Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I AGz 108/20

POSTANOWIENIE

Dnia 22 lipca 2020 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Józef Wąsik (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2020 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Banku (...) w C.

przeciwko (...) sp. j. w L., W. J., M. S., T. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia strony powodowej na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Krakowie z dnia 18 maja 2020 roku, sygn. akt IX GNc 93/20

w przedmiocie zwrotu pozwu

postanawia:

odrzucić zażalenie.

Sygn. akt I AGz 108/20

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 18 maja 2020 roku Przewodniczący zwrócił pozew na podstawie art. 130 § 1 i § 2 k.p.c.

Odpis zarządzenia został doręczony profesjonalnemu pełnomocnikowi strony powodowej w dniu 9 czerwca 2020 roku. Dnia 12 czerwca 2020 roku strona powodowa złożyła zażalenie na powyższe zarządzenie, wnosząc o uchylenie skarżonego zarządzenia oraz zasądzenie od pozwanych na rzecz strony powodowej kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie jako niedopuszczalne podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 394 § 2 k.p.c. w brzmieniu wynikającym z ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469), termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. W aktualnym stanie prawnym, obowiązującym od dnia 7 listopada 2019 r., złożenie przez stronę wniosku o sporządzenie uzasadnienia podlegającego zaskarżeniu postanowienia, czy też zarządzenia (art. 398 k.p.c.) stanowi zatem obligatoryjny element poprzedzający wniesienie środka odwoławczego. Jeżeli więc strona nie złożyła wniosku o sporządzenie uzasadnienia, to traci ona prawo wniesienia zażalenia. Wyjątek stanowi sytuacja, w której sąd odstąpił od uzasadnienia postanowienia (odpowiednio zarządzenia - art. 362 k.p.c.) w trybie art. 357 § 6 k.p.c. Wówczas termin do wniesienia zażalenia liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia (art. 394 § 2 k.p.c.). W niniejszym wypadku powołany wyjątek jednak nie zachodzi.

Strona powodowa celem wniesienia zażalenia winna więc najpierw złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia zarządzenia. Skarżąca, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, nie złożyła jednak takiego wniosku i po otrzymaniu odpisu zarządzenia o zwrocie pozwu wniosła jedynie zażalenie na to zarządzenie. Środek odwoławczy strony powodowej okazał się wobec tego niedopuszczalny, jako taki podlegał on zaś odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny orzekł jak na wstępie, na podstawie ww. przepisów oraz art. 373 § 1 k.p.c. w zw. z art. 367 § 3 zd. drugie k.p.c., art. 397 § 2 i § 3 k.p.c. oraz art. 398 k.p.c.