Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: VIII K 30/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, VIII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Anna Bojarczuk

Protokolant: Marcin Garczyński

przy udziale Prokuratora: Anna Filimoniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2020 roku

sprawy: M. W., syna J. i E. z domu S., urodzonego w dniu (...) w W.

skazanego wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, VI Wydział Karny z dnia 8 maja 2000 roku w sprawie o sygn. akt VI K 343/00 za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony w dniu 15 lutego 2000 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; skazany odbywał karę pozbawienia wolności w okresie od 15.02.2000r. do 08.05.2000r. i od 25.10.2000r. do 29.10.2001r.,

2.  Sądu Okręgowego w Poznaniu, III Wydział Karny z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie o sygn. akt III K 202/08 za czyn:

a)  z art. 258 § 1 kk popełniony w okresie od 28.03.2004r. do 29.07.2004r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

b)  za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełnionych w nocy z 28 na 29 marca 2004r., w nocy z 7 na 8 kwietnia 2004r., w nocy z 12 na 13 maja 2004r., w nocy z 3 na 4 czerwca 2004r., w nocy z 16 na 17 czerwca 2004r., w nocy z 6 na 7 lipca 2004r., w nocy z 7 na 8 lipca 2004r., w nocy z 7 na 8 lipca 2004 r., w nocy z 20 na 21 lipca 2004r., w nocy z 24 na 25 lipca 2004r., w nocy z 28 na 29 lipca 2004r. na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 300 stawek dziennych po 10 złotych każda;

c)  za przestępstwo z art. 279 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełnione w nocy z 12 na 13.05.2004r. na karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w ilości 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda;

d)  za przestępstwo z art. 279 § 1 kk, art. 275 § 1 kk, art. 276 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełnione w nocy z 7 na 8.06.2004r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę grzywny w ilości 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda;

e)  za przestępstwo z art. 279 § 1 kk, art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełnione w dniu 22.07.2004r. na karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych po 10 zł każda

przy czym w/w kary jednostkowe pozbawienia wolności i grzywny Sąd połączył i wymierzył skazanemu karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywy w ilości 300 (trzysta) stawek dziennych po 10 (dziesięć) zł każda;

- Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie II Aka 1/09 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie III K 202/08 w ten sposób, że obniżył wysokość wymierzonej oskarżonemu kary łącznej pozbawienia wolności do 5 lat i 6 miesięcy;

- postanowieniem z dnia 24 czerwca 2013r., sygn. akt VIII Kow 1834/13 Sąd Okręgowy Warszawa -Praga w Warszawie, VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych odwołał warunkowe przedterminowe zwolnienie udzielone skazanemu postanowieniem Sądu Apelacyjnego z dnia 24.05.2010r. sygn.. akt II AKzw 686/10 i zarządził wykonanie pozostałej do odbycia kary 5 (pięciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9.07.2008r. sygn.. akt III K 202/08, które to postanowienie zostało utrzymane w mocy postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, II Wydział Karny z dnia 19 listopada 2013r., sygn. akt AKzw 1703/13; skazany odbywał karę pozbawienia wolności orzeczoną tym wyrokiem w okresie od 28.04.2005r. do 24.05.2010r.

3.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, II Wydział Karny z dnia 4 października 2011 roku w sprawie o sygn. akt II K 965/07 za ciąg przestępstw z art. 291 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnionych w okresie pomiędzy 15.09.2004r. a 18.09.2004r. oraz w okresie pomiędzy 17.09.2004r. a 18.09.2004r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 (trzech) lat tytułem próby;

- Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie X Ka 340/12 zmienił wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 4 października 2011 r. w sprawie II K 965/07 w ten sposób, że uchylił orzeczenie o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności wobec skazanego;

- przedmiotowe skazania objęte zostały wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu, III Wydział Karny z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie o sygn. akt III K 34/13, w którym połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami zapadłymi w sprawach o sygn. akt III K 202/08 i sygn. akt II K 965/07 i wymierzono skazanemu karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygn. akt III K 202/08, tj. okres od dnia 28.04.2005r. do 24.05.2010r. w pozostałym zakresie, tj. nieobjętym wyrokiem łącznym, wyroki podlegające połączeniu pozostawiono odrębnemu wykonaniu; na podstawie art. 572 k.p.k. umorzono postępowanie karne w przedmiocie wydania wyroku łącznego w sprawie o sygn. akt VI K 343/00; - postanowieniem z dnia 16 września 2013 r., sygn. akt III Ko 791/13 Sąd Okręgowy w Poznaniu, III Wydział Karny zmienił pkt 3 wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28.03.2013r. sygn. akt III K 34/13 w ten sposób, że zaliczono skazanemu M. W. na poczet kary łącznej 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie 2 tegoż wyroku, tj. a) okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, sygn. akt II K 965/07, tj. okres od dnia 18.09.2004r. do dnia 28.04.2005r. i b) okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Okręgowego w Poznaniu sygn. akt III K 202/08, tj. okres od dnia 28.04.2005r. do dnia 24.05.2010r.

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, IV Wydział Karny z dnia 28 stycznia 2013 roku o sygn. akt IV K 1023/12 za czyn z art. 178a § 1 kk popełniony w dniu 5 sierpnia 2012 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 2 (dwóch) lat próby; na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzono skazanemu grzywnę w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek po 10 (dziesięć) złotych, na poczet której zaliczono okres zatrzymania w sprawie w dniach 5 – 6 sierpnia 2012r.; na podstawie art. 42 § 2 kk orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat; zasądzono koszty sądowe;

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, IV Wydział Karny z dnia 21 maja 2013 r., w sprawie o sygn. akt IV K 58/13, za czyn z art. 190 § 1 kk popełniony w dniu 13 grudnia 2012r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 190 § 1 kk popełniony w dniu 10 grudnia 2012 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 190 § 1 kk popełniony w dniu 13 grudnia 2012 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i za czyn z art. 245 kk popełniony w dniu 13 grudnia 2011 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono wobec skazanego karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat próby, oraz na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzono skazanemu karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych, na poczet której zaliczono skazanemu okres jego zatrzymania w dniach 13 i 14 grudnia 2012r., zasądzono koszty;

- postanowieniem z dnia 12 marca 2015r., sygn. akt IV Ko 263/15 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, IV Wydział Karny zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 (dwóch) lat orzeczonej w sprawie sygn. akt IV K 58/13, na poczet której zaliczono okres zatrzymania skazanego w dniach 13 i 14 grudnia 2012r.

- postanowieniem z dnia 29 maja 2015 roku, sygn. akt IX Kzw 235/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, IX Wydział Karny Odwoławczy uchylił powyższe postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu dla m. st. Warszawy w Warszawie do ponownego rozpoznania;

- postanowieniem z dnia 22 września 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, IV Wydział Karny, sygn. akt IV Ko 1051/15 nie zarządził wobec skazanego wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie o sygn. akt IV K 58/13

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, IV Wydział Karny z dnia 25 lipca 2013 roku, w sprawie o sygn. akt IV K 82/13 za czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 29 listopada 2012 roku na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i za czyn z art. 157 § 2 kk popełniony w dniu 29 listopada 2012 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, wymierzono skazanemu karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata, oraz na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzono skazanemu karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych, na poczet której zaliczono skazanemu okres jego zatrzymania w dniach 29.11.2012r. – 30.11.2012r., zobowiązano skazanego do naprawienia szkody i zwolniony od kosztów postępowania;

7.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie o sygn. akt VIII K 930/17 za czyn z art. 178 a § 1 i 4 kk popełniony w dniu 12 września 2017 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od godz. 21:40 w dniu 12 września 2017 roku do godz. 16:00 w dniu 13 września 2017 roku; na podstawie art. 42 § 3 kk orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 (dziesięciu) lat, zaś na podstawie art. 43a § 2 kk świadczenie pieniężne w kwocie 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej; przedmiotowy wyrok został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w dniu 18 lutego 2019 roku, sygn. akt VI Ka 838/18;

Skazany będzie odbywał karę pozbawienia wolności w okresie od dnia 13 stycznia 2021 roku do dnia 12 kwietnia 2021 roku

8.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, VIII Wydział Karny z dnia 7 listopada 2019 r. o sygn. akt VIII K 508/19, za czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 29 marca 2019 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 46 § 2 kk orzeczono wobec skazanego nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w sprawie, A. J., w wysokości 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych

Skazany odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną tym wyrokiem w okresie od dnia 14 stycznia 2020 roku do dnia 13 stycznia 2021 roku

orzeka:

I.  na podstawie art. 568a § 1 pkt 2 k.p.k., art. 569 § 1 k.p.k., art. 85 § 1 i § 2 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 roku) w zw. z art. 4 § 1 kk i art. 86 § 1 kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 czerwca 2020 roku) w zw. z art. 4 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu M. W. wyrokami opisanymi w punkcie 7 komparycji wyroku (VIII K 930/17) i w punkcie 8 komparycji wyroku (VIII K 508/19) i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu M. W. okresy rzeczywistego pozbawienia wolności: w sprawie sygn. akt VIII K 930/17 od godz. 21:40 w dniu 12 września 2017 roku do godz. 16:00 w dniu 13 września 2017 roku oraz w sprawie sygn. akt VIII K 508/19 faktyczny okres odbywania kary pozbawienia wolności od dnia 14 stycznia 2020 roku do dnia uprawomocnienia się wyroku łącznego w niniejszej sprawie.

III.  na podstawie art. 576 § 1 kpk wyroki podlegające łączeniu w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w sprawach o sygn. akt: IV K 1023/12 (pkt 4 komparycji wyroku), IV K 58/13 (pkt 5 komparycji wyroku), IV K 82/13 (pkt 6 komparycji wyroku), przenosząc koszty postępowania w tym zakresie na rzecz Skarbu Państwa;

V.  na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 kpk zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata S. G. kwotę 144 zł (sto czterdzieści cztery) złotych oraz należny od tej kwoty podatek od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu M. W. z urzędu;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego M. W. z obowiązku uiszczania kosztów sądowych w zakresie wydania wyroku łącznego, przenosząc wydatki na rachunek Skarbu Państwa.