Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1316/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Daria Ratymirska

Protokolant: p.o. prot. sąd. Oliwia Zielińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2020 roku w Kłodzku

sprawy z powództwa W. K.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S.

o zapłatę kwoty 12500 zł

I.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz powoda W. K. kwotę 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14.01.2017 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w dalszej części;

III.  rozstrzyga, że koszty procesu, który powód wygrał w 20%, będą stosunkowo rozdzielone, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.