracodawcą pracowników samorządowych w przedmiotowej sprawie jest (...) w O., a jego pieczęć jest umieszczana w nagłówku umowy o pracę. Wynika to z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych - dalej u.o.p.s., zgodnie, z którym przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższa kwestia została w toku postępowania sprecyzowana przez stronę powodową, która w piśmie procesowym krótko wskazała, że modyfikuje żądanie pozwu w zakresie określenia strony pozwanej, podając, że jej pracodawcą jest (...). Niemniej jednak sprecyzowanie tego faktu dopiero w dalszym piśmie procesowym nie może przesądzać o dochowaniu przez pracownika terminu do złożenia pozwu przeciwko właściwemu podmiotowi, tym bardziej, że powód był reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.

Wezwanie do udziału w sprawie na zasadzie art. 477 k.p.c. nie konwaliduje błędu popełnionego przez pełnomocnika powoda. Pozwany (...) w O. zostało wezwane do udziału w sprawie dopiero postanowieniem z dnia 20 marca 2019r., które zostało doręczone w dniu 27 marca 2019r.

Wobec pierwotnego skierowania pozwu przeciwko innemu podmiotowi nie został zachowany termin wniesienia powództwa, o którym mowa w art. 112 § 2 k.p.

Sąd pracy nie ma obowiązku poszukiwania z urzędu za stronę reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego - podmiotu, który powinien być pozwanym w sprawie, ani do zastępowania profesjonalnego pełnomocnika procesowego we wskazaniu właściwie oznaczonej strony pozwanej.

Wytoczenie powództwa o uchylenie kary porządkowej, dokonane z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 112 § 2 k.p., przy braku podstaw do jego przywrócenia, stanowi wystarczającą podstawę oddalenia powództwa, niezależnie od oceny słuszności stawianych przez powoda zarzutów.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., zgodnie, z którym strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Na poniesione przez pozwanego - jako stronę wygrywającą proces - koszty procesu, złożyły się koszty zastępstwa procesowego w kwocie 240,00 zł. Na powyższą kwotę składa się kwota po 120,00 zł za każde z roszczeń o uchylenie kary porządkowej upomnienia oraz kary nagany na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015r., poz. 1800).

ZARZĄDZENIE

1.  (...)