Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt : I A Cz 199/20

POSTANOWIENIE

Dnia 1 lipca 2020r

Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie :

Przewodniczący : SSA Grzegorz Krężołek

po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2020r w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko Kongregacji(...) w T.

o zapłatę

na skutek zażalenia strony powodowej

od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 grudnia 2019r ,

sygn. akt : I C 2274/19

P o s t a n a w i a

odrzucić zażalenie

SSA Grzegorz Krężołek

Sygn. akt : I ACz 199/ 20

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 24 grudnia 2019r, Sąd Okręgowy w Krakowie na skutek zarzutu strony pozwanej zawartego w sprzeciwie od nakazu zapłaty , stwierdził swoją niewłaściwość miejscową do rozpoznania sprawy z powództwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w K. przeciwko Kongregacji (...)w T. o zapłatę i przekazał ją Sądowi Okręgowemu w Tarnowie.

W zażaleniu od tego orzeczenia strona powodowa , zarzuciła naruszenie art. 16 kpc w zw z art. 17 kpc wobec nietrafnego przyjęcia , że spór stron nie jest sprawą gospodarcza mimo , że w innym postępowaniu pomiędzy tymi samymi stronami /chociaż w przeciwnym układzie procesowym/ , oznaczonym sygnaturą (...) Sądu Okręgowego w T.taki charakter sporu został prawomocnie potwierdzony.

W konsekwencji , we wniosku środka odwoławczego, domagała się wydania przez Sąd II instancji rozstrzygnięcia kasatoryjnego oraz obciążenia pozwanej kosztami postępowania zażaleniowego.

Skarżąca w raz z zażaleniem wniosła od niego opłatę w kwocie 30 złotych. / k. 269 akt /.

Wysokość opłaty należnej od zażalenia została określona przez regulację art. 19 ust 3 pkt 2/ ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r [ jedn. tekst DzU z 2019 poz. 785 ze zm. ] .

Z brzmienia tej normy wynika , że ma ona charakter ułamkowy / częściowy / wynosząc jedną piątą opłaty , chyba , że przepis szczególny inaczej reguluje jej wymiar.

Brak wskazania w normie art. 19 ust. 3 pkt 2 u. k.s. c. o jaki rodzaj opłaty chodzi, zważywszy na jej rodzaje określone przez ustawę , pozwala stwierdzić , że ułamkowo określona jej wysokość odnosi się do każdej z nich, a zatem stałej , stosunkowej lub tymczasowej / ostatecznej /.

Natomiast o ile przepisy ustawy nie przewidują w związku z zainicjowaniem określonej sprawy pismem podlegającym opłacie, obowiązku poniesienia jednego z wymienionych wyżej jej rodzajów , zażalenie podlega opłacie podstawowej. /argument z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy./

W rozstrzyganej sprawie powódka dochodzi od strony przeciwnej roszczenia o charakterze majątkowym , którego wymiar jest określony sumą pieniężną.

Wobec tego należna od pozwu opłata miała charakter stosunkowy , będąc pochodną tej sumy tożsamej z wartością przedmiotu sporu / argument z art. 19 §1 kpc /.

Wobec tego również ułamkowa opłata od zażalenia , złożonego przez stronę powodową od postanowienia Sądu Okręgowego , przy braku innego jej oznaczenia przez przepis szczególny ustawy z dnia 28 lipca 2005r. , stanowi iloczyn 1/5 i opłaty stosunkowej.

W konsekwencji spółka (...) [ przy przejęciu, z uwagi na charakter postanowienia z dnia 24 grudnia 2019r , iż wartość perz miotu zaskarżenia odpowiada wartości przymiotu sporu ] , została wezwana do uzupełnienia złożonej opłaty o kwotę stanowiącą różnicę pomiedzy opłatą już przez nią wniesioną, a rzeczywiście należną od zażalenia , ustaloną w opisany wyżej sposób.

Pomimo prawidłowego doręczenia wezwania oraz upływu zakreślonego na ten cel terminu , obowiązek ten nie został wykonany.

Zażalenie powódki wobec tego nadal pozostaje obarczone brakiem fiskalnym i jako takie uległo odrzuceniu , o którym Sąd Apelacyjny orzekł , na podstawie art. 373 kpc w zw z art. 397 §3 kpc.

SSA Grzegorz Krężołek