Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 38/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Piotr Kaczmarek

Sędziowie: SA Bogusław Tocicki

SA Robert Zdych

Protokolant: Anna Konieczna

przy udziale Wiesława Bilskiego prokuratora Prokuratury (...) we W.

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2020 r.

sprawy S. K.

oskarżonego z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 263
§ 2 kk

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżyciela i oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy

z dnia 5 listopada 2019 r. sygn. akt III K 93/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego S. K. w ten sposób, że:

a.  za przestępstwo z art. 55 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przypisane w pkt.I, stosując art. 60 §2 i 6 pkt. 2 kk , wymierza oskarżonemu karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności i 40 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 25 złotych, stwierdzając, że utraciło moc orzeczenie o karach łącznych pozbawienia wolności i grzywny z pkt.V,

b.  karę pozbawienia wolności orzeczoną w pkt.III obniża do roku i 6 miesięcy;

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  na podstawie art.85 §1 k.k. i art.86 §1 i2 k.k. łączy kary pozbawienia wolności i grzywny orzeczone w pkt.I lit.a i b wyroku oraz w pkt. II i IV zaskarżonego wyroku łączy i wymierza kary łączne: roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności i 40 stawek dziennych grzywny , ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 25 złotych , na podstawie art.62 k.k. orzekając wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym;

IV.  na podstawie art.63 §1 k.k. na poczet kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonego od 21 marca 2019r. godz. 8.30 do 9 lipca 2020r.;

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz radcy prawnego P. M. 738zł, w tym należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym oraz koszty dojazdu w kwocie 361,08 zł;

VI.  zasądza od oskarżonego S. K. na rzecz Skarbu Państwa 758zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym oraz wymierza mu 500 zł opłaty za obie instancje.

Bogusław Tocicki

Piotr Kaczmarek

Robert Zdych