Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Poznań, dnia 11 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu w Wydziale III Karnym

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Dorota Biernikowicz

Protokolant: protokolant sądowy Aleksandra Grzeszkiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań Nowe Miasto w Poznaniu Bartosza Pawlaczyka

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2020 r.

sprawy skazanego D. W., ur. (...) w P., s. S. i D. z domu J.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 23.10.2000r. sygn. akt IV K 945/00;

2.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 22.11.2000r. sygn. akt IV K 1427/00;

3.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 14.12.2000r. sygn. akt IV K 725/00;

4.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 22.03.2002r. sygn. akt IV K 1429/01

5.  Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27.03.2002r. sygn. akt III K 336/01;

6.  łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16.12.2002r. sygn. akt III K 267/02

7.  łącznym Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 16.05.2005r. sygn.. akt IV K 321/05

8.  Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 02.10.2012 r. sygn. akt VIII K 390/12:

za przestępstwo z art. 157 § 1 kk w zb. z art. 160 § 1 kk w zb. z art. 57a § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 15 stycznia 2012r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

za przestępstwo z art. 157 § 2 kk w zb. z art. 57a § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 15 stycznia 2012r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary sprowadzono do kary łącznej 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z orzeczeniem wobec oskarżonego nawiązki wobec pokrzywdzonych, przy czym na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd zaliczył D. W. zatrzymanie w dniu 15 stycznia 2012r.,

9.  Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31 października 2013r. sygn. akt XVI K 57/13:

za przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 09 września 2012r,

za przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 09 września 2012r,

przyjmując, że czyny te stanowią ciąg przestępstw, skazanego na karę 8 lat pozbawienia wolności,

za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 09 września 2012r, na karę 6 lat pozbawienia wolności,

za przestępstwo z art. 263 § 2 kk, popełnione w okresie od nieustalonego czasu do dnia 10 września 2012r, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

które to skazania sprowadzono do kary łącznej 12 (dwunastu) lat pozbawienia wolności, przy czym na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył D. W. okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 10 września 2012r do dnia 26 listopada 2012r.

10.  łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20.07.2016r. sygn. akt XVI K 114/16, którym połączono kary pozbawienia wolności wymierzone w sprawach VIII K 390/12 i XVI K 57/13 i wymierzono skazanemu karę łączną 12 (dwunastu) lat i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności i którą to karę skazany obecnie odbywa od dnia 10.09.2012r. i ma odbywać do dnia 03.06.2015r.

11.  Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 09.04.2019r. sygn. akt II K 1314/18 za przestępstwo z art. 222 §1 k.k., popełnione w dniu 29 maja 2018r., na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności, której skazany nie wykonał i ma ją odbywać od dnia 03.06.2025r. do dnia 02.08.2025r.

wszczętej z urzędu na skutek wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w K.

o wydanie wyroku łącznego

w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia

1.  na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 85 § 1 – 3a k.k. oraz art. 575 a contrario k.p.k., art. 339 § 3 pkt 1 k.p.k. oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 396) w zw. z art. 81 ust. 1 i 2 dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086) umorzyć w całości postępowanie o wydanie wobec skazanego D. W. wyroku łącznego;

2.  na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. i art. 626 § 1 k.p.k. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

W dniu 08.06.2020r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu na podstawie art. 12 b k.k.w. w zw. z § 63 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.06.2015r., wpłynął wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w K., gdzie skazany D. W. odbywa karę, o wydanie wobec niego wyroku łącznego.

Działając na podstawie art. 570 k.p.k. z urzędu Sąd ustalił w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, że D. W. został skazany wyżej wymienionymi w pkt 1-11 prawomocnymi wyrokami.

Z informacji o pobytach i orzeczeniach - wydruk z NOE - SAD, a także z opinii o skazanym sporządzonej przez Dyrektora ZK w K., a także karty karnej do sprawy III K 1314/18 (k. 58-59 w/w załączonych akt) wynika, że D. W. nie był skazany innymi prawomocnymi wyrokami, niż wymienione powyżej.

Nadto, w Sądzie Okręgowym w Poznaniu toczyło się postępowanie o wydanie wyroku łącznego, które zakończyło się wydaniem wyroku łącznego z dnia 20.07.2016r. sygn. akt XVI K114/16, którym połączono kary pozbawienia wolności wymierzone w sprawach VIII K 390/12 i XVI K 57/13 i wymierzono skazanemu karę łączną 12 (dwunastu) lat i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności i którą to karę skazany obecnie odbywa od dnia 10.09.2012r. i ma odbywać do dnia 03.06.2015r. Sąd, wydając w/w wyrok łączny, miał zatem obowiązek rozważyć wszystkie prawomocne skazania wyżej wymienione, jakie zapadły wobec skazanego D. W.. Podstawą złożenia przez Dyrektora ZK w K. wniosku o rozważenia wydania nowego wyroku łącznego stało się natomiast ostatnie prawomocne skazanie, jakie zapadło wobec D. W. na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności, na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 09.04.2019r. sygn. akt II K 1314/18 za przestępstwo z art. 222 §1 k.k. popełnione w dniu 29 maja 2018r., a której to kary skazany nie wykonał i ma ją odbywać od dnia 03.06.2025r. do dnia 02.08.2025r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosownie do regulacji art. 569 § 1 k.p.k. wyrok łączny wydaje się jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów. Jeśli brak jest warunków do wydania wyroku łącznego wówczas Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 572 k.p.k.).

Rozważając dopuszczalność wydania nowego wyroku łącznego wobec skazanego D. W. w tym zainicjowanym z urzędu postępowaniu, uwzględniając dotychczasową karalność skazanego i wydane dotychczas orzeczenia, tj. prawomocnie orzeczone kary wyrokami wymienionymi na wstępie, stwierdzić należy, iż po wydaniu wyroku łącznego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 20.07.2016r. sygn. akt XVI K 114/16, którym połączono kary pozbawienia wolności wymierzone w sprawach VIII K 390/12 i XVI K 57/13 i wymierzono skazanemu karę łączną 12 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności i którą to karę skazany obecnie odbywa od dnia 10.09.2012r. i ma odbywać do dnia 03.06.2015r., zapadł wobec skazanego kolejny prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 09.04.2019r. sygn. akt II K 1314/18 na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności, której skazany nie wykonał i ma ją odbywać od dnia 03.06.2025r. do dnia 02.08.2025r., jednak – co istotne w przedmiotowej sprawie - za przestępstwo z art. 222 §1 k.k. popełnione w dniu 29 maja 2018r.

Zgodnie natomiast z art. 85 § 2 i 3 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.06.2020r.) podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne wymierzone za przestępstwa, jeżeli są to kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. W przedmiotowej sprawie zachodzi jednak przeszkoda do wydania wyroku łącznego obejmującego karę łączną wymierzoną w sprawie XVI K 114/16 oraz karę jednostkową wymierzoną w sprawie II K 1314/18, mimo, iż kary te nie zostały wykonane w całości, a mianowicie skazany popełnił przestępstwo z art. 222 § 1 k.k., osądzone w sprawie II K 1314/18, w dniu 29.05.2018r., a zatem w czasie wykonywania wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu o sygn. akt XVI K 114/16. Karę łączną 12 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności skazany bowiem obecnie odbywa od dnia 10.09.2012r. i ma odbywać ją do dnia 03.06.2015r. Zgodnie z art. 85 § 3 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.06.2020r.) jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu. Wskazany przepis ma zastosowanie w niniejszej sprawie i dlatego brak było podstaw w myśl art. 572 k.p.k. do wydania wobec skazanego nowego wyroku łącznego, obejmującego według przepisów w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.06.2020r. karę łączną 12 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 2 miesięcy pozbawienia wolności, których skazany nie wykonał dotąd w całości. Wskazać należy również, że Sąd, rozważając w trybie art. 4 § 1 k.k. możliwość wydania wyroku łącznego według przepisów obwiązujących do dnia 30.06.2015r., również nie znalazł do tego podstaw i brak warunków do wydania wobec skazanego nowego wyroku łącznego obejmującego wszystkie prawomocne skazania wymienione w pkt 1 – 11, a to z powodu braku warunków z art. 85 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2015r., nadto brak było podstaw w myśl art. 575 k.p.k. do wydania nowego wyroku łącznego obejmującego skazania wymienione w pkt od 1 do 7, a to z powodu wydania już wcześniej wyroków łącznych wymienionych w pkt 6 i 7.

Zaznaczyć należy, iż od dnia 24.06.2020r. obowiązują przepisy kodeksu karnego dotyczące zasad orzekania kary łącznej w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086). Nie mają one jednak zastosowania w niniejszej sprawie, a to zgodnie z art. 81 cytowanej ustawy, który w przepisach przejściowych określa zasady stosowania nowej regulacji dotyczącej orzekania kary łącznej. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu przepisy rozdziału IX kodeksu karnego w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a zgodnie z ust. 2 przepisy rozdziału IX kodeksu karnego w nowym brzmieniu stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. W niniejszej sprawie wobec skazanego D. W. po dniu wejścia w życie ustawy, tj. po 24.06.2020r. nie zapadło żadne nowe skazanie, przy czym, aby stosować nowe przepisy w brzmieniu obowiązującym od dnia 24.06.2020r. konieczne jest, aby wszystkie podlegające łączeniu kary zostały orzeczone po 24.06.2020r.

Reasumując, mimo kolejnego wyroku, jaki zapadł wobec skazanego w sprawie w sprawie o sygn. II K 1314/18, nie zmieniła się w żaden sposób sytuacja skazanego i co za tym idzie możliwości ukształtowania kary łącznej i należało umorzyć postępowanie wszczęte z urzędu o wydanie wyroku łącznego w tym zakresie z uwagi na brak warunków do wydania nowego wyroku łącznego. Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w pkt 1 sentencji, na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 85 § 1 – 3a k.k. oraz art. 575 a contrario k.p.k., art. 339 § 3 pkt 1 k.p.k. oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 396) w zw. z art. 81 ust. 1 i 2 dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086).

W związku z umorzeniem postępowania, jak w punkcie 1 sentencji, na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. i art. 626 § 1 k.p.k. kosztami postępowania w sprawie o wydanie wyroku łącznego obciążono Skarb Państwa.

sędzia Dorota Biernikowicz